Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
20 listopada pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Hajnowskiego

Wydarzenia

2018-10-26
Zarząd Powiatu ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Uchwała Nr 138/285/2018 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2018 r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim. § 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     Zarząd Powiatu: Mirosław Romaniuk                   Jadwiga Dąbrowska                    Jan Adamczuk                            Olga Rygorowicz                       .. Barbara Zdzisława Wasiluk           Załącznik do Uchwały Nr 138/285/2018 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2018 r.     Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim    Rodzaj zadania objętego konkursem: Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Hajnowskiego.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Na realizację zadania w 2019 roku przeznacza się kwotę 64 020,00 zł. na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej, w tym: 60 060,00 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 3 960 zł. (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na edukację prawną.   Podmioty uprawnione do złożenia oferty: W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.). O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; dają gwarancję należytego wykonania zadania, przez złożenie pisemnego zobowiązania, w szczególności w zakresie zapewnienia: poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów, opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa; posiadają umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 r.; dają gwarancję należytego wykonania zadania, przez złożenie pisemnego zobowiązania, w szczególności w zakresie zapewnienia: poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem, profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów; opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która: w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego, wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.   Zasady przyznawania dotacji: Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy: ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.   V. Termin składania ofert: 29.10.2018 r. – 19.11.2018 r.   VI. Termin i warunki realizacji zadania: Zadanie musi być zrealizowane w całości w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie powinny być świadczone w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalu wyznaczonym przez powiat, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznczonych na realizację zadania w danym roku. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok. W umowie starosta może określić preferowane formy realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać może: adwokat i radca prawny, doradca podatkowy (w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), osoba, która: ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która: posiada wykształcenie wyższe, ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. spełnia wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d ustawy.   VII. Zasady składania ofert: Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2016, poz. 1300). Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot): statut, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz osobami, które będą świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W ofercie należy wskazać tylko i wyłącznie te osoby, które planowane są do pełnienia dyżurów w punkcie, a nie wskazywać wszystkie osoby, które współpracują z organizacją. W ofercie należy podać informacje o tym, kto będzie konkretnie pełnił dyżur w danym dniu. dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia  w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego. pisemne zobowiązanie do: zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem, zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów; dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń z oceną pozytywną z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego osób, które będą świadczyć poradnictwo obywatelskie, organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs ofert – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim” w terminie do dnia 19 listopada 2018 roku do godz. 1500 na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. Nr 19, tel. 85 682 27 18. W przypadku przesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.   VIII. Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty: Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu Hajnowskiego powoła Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej w oparciu o wymagania wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Odrzuca się oferty i pozostawia bez rozpatrzenia: złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, złożone po terminie, których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu, podpisane przez osoby nieupoważnione, złożone bez dokumentów, o których mowa w dziale VII. Po odrzuceniu ofert niespełniających wymogów formalnych, Komisja dokona oceny merytorycznej pozostałych ofert według przedstawionych poniżej kryteriów, przyznając każdej ofercie odpowiednią ilość punktów: zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie, jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego, kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, wkład rzeczowy, osobowy oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, Komisja konkursowa dokona wyboru oferty i ze swoich prac sporządzi protokół, który zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu Hajnowskiego. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Hajnowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Ostateczną decyzję o rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Zarząd Powiatu Hajnowskiego w formie uchwały w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Od uchwały Zarządu Powiatu Hajnowskiego w sprawie wyboru ofert nie ma zastosowania tryb odwoławczy.   