Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

2018-10-26
Zarząd Powiatu ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Uchwała Nr 138/285/2018 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2018 r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim. § 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     Zarząd Powiatu: Mirosław Romaniuk                   Jadwiga Dąbrowska                    Jan Adamczuk                            Olga Rygorowicz                       .. Barbara Zdzisława Wasiluk           Załącznik do Uchwały Nr 138/285/2018 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2018 r.     Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim    Rodzaj zadania objętego konkursem: Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Hajnowskiego.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Na realizację zadania w 2019 roku przeznacza się kwotę 64 020,00 zł. na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej, w tym: 60 060,00 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 3 960 zł. (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na edukację prawną.   Podmioty uprawnione do złożenia oferty: W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.). O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; dają gwarancję należytego wykonania zadania, przez złożenie pisemnego zobowiązania, w szczególności w zakresie zapewnienia: poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów, opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa; posiadają umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 r.; dają gwarancję należytego wykonania zadania, przez złożenie pisemnego zobowiązania, w szczególności w zakresie zapewnienia: poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem, profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów; opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która: w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego, wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.   Zasady przyznawania dotacji: Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy: ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.   V. Termin składania ofert: 29.10.2018 r. – 19.11.2018 r.   VI. Termin i warunki realizacji zadania: Zadanie musi być zrealizowane w całości w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie powinny być świadczone w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalu wyznaczonym przez powiat, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznczonych na realizację zadania w danym roku. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok. W umowie starosta może określić preferowane formy realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać może: adwokat i radca prawny, doradca podatkowy (w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), osoba, która: ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która: posiada wykształcenie wyższe, ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. spełnia wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d ustawy.   VII. Zasady składania ofert: Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2016, poz. 1300). Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot): statut, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz osobami, które będą świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W ofercie należy wskazać tylko i wyłącznie te osoby, które planowane są do pełnienia dyżurów w punkcie, a nie wskazywać wszystkie osoby, które współpracują z organizacją. W ofercie należy podać informacje o tym, kto będzie konkretnie pełnił dyżur w danym dniu. dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia  w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego. pisemne zobowiązanie do: zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem, zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów; dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń z oceną pozytywną z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego osób, które będą świadczyć poradnictwo obywatelskie, organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs ofert – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim” w terminie do dnia 19 listopada 2018 roku do godz. 1500 na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. Nr 19, tel. 85 682 27 18. W przypadku przesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.   VIII. Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty: Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu Hajnowskiego powoła Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej w oparciu o wymagania wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Odrzuca się oferty i pozostawia bez rozpatrzenia: złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, złożone po terminie, których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu, podpisane przez osoby nieupoważnione, złożone bez dokumentów, o których mowa w dziale VII. Po odrzuceniu ofert niespełniających wymogów formalnych, Komisja dokona oceny merytorycznej pozostałych ofert według przedstawionych poniżej kryteriów, przyznając każdej ofercie odpowiednią ilość punktów: zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie, jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego, kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, wkład rzeczowy, osobowy oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, Komisja konkursowa dokona wyboru oferty i ze swoich prac sporządzi protokół, który zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu Hajnowskiego. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Hajnowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Ostateczną decyzję o rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Zarząd Powiatu Hajnowskiego w formie uchwały w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Od uchwały Zarządu Powiatu Hajnowskiego w sprawie wyboru ofert nie ma zastosowania tryb odwoławczy.   IX. Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków): Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań. W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda Zarządu Powiatu Hajnowskiego w formie aneksu do umowy. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.   X. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez Powiat Hajnowski w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztach: Wysokość dotacji na zadanie publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.), dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2018 roku wynosiła 60 725,88 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 88/100) na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2017 roku wynosiła 60 725,88 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 88/100) na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.   XI. Zarząd Powiatu Hajnowskiego zastrzega niniejszym, iż w przypadku zmiany przepisów cytowanych wyżej ustaw organizacja pozarządowa wyłoniona w tym konkursie zobowiązana będzie do stosowania nowych uregulowań prawnych.   XII. Dane osobowe- klauzula informacyjna: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie. - Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, tel. 85 682 27 18. - Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17 – 200 Hajnówka, adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl - cel przetwarzania danych: przeprowadzenie otartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. - informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. - okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”. - uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. - podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. - inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.      
