Starostwo Powiatowe partnerem w projekcie „Szansa w integracji”

Kategoria: Informacje prasowe

Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z Gminą Miejską Hajnówka jako partnerzy Fundacji OKNO NA WSCHÓD biorą udział w realizacji projektu  „Szansa w integracji”. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zakłada  reintegrację społeczno-zawodową 100 osób (50 kobiet, 50 mężczyzn) – podopiecznych MOPS w Hajnówce oraz wsparcie środowisk 36 dzieci i młodzieży (18 kobiet, 18 mężczyzn) z ich otoczenia, zamieszkujących w Hajnówce. Grupa docelowa obejmuje osoby od 18 roku życia, gdzie min. 30 os. (15 kobiet, 15 mężczyzn) będzie po 50 roku życia.

Zrekrutowani uczestnicy projektu (wyżej wymienione 100 osób) otrzymają bezpłatnie wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, obejmującej m.in. indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, w tym  warsztaty rozwiązywania problemów, warsztaty radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz wsparcie coachingowe – grupowe i indywidulane.  By osiągnąć jak największe rezultaty, spotkania z  coachem będą realizowane siedem dni w tygodniu na terenie miasta Hajnówka zgodnie z potrzebami uczestników projektu i w terminach dopasowanych do ich możliwości.

Poza opieką psychologiczną, uczestnicy otrzymają również pomoc mającą na celu poprawę swojej sytuacji zawodowej. Integracja zawodowa obejmie indywidualne wsparcie doradcze, warsztaty z technik poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe ze stypendium stażowym. Projekt przewiduje również udzielenie wsparcia dla dzieci zrekrutowanych uczestników – zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych oraz wakacyjny obóz.

Uczestnikami/czkami mogą zostać mieszkańcy/nki Hajnówki powyżej 18 r.ż., korzystający/e lub kwalifikujący/e się do korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wybrani/e przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym. Dokumenty rekrutacyjne dostępne u pracowników socjalnych MOPS w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r., przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka.

Dzięki realizacji projektu wsparcie i szansę na to, by zmienić coś w swoim życiu otrzymają ci, którzy tego najbardziej potrzebują. Szerokie spectrum działań podejmowanych w ramach projektu pozwoli uczestnikom odnaleźć się na rynku pracy oraz uwierzyć we własne możliwości.

Już dziś zapraszamy do udziału!

 

Kontakt:

Kierownik projektu: Agnieszka Siewko

e-mail: agnieszka.siewko@onw.org.pl  

tel./fax: 85 661 09 33, tel. kom. 602 50 49 49

Katarzyna Miszczuk

 w tekście wykorzystano materiały udostępnione przez  Fundację OKNO NA WSCHÓD

 

Załączniki:

„SZANSA W INTEGRACJI” – szczegóły projektu

loga.jpg