IX. Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków): Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań. W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda Zarządu Powiatu Hajnowskiego w formie aneksu do umowy. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.   X. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez Powiat Hajnowski w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztach: Wysokość dotacji na zadanie publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.), dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2018 roku wynosiła 60 725,88 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 88/100) na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2017 roku wynosiła 60 725,88 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 88/100) na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.   XI. Zarząd Powiatu Hajnowskiego zastrzega niniejszym, iż w przypadku zmiany przepisów cytowanych wyżej ustaw organizacja pozarządowa wyłoniona w tym konkursie zobowiązana będzie do stosowania nowych uregulowań prawnych.   XII. Dane osobowe- klauzula informacyjna: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie. - Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, tel. 85 682 27 18. - Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17 – 200 Hajnówka, adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl - cel przetwarzania danych: przeprowadzenie otartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. - informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. - okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”. - uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. - podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. - inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.    Zobacz też: OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim  
Czytaj więcej
2018-11-14
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Hajnówce
„Przeorana kilkakrotnie pługiem wszechświatowej wojny, wyciśnięta jak cytryna, wynędzniała, zdeptana stopami milionów kombatantów różnych państw i narodów wstaje jako odmłodzony feniks w 1918r. z popiołów”
Czytaj więcej
2018-11-14
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Hajnowskiego
  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Hajnowskiego Na podstawie art. 15 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432 ) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje: §1 Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu Hajnowskiego na dzień 20 listopada 2018 r. ( wtorek ), o godz. 15°° w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 §2 Porządek obrad sesji Rady Powiatu Hajnowskiego, stanowi załącznik do postanowienia. §3 Postanowienie przekazuje się do Starostwa Powiatowego w Hajnówce w celu zaproszenia radnych na zwołaną sesję. §4    Komisarz Wyborczy w Białymstoku II Jolanta Korwin - Piotrowska   Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 07 listopada 2018 r. Porządek obrad Otwarcie obrad. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Powiatu. Przedstawienie porządku obrad. Wybór Komisji Skrutacyjnej Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Hajnowskiego. Wybór Starosty Hajnowskiego. Wybór Wicestarosty Hajnowskiego. Wybór członków Zarządu Powiatu. Zamkniecie obrad I sesji. Załącznik: Postanowienie
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Kultura

2018-11-13
Potańcówka, 16.11.2018
Zapraszamy na Potańcówkę! Zagra zespół METRO Wstęp – 15 zł, młodzież od lat 60 – 7 zł Sala Hajnowskiego Domu Kultury
Czytaj więcej
2018-11-02
Białoruski Obrzęd na Scenie, 18.11
Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku oraz Hajnowski Dom Kultury zapraszają na XXV Prezentacje Zespołów Obrzędowych „Białoruski Obrzęd na Scenie” W programie m.in. wieczorki, fragmenty obrzędów rodzinnych, prac polowych, pór roku itp. 18 listopada 2018r. (niedziela), godz. 14.00, Hajnowski Dom Kultury Wstęp wolny. Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Czytaj więcej
2018-11-15
Król parodystów Andrzej Dyszak zaprasza na recital
Termin: 24.11.2018 r.  godz. 18:00 ( sobota)Miejsce: Hajnowski Dom KulturyWstęp: 13 zł* ( bilety do nabycia w sekretariacie HDK tel. 85 682 3203  od wtorku do soboty )*Andrzej Dyszak *– parodysta i piosenkarz występuje na scenie od  dziecka. Rozpoczynał swoją artystyczną drogę w chórze chłopięcym przy Pałacu Młodzieży w Katowicach. Jest trzykrotnym laureatem konkursu na  najlepszego piosenkarza Katowic oraz adeptem Studia Piosenki telewizji  Śląskiej. Gdy odkrył u siebie zdolności parodystyczne zaczął odchodzić  od piosenki, aby na dobre zająć się parodią. Od wielu lat rozbawia widzów do łez naśladowaniem głosu i gestykulacji znanych ludzi np.  Władysława Bartoszewskiego, Maryli Rodowicz, Hanny Gronkiewicz- Waltz,  Leszka Millera, Krzysztofa Krawczyka, Jerzego Połomskiego, Golec uOrkiestry, Niny Terentiew, Lucjana Kydryńskiego czy Rudiego Schuberta.Andrzej Dyszak występował przed publicznością polonijną w Niemczech,  Anglii, Francji, Norwegii, USA, Kanadzie i Australii. Jako piosenkarz  występuje również na estradach Niemiec z wiązanką największych przebojów  Karela Gotta zwanego „Słowikiem ze Złotej Pragi”.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Biznes

2018-11-16
Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu
Jesteś przedsiębiorcą? Planujesz budowę i musisz wyciąć drzewo na swojej nieruchomości? Sprawdź, jak uzyskać zezwolenie.
Czytaj więcej
2018-11-16
ZUS informuje: tylko do 31 grudnia przechowawcy mają czas na wpis do rejestru
Niecałe dwa miesiące zostały przedsiębiorcom na uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Od stycznia za przechowywanie dokumentów pracowniczych bez wymaganych uprawnień może grozić kara nawet do 100 tys. zł.