Czytaj więcej
2018-10-30
OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej
Hajnówka, dnia 30.10.2018 r.       OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim   Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hajnówce w terminie do dnia 15 listopada 2018 r. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Hajnowskiego.   Mirosław Romaniuk Starosta Hajnowski ZAŁĄCZNIK: Formularz zgłaszania kandydata  
Czytaj więcej
2018-11-08
Woreczki szczęścia od białoruskich przyjaciół
Niedawno Świsłocz odwiedzili turyści z zagranicy, którzy przyjechali bez wiz. Była to grupa uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Białowieży położonej w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim w Polsce.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Kultura

2018-11-07
Prezentacja książki "Bliski mi Wschód" Anny Radziukiewicz, 13.11
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zaprasza na prezentację książki Anny Radziukiewicz "Bliski mi Wschód".Spotkanie odbędzie się 13 listopada 2018 r. we wtorek o g. 17.00 w Hajnówce w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, HajnówkaKsiążka „Bliski mi Wschód” to zapis wieloletnich wędrówek dziennikarki miesięcznika „Przegląd Prawosławny” Anny Radziukiewicz po szeroko rozumianym Wschodzie – od Morza Białego na północy po Morze Śródziemne i Czerwone na południu a także po szerokim pasie ziem kształtowanych przez wschodnie chrześcijaństwo.Jak pisze autorka „To zapis tego, co usłyszałam na wielu konferencjach, organizowanych w Polsce i za granicą, podczas których, nieraz w ogniu dyskusji, wypalały się poglądy na historię i duchowość świata chrześcijańskiego Wschodu. To owoc kontaktów z ludźmi mądrymi, którzy swoimi myślami dzielili się ze mną podczas rozmów, albo utrwalali je w książkach. To także owoc mojej tęsknoty za zrozumieniem złożoności tego świata, w którym wiele spraw nie jest ani oczywistych, ani jednoznacznych, tak jak te przykrojone do potrzeb podręcznikowej wiedzy, formowane nieraz pod wyobrażenie polityki historycznej.”Spotkanie w ramach cyklu „Cyrylicą pisane” realizowane z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Czytaj więcej
2018-11-02
Białoruski Obrzęd na Scenie, 18.11
Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku oraz Hajnowski Dom Kultury zapraszają na XXV Prezentacje Zespołów Obrzędowych „Białoruski Obrzęd na Scenie” W programie m.in. wieczorki, fragmenty obrzędów rodzinnych, prac polowych, pór roku itp. 18 listopada 2018r. (niedziela), godz. 14.00, Hajnowski Dom Kultury Wstęp wolny. Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Czytaj więcej
2018-11-13
Potańcówka, 16.11.2018
Zapraszamy na Potańcówkę! Zagra zespół METRO Wstęp – 15 zł, młodzież od lat 60 – 7 zł Sala Hajnowskiego Domu Kultury
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Biznes

2018-11-09
Oferty pracy PUP
Sprawdź!
Czytaj więcej
2018-11-07
Gdzie zarejestrować firmę i co zrobić po rejestracji
Rejestracja działalności, zgłoszenie do ZUS, rejestracja VAT, uzyskanie koncesji/zezwoleń, inne obowiązki po rozpoczęciu działalności
Czytaj więcej
2018-11-07
Ulga na start, obniżone albo standardowe składki. Jaki ZUS na działalności?
Jeśli zakładasz firmę, jednym z twoich obowiązków będzie zgłoszenie siebie i zatrudnianych osób do ubezpieczeń i opłacanie składek
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Sport

2018-09-25
Jesienna oferta Parku Wodnego w Hajnówce
Po przewie wracają aqua fitness i zajęcia „Zdrowy Kręgosłup”
Czytaj więcej
2018-11-13
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MŁODZIKÓW Z OKAZJI ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Swoją „cegiełkę” do święta dorzucił OSiR Hajnówka, który wspólnie z animatorem miejskiego Orlika zorganizował 10 listopada Turniej Piłki Nożnej Młodzików (rocznik 2006 i młodsi).