Czytaj więcej
2018-11-15
ZUS informuje: Wyczerpał się okres zasiłkowy a zwolnienia lekarskie były na różne choroby. Czy to możliwe?
Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie choroby jeżeli nie ma przerwy między nimi. Jeżeli nie ma ciągłości w niedyspozycji a choroby, na które są wystawiane zwolnienia są różne, wówczas liczymy nowe okresy zasiłkowe. Okres zasiłkowy nie może trwać dłużej niż 182 dni. Jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą  lub przypada w trakcie ciąży, wówczas okres zasiłkowy wynosi 270 dni. Niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą jest oznaczana w zaświadczeniu lekarskim kodem „D”, a niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży  - kodem „B”. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Wliczane są również wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, a także okresy poprzedniej niedyspozycji, spowodowanej tą samą chorobą, jeśli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem nowej dolegliwości nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy jak i okresy, w których nie było prawa do tych świadczeń, jeżeli: niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (fakt ten jest stwierdzony przez lekarza kodem "C" w zaświadczeniu lekarskim lub w odpowiednim  postępowaniu, np. mającym na celu ustalenie okoliczności wypadku), zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, wykonywane były w czasie zwolnienia lekarskiego praca zarobkowa albo zwolnienie lekarskie wykorzystywane było niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku. - Jeśli ubezpieczony miał  przerwę w zwolnieniu od pracy i po przerwie powstała niezdolność z innej przyczyny, ma prawo do nowego okresu zasiłkowego- wyjaśnia Katarzyna Krupicka rzecznik ZUS województwa podlaskiego.                                         Katarzyna Krupicka                                                           regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Sport

2018-09-25
Jesienna oferta Parku Wodnego w Hajnówce
Po przewie wracają aqua fitness i zajęcia „Zdrowy Kręgosłup”
Czytaj więcej
2018-11-14
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy informuje: Drużynowy Tenis Stołowy na szczeblu powiatu hajnowskiego rocz.2006 i mł.
Zawody powiatowe już od kilku lat znacznie zawęziły swój krąg. Taka sytuacja również dotknęła tenis stołowy. Na placu boju przy pingpongowych stołach została tylko Narewka, Narew i Czeremcha. Zapewne jest to spowodowane tym, że uprawianie tej dyscypliny jest możliwe tylko na zajęciach pozalekcyjnych. Do tego dochodzi duża czasochłonność na rozstawienie stołów – jeżeli w ogóle się je posiada w dostatecznej ilości. POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI - 6.11.2018: Końcowa klasyfikacja dziewcząt SP kl. VI i młodsi: I miejsce – SP Narewka - awans do finału grupy południowej (Skład drużyny: Gryboś Wiktoria, Kołecka Kinga, Krasnopolska Gabriela) II miejsce – SP Narew – rezygnacja z udziału w dalszej fazie rozgrywek (Skład drużyny: Kutuzow Anna, Kutuzow Krystyna) Klasyfikacja Indywidualna dziewcząt:  I-Kinga Kołecka (SP. Narewka), II -Anna Kutuzow (SP. Narew), III -  Krystyna Kutuzow (SP. Narew). Końcowa klasyfikacja chłopców SP kl. VI i młodsi : I miejsce – SP Narewka - awans do finału grupy południowej (Skład drużyny: Ancutko Dawid, Lasota Oktawian, Ławreszuk Michał) II miejsce – SP Narew - rezygnacja z udziału w dalszej fazie rozgrywek (Skład drużyny: Wawrzeniuk Tomasz, Chodakowski Mateusz, Baczyński Tomasz, Kalinowski Kacper) III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czeremsze (Skład drużyny: Rakowski Jakub, Piłat Paweł, Smyk Teodor, Tyczyno Kacper) Klasyfikacja Indywidualna chłopców:   I - Jakub Rakowski (SP. Czeremcha), II -  Oktawian Lasota (SP. Narewka), III -  Mateusz Chodakowski (SP. Narew).             Każdy uczestnik został nagrodzony medalem ufundowanym przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce i dyplomem przygotowanym przez SP Narew.                                                                                                                                Powiatowy SZS składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji i nauczycielom WF z SP Narew za organizację i przeprowadzenie zawodów w pięknie wyremontowanej sali gimnastycznej. FINAŁY GRUPY POŁUDNIOWEJ ODBĘDZIE SIĘ; 23 listopada 2018r. o godz.10.00 w Dobrzyniewie Dużym Szkoły Podstawowe rocz.2005 i mł. Zgłoszenia przez SRS do dnia 16.11.2018.   Przewodniczący Powiatowego SZS – Janusz Ludwiczak  
Czytaj więcej
2018-11-13
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MŁODZIKÓW Z OKAZJI ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Swoją „cegiełkę” do święta dorzucił OSiR Hajnówka, który wspólnie z animatorem miejskiego Orlika zorganizował 10 listopada Turniej Piłki Nożnej Młodzików (rocznik 2006 i młodsi).