Czytaj więcej
2018-11-09
Druga kolejka Drużynowej Ligi Amatorów w Tenisie Stołowym
W drugim rozdaniu Drużynowej Ligi Amatorów w Tenisie Stołowym do najciekawszych i wyrównanych spotkań należały mecze: Łosice z Czeremchą I – 6: 4 dla zawodników z województwa mazowieckiego oraz Hajnówki II z Hajnówką Oldboje Straż – 6: 4 dla drugiej Hajnówki.  Natomiast Czeremcha II musiała zdecydowanie oddać pola 1: 9 bardzo silnej drużynie ze Śledzianowa. Wyjazd Hajnówki pierwszej do Siemiatycz okazał się szczęśliwy, gdyż pokonali tam dobrze grający „Top Spin” 7: 3. Na miejscu pierwszym i drugim we wszystkich klasyfikacjach drużynowych i indywidualnych są drużyny: Team Śledzianów Ciechanowiec i Hajnówka I. Jednak na podstawie lat ubiegłych miejsca w tabelach będą się wielokrotnie przetasowywać. Do rozegrania pierwszej rundy zostało jeszcze po pięć meczów. MECZ nr 5 z dnia 24.10.2018r.  CZEREMCHA II – TEAM ŚLEDZIANÓW CIECHANOWIEC   1) „A” SOCHA Renata -   „X” JADCZUK Wojciech  2: 3  2) „B” ZINIEWICZ Katarzyna-  „Y” WSZOŁ Krzysztof   0: 3                    3) „C” KOWALSKI Ryszard- „ Z” KOSTRZYŃSKI Sławomir  0: 3 4) „A” SOCHA Renata-   „Z” KOSTRZYŃSKI Sławomir 1: 3 5) „B” ZINIEWICZ Katarzyna - „X” JADCZUK Wojciech   0: 3                           6) „C” KOWALSKI Ryszard  - „Y” WSZOŁ Krzysztof       0: 3 7) „A” SOCHA Renata -   „Y”  WSZOŁ Krzysztof       3: 1 8) „B” ZINIEWICZ Katarzyna -   - „Z” KOSTRZYŃSKI Sławomir    0: 3                           9) „C” KOWALSKI Ryszard   - „X” JADCZUK Wojciech       0: 3 10) SOCHA R./ ZINIEWICZ K.  – JADCZUK W../ WSZOŁ K.  1: 4 Końcowy wynik 9: 1 ( 29: 7 ) dla Team Śledzianów Ciechanowiec       PUNKTY INDYWIDUALNE i DEBLOWE Kostrzyński Sławomir  (Team Śledzianów Ciechanowiec) – 3 pkt. (9: 1) Jadczuk Wojciech  (Team Śledzianów Ciechanowiec) – 3 pkt. (9: 2) Wszoł Krzysztof  (Team Śledzianów Ciechanowiec) – 2 pkt. (7: 3) Socha Renata (Czeremcha II) – 1 pkt. (6: 7) Debel: Jadczuk Wojciech/ Wszoł Krzysztof (Team Śledzianów Ciechanowiec) – 1 pkt.(4: 1) MECZ nr 6 z dnia 26.10.2018r. TOP SPIN SIEMIATYCZE – HAJNÓWKA I 1) „A” KRYSIŃSKI Wojciech-   „X” LUDWICZAK Janusz  3: 2  2) „B” MOCZULSKI Rafał -  „Y” MISZCZUK Zbigniew  2: 3                    3) „C” JAGIEŁŁO Przemysław „ Z” MIECZYŃSKI Jerzy  1: 3 4) „A” KRYSIŃSKI Wojciech  -   „Z” MIECZYŃSKI Jerzy   1: 3 5) „B” MOCZULSKI Rafał - „X” LUDWICZAK Janusz     2: 3                            6) „C” JAGIEŁŁO Przemysław - „Y” MISZCZUK Zbigniew      1: 3 7) „A” KRYSIŃSKI Wojciech -   „Y” MISZCZUK Zbigniew  1: 3 8) „B” MOCZULSKI Rafał - „Z” MIECZYŃSKI Jerzy     3: 0                          9) „C” MOCZULSKI Tomasz - „X” LUDWICZAK Janusz     3: 2 10) MISZCZUK Z./ LUDWICZAK J. – MOCZULSKI R./ MOCZULSKI T.  4: 1 Końcowy wynik 7: 3 (26: 18) dla Hajnówki I                                        PUNKTY INDYWIDUALNE i DEBLOWE Miszczuk Zbigniew  (Hajnówka I) – 3 pkt. (9: 2) Mieczyński Jerzy  (Hajnówka I) – 2 pkt. (6: 5) Ludwiczak Janusz  (Hajnówka I) – 1 pkt. (7: 8) Moczulski Rafał  (Top Spin Siemiatycze) – 1 pkt. (7: 6) Moczulski Tomasz (Top Spin Siemiatycze)    – 1 pkt. (3: 2) Krysiński Wojciech (Top Spin Siemiatycze)    – 1 pkt. (5: 8) Debel: Miszczuk Z./ Ludwiczak J. (Hajnówka I) – 1 pkt.(4: 1) MECZ nr 7 z dnia 27.10.2018r.  HAJNÓWKA OLDBOJE STRAŻ – HAJNÓWKA II 1) „A” GERMAN Jerzy   -   „X” CHARYTONOW Karol  0: 3  2) „B” OCHRYCEWICZ Roman  -   „Y” KUCZKO Wojciech  3: 1           3) „C” KOJŁO Marcin  - „ Z” ORZECHOWSKI Wojciech  2: 3 4) „A” GERMAN Jerzy     -   „Z” ORZECHOWSKI Wojciech  2: 3 5) „B” OCHRYCEWICZ Roman  - „X” CHARYTONOW Karol  1: 3                           6) „C” KOJŁO Marcin  - „Y” KUCZKO Wojciech       3: 2 7) „A” GERMAN Jerzy   -   „Y” WILUK Mateusz    3: 0 8) „B” OCHRYCEWICZ Roman  - „Z” ORZECHOWSKI Wojciech  2: 3                           9) „C” KOJŁO Marcin  - „X” CHARYTONOW Karol  2: 3 10) GERMAN J./ OCHRYCEWICZ R.  – CHARYTONOW K./ ORZECHOWSKI W.  4: 2 Końcowy wynik 6: 4 (23: 22) dla drużyny z Hajnówki II.                  PUNKTY INDYWIDUALNE i DEBLOWE Charytonow Karol  (Hajnówka II) – 3 pkt. (9: 3) Orzechowski Wojciech  (Hajnówka II) – 3 pkt. (9: 6) Kojło Marcin  (Oldboje Straż Hajnówka ) – 1 pkt. (7: 8) German Jerzy  (Oldboje Straż Hajnówka ) – 1 pkt. (5: 6) Ochrycewicz Roman  (Oldboje Straż Hajnówka ) – 1 pkt. (6: 7) Debel: German Jerzy/ Ochrycewicz Roman (Oldboje Straż Hajnówka ) – 1 pkt.(4: 2) MECZ nr 8 z dnia 28.10.2018r.  CZEREMCHA I – ŁOSICE 1) „A” LIPIŃSKI Janusz   -   „X” GAŁĄZKA Grzegorz 2: 3  2) „B” MAKULSKI Andrzej  -   „Y” PIETRUSZEWSKI Jarosław  3: 2     3) „C” STEPANIUK Adam  - „ Z” SINNICKI Sylwester  0: 3 4) „A” LIPIŃSKI Janusz        -   „Z” SINNICKI Sylwester  3: 1 5) „B” MAKULSKI Andrzej  - „X” GAŁĄZKA Grzegorz 1: 3                           6) „C” STEPANIUK Adam  - „Y” PIETRUSZEWSKI Jarosław  2: 3 7) „A” LIPIŃSKI Janusz     -   „Y” PIETRUSZEWSKI Jarosław  3: 2 8) „B” MAKULSKI Andrzej  - „Z” SINNICKI Sylwester  3: 2                           9) „C” STEPANIUK Adam  - „X” GAŁĄZKA Grzegorz 0: 3 10) LIPIŃSKI J./ MAKULSKI A.  – GAŁĄZKA G./ PIETRUSZEWSKI J.  2: 4 Końcowy wynik 6: 4(26: 19) dla drużyny z Łosic.                             PUNKTY INDYWIDUALNE i DEBLOWE Gałązka Grzegorz  (Łosice) – 3 pkt. (9: 3) Lipiński Janusz (Czeremcha I) – 2 pkt. (8: 6) Makulski Andrzej (Czeremcha I) – 2 pkt. (7: 7) Pietruszewski Jarosław  (Łosice) – 2 pkt. (9: 3) Sinnicki Sylwester  (Łosice) – 1 pkt. (6: 6) Debel: Gałązka Grzegorz/ Pietruszewski Jarosław (Łosice ) – 1 pkt.