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Zdrowie

2018-11-09
Faktycznie „cukier krzepi?” O cukrze (i nie tylko) – wywiad z dr Małgorzatą Pietrzak - Zakrzewską
O mitach, które narosły wokół cukru, rozmawiamy z diabetologiem dr Małgorzatą Pietrzak – Zakrzewską.
Czytaj więcej
2018-10-08
Hajnowski Szpital się zmienia dzięki funduszom unijnym
Ponad 25 mln zł wyda w 2018r. hajnowski SP ZOZ na inwestycje. Placówce udało się skutecznie pozyskać fundusze unijne. Prace – remontowe i budowlane - ciągle trwają.
Czytaj więcej
2018-11-14
15 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia.
Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada zawsze w trzeci czwartek listopada.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Bezpieczeństwo

2018-04-28
Konsumencie nie daj się oszukać – sprzedaż bezpośrednia
W związku z licznymi skargami dotyczącymi praktyk, jakie mają miejsce podczas pokazów sprzedaży bezpośredniej, przypominamy - nie daj się oszukać!
Czytaj więcej
2018-11-14
Tajemnica korespondencji – chroń swoje dane
Czy przy kolejnej przeprowadzce zawsze pamiętasz o tym, by wszystkie instytucje z którymi ostatnio miałeś do czynienia poinformować o zmianie adresu? Korzystasz z przekierowania poczty? Jeśli nie łatwo możesz paść ofiarą złodziei tożsamości i obudzić się z cudzym kredytem.
Czytaj więcej
2018-11-09
Komunikat meteorologiczny z dnia 09.11.2018
silna mgła
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Oświata

2018-10-05
Powiatowe stypendia im. prof. Simony Kossak przyznane
Nauka to pokarm dla rozumu- twierdził Lew Tołstoj. To także klucz do sukcesu – wraz z kolejnymi tomami książkowej wiedzy, uzupełnianej o doświadczenie, młody człowiek sukcesywnie wydeptuje swoją ścieżkę kariery.
Czytaj więcej
2018-08-07
Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
Od 2017r. Powiat Hajnowski realizuje projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”. Przypominamy, że uczestnicy projektu mogą ubiegać się o dofinansowanie: szkoleń i kursów w zakresie informatyki i języków obcych, a także studiów podyplomowych -w ramach tego można będzie ubiegać się o bon szkoleniowy o wartości do 9 tys. zł/os (działanie 3.2.1.) a także szkoleń i kursów zawodowych - bon szkoleniowy o wartości 15 tys. zł/os. (działanie 3.2.2.) Wkład własny uczestnika wynosi tylko 12% wartości kursu, dodatkowo istnieje możliwość ukończenia więcej niż jednego szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą miały dowolność w wyborze miejsca szkolenia bądź studiów, niemniej bony szkoleniowe pokrywają tylko koszty edukacji, bez dojazdów i noclegów. Uczestnik może dokonać wyboru kierunku kształcenia z ofert umieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych – bezpośredni link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Oferta edukacyjna jest bardzo bogata – od kursów językowych po specjalistyczne zawodowe np. obsługi obrabiarek numerycznych CNC, spawacza, prawa jazdy, itp. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu hajnowskiego powyżej 18. roku życia. Niemniej, preferencje przewidziane są dla osób 50+ oraz osób posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące, zawodowe lub gimnazjalne.  Docelowo, z szansy na podniesienie swoich kompetencji zawodowych  będzie mogło skorzystać ok. 430 mieszkańców powiatu hajnowskiego. Samorząd otrzyma blisko 5 mln zł na wsparcie mieszkańców regionu w procesie podnoszenia wykształcenia. Dotąd (stan na koniec lipca 2018r.) podpisano łącznie 216 umów, w tym 132 w działaniu 3.2.1 i 84 w działaniu 3.2.2  na kwotę  556.608,22 zł. Zainteresowanie udziałem w projekcie jest tak wysokie, że obecnie na działanie 3.2.1 przyjmowane są zgłoszenia na listę rezerwową, natomiast osoby spełniające preferowane kryteria (patrz wyżej – chodzi o wiek i wykształcenie), są przyjmowane na bieżąco. Tymczasem osoby zainteresowane udziałem w kursach zawodowych (działanie 3.2.2.), wciąż mogą liczyć na dofinansowanie jeszcze w tym roku.  Wszelkich informacji dotyczących przedsięwzięcia udziela biuro projektu z siedzibą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ul. Piłsudskiego 7, Hajnówka). Biuro jest czynne w godzinach: pon. 10.00-18.00 wt.- pt. 7.30-15.30 Kontakt:  502 285 722. Biuro Projektu świadczy wszelką pomoc informacyjną, dotyczącą warunków uczestnictwa i terminów rekrutacji w projekcie  oraz  doradczą m.in. w zakresie pomocy wyszukania odpowiedniego kursu i wypełnianiu wniosku aplikacyjnego. Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego”, będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: hajnowskim, łomżyńskim, bielskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim. Termin realizacji projektu obejmuje okres od lipca 2017r. do końca czerwca 2020r. Całkowita wartość projektu to 45,5 mln zł, dofinansowanie – 40,8 mln. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu to szansa dla jego uczestników, by zmienić coś w swoim życiu zawodowym. Dążenie do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych to najlepsza inwestycja, na jaką decyduje się każdy człowiek – bo  gdy posiadamy odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, tylko wówczas jesteśmy w stanie kształtować  swoją karierę zgodnie z oczekiwaniami. Katarzyna Miszczuk  
Czytaj więcej
2018-09-13
Realizacja projektu Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi dobiegła końca…
Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi".
Czytaj więcej
Zobacz więcej


A to ciekawe

2018-10-31
Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe – o miesiącu listopadzie
Listopad – przedostatni miesiąc w kalendarzu, któremu za zimę obrywa się najwięcej. Bo szaro, bo buro, bo pusto, bo ciemno (w listopadzie dni są coraz krótsze, a w końcu miesiąca brzask i zmierzch dzieli zaledwie osiem godzin). I śniegu mało – bo jak już ma być zima to niech chociaż biała! A tu masz ci los, ciągle pada deszcz… Miesiąc nawet zaczyna się smutno i nostalgicznie, bo od uczczenia pamięci o zmarłych. Ewidentnie coś się kończy – i w życiu człowieka  i w przyrodzie … Opadają liście – stąd nazwa miesiąca (dawniej bowiem liść zwany był listem, a z połączenia słów: list i opad powstało jedno słowo: listopad).  Większość drzew gubi je już na początku miesiąca – najdłużej w liściastych ryzach trzymają się dęby i brzozy. Ale nawet one tracą kolorowe ubranie, by pod koniec miesiąca przybrać surową formę.  Za to runo tonie w odcieniach złota, brązu i mahoniu – choć liście zwilżane przez wiatr, na początku miesiąca wydzielają słodkawy aromat unoszący się po lesie, im bliżej grudnia tym ich świeżość pozostawia wiele do życzenia. Listopadowa puszcza powoli zamiera… Rośliny zielne przygotowały się do zimowego spoczynku: ich nadziemne zielone części obsychają, wycofując substancje pokarmowe do narządów spichrzowych, ukrytych pod ziemią - bulw i cebul. Pod ciepłą, liściastą kołdrą, szczelnie dociśniętą później białym puchatym kocem poczekają do nadejścia wiosny. Za to iglaste zagajniki „trzymają zielony fason”, mało tego – nie zaprzestają procesów biologicznych. Właśnie teraz dojrzewają ostatnie szyszki sosen, świerków a także ostatnie szyszkojagody jałowca.  A na dnie lasu niepodzielnie rządzą mchy i widłaki – za sprawą promieni słonecznych, które po opadnięciu liści przebijają się do leśnych zakamarków, cieszymy oczy intensywną zielenią. Mało tego – przez dopływ słońca do runa możemy doszukać się listopadowych anomalii - takich jak kwitnące zawilce. Tymczasem zbutwiałe pnie oraz runo nadal kolonizują grzyby. O ile dopisze pogoda, sezon grzybowy będzie trwać do pierwszych przymrozków. Zimowy odpoczynek udziela się za to faunie – ogromna większość zwierząt bezkręgowych (m.in. owady i pajęczaki) oraz małych ssaków (takie jak obruski, nietoperze czy jeże) dawno już smacznie śpi w swoich kryjówkach - pod ziemią, w korzeniach drzew, głębokich dziuplach, murszejącym drewnie pod korą, pod grubą warstwą mchu lub ściółki leśnej.  Do zimowego snu szykują się także mięczaki –  ślimaki: winniczek, wstężyk gajowy czy bursztynka pospolita już schroniły się przed zimą. Przed chłodami chroni je gruba warstwa ściółki oraz półprzepuszczalna błona zalepiająca wejście muszli, tzw. epifragma. Z kolei ślimaki nagie (czyli bez skorupki) szykują się do spędzenia zimy w podziemnych kryjówkach. Jednak zdecydowana większość ślimaków ginie, pozostawiając po sobie nowe pokolenie – które przetrwa zimę w jajach. Spadek temperatur na dobre zniechęcił również  ptaki: większość opuściła już swoje letnie, białowieskie dacze. Za horyzontem znikają ostatnie stada gęsi, żurawi i szpaków. Odlatują także skowronki. Jednak nie dla wszystkich mieszkańców puszczy straszny kapryśny listopad - na polach widać stada wron, gawronów i kawek. Puszczańskie zagajniki przenika ostry stuk dziobów dzięcioła białogrzbietego czy dzięcioła trójpalczastego - w Polsce nielicznego, w Puszczy Białowieskiej czującego się znakomicie. Z kolei stadka dzwońców, szczygłów i trznadli przyciągają łany wysychającego łubinu. Uwagę zwraca także krzykliwa sójka. Następuje zmiana ptasiej warty: pod koniec miesiąca są już na miejscu te gatunki, które przylatują do nas na zimę z północy (myszołowy włochate) i ze wschodu (gile, jemiołuszki). Tymczasem wśród kniei słychać groźne chrząkania – odyńce rywalizują o przychylność dam. W listopadzie rozpoczynają się bowiem gody dzików tzw. huczka. Okres randkowania zakończyły za to sarny i łosie – w listopadzie zrzucają poroże. Listopad z racji swych zimowych zakusów powszechnie uznawany jest za miesiąc ponury, kojarzony z krótkim dniem, pustką dookoła. Nie jest to do końca prawda - przecież ostanie dni miesiąca to czas zabaw i  magicznych andrzejkowych wróżb. Ale to już odrębna historia… Katarzyna Miszczuk  
Czytaj więcej
2016-11-09
Powiat niezwykły: Parafia pw. Św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach
Cerkiew w Sakach to nie tylko zabytek – to jedno z najważniejszych miejsc kultu na mapie Podlasia. Ale jest to także miejsce styku tego, co w Podlasiu najpiękniejsze
Czytaj więcej
2018-11-16
CNN Travel poleca Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy – jedno z 11 miejsc w Polsce, które wg CNN Travel po prostu trzeba zobaczyć!
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Oświata
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Hajnowskiego
wtorek, 20 listopada
  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Hajnowskiego Na podstawie art. 15 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432 ) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje: §1 Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu Hajnowskiego na dzień 20 listopada 2018 r. ( wtorek ), o godz. 15°° w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 §2 Porządek obrad sesji Rady Powiatu Hajnowskiego, stanowi załącznik do postanowienia. §3 Postanowienie przekazuje się do Starostwa Powiatowego w Hajnówce w celu zaproszenia radnych na zwołaną sesję. §4    Komisarz Wyborczy w Białymstoku II Jolanta Korwin - Piotrowska   Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 07 listopada 2018 r. Porządek obrad Otwarcie obrad. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Powiatu. Przedstawienie porządku obrad. Wybór Komisji Skrutacyjnej Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Hajnowskiego. Wybór Starosty Hajnowskiego. Wybór Wicestarosty Hajnowskiego. Wybór członków Zarządu Powiatu. Zamkniecie obrad I sesji. Załącznik: Postanowienie
więcej