(4: 2)                                                                                                                                                             TABELA DRUŻYNOWA PO DRUGIEJ KOLEJCE Miej. Nazwa drużyny Rozegrane mecze Ilość zwycięstw Ilość remisów Punkty duże Punkty małe   Sety I TEAM ŚLEDZIANÓW-CIECHANOWIEC 2 2 0 6 17: 3 55: 19 II HAJNÓWKA I 2 2 0 5 15: 5 52: 26 III ŁOSICE 2 1 1 3 11: 9 47: 37 IV OLDBOJE STRAŻ HAJNÓWKA 2 0 1 1 9: 11 40: 44 V CZEREMCHA I 2 0 0 0 6: 14 31: 52 VI CZEREMCHA II 2 0 0 0 3: 17 15: 55 VII HAJNÓWKA II 1 1 0 2 6: 4 23: 22 VIII „TOP SPIN” SIEMIATYCZE 1 0 0 0 3: 7 18: 26     KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA PO DRUGIEJ KOLEJCE Miej. Nazwisko i imię Drużyna Rozegrane kolejki pkt   Sety I Miszczuk Zbigniew Hajnówka I 2 6 18: 2 II Jadczuk Wojciech Team Śledzianów-Ciech. 2 6 18: 4 III Pietruszewski Jarosław Łosice 2 5 18: 3 IV Kostrzyński  Sławomir Team Śledzianów-Ciech 2 5 16: 4 V Wszoł  Krzysztof Team Śledzianów-Ciech. 2 5 16: 6 VI Mieczyński Jerzy Hajnówka I 2 4 12: 8 VII Charytonow Karol Hajnówka II 1 3 9: 3 VIII Gałązka Grzegorz Łosice 1 3 9: 3 IX Ludwiczak Janusz Hajnówka I 2 3 14: 11 X Orzechowski Wojciech Hajnówka II 1 3 9: 6 XI Lipiński  Janusz Czeremcha I 2 3 14: 13 XII Kojło Marcin Oldboje Straż Hajnówka 2 3 13: 12 XIII Siennicki Sylwester Łosice 2 2 12: 12 XIV German Jerzy Oldboje Straż Hajnówka 2 2 10: 14 XV Socha Renata Czeremcha II 2 2 9: 13 XVI Ochrycewicz Roman Oldboje Straż Hajnówka 2 2 9: 14 XVII Makulski Andrzej Czeremcha I 2 2 8: 16 XVIII Moczulski Rafał Top Spin Siemiatycze 1 1 7: 6 XIX Moczulski Tomasz Top Spin Siemiatycze 1 1 3: 2 XX Krysiński Wojciech Top Spin Siemiatycze 1 1 5: 8 XXI Tarapata Paulina Łosice 1 1 4: 8 XXII Ziniewicz  Katarzyna Czeremcha II 2 1 3: 16 XXIII Kuczko Wojciech Hajnówka II 1 0 3: 6 XXIV Wiluk Mateusz Hajnówka II 1 0 0: 3 XXV Jagiełło Przemysław Top Spin Siemiatycze 1 0 2: 6 XXVI Stepaniuk Adam Czeremcha I 2 0 3: 17 XXVI Kowalski  Ryszard Czeremcha II 2 0 0: 18   KLASYFIKACJA DEBLOWA PO DRUGIEJ KOLEJCE Miej. Nazwisko i imię Drużyna Rozegrane mecze Punkty   Sety I Miszczuk Zbigniew Ludwiczak Janusz Hajnówka I 2 2 8: 3 II German Jerzy Ochrycewicz Roman Oldboje Straż Hajnówka 2 2 8: 4 III Jadczuk Wojciech Wszoł  Krzysztof Team Śledzianów-Ciechanowiec 1 1 4: 1 IV Gałązka Grzegorz Pietruszewski Jarosław Łosice 1 1 4: 2 V Lipiński  Janusz Makulski  Andrzej Czeremcha I 2 1 6: 5 VI Pietruszewski Jarosław Siennicki Sylwester Łosice 1 0 2: 4 VII Charytonow Karol Orzechowski Wojciech Hajnówka II 1 0 2: 4 VIII Kostrzyński Sławomir Wszoł  Krzysztof Team Śledzianów-Ciechanowiec 1 0 1: 4 IX Moczulski Rafał Moczulski Tomasz Top Spin Siemiatycze 1 0 1: 4 X Socha Renata Ziniewicz  Katarzyna Czeremcha II 2 0 3: 8                                                                                                                                                                                                            W trzeciej kolejce zagrają:                                                                  Hajnówka I – Hajnówka Oldboje Straż Team Śledzianów Ciechanowiec - „Top Spin” Siemiatycze Czeremcha I – Czeremcha II Łosice – Hajnówka II             Organizator – Janusz Ludwiczak
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Zdrowie

2018-11-09
Faktycznie „cukier krzepi?” O cukrze (i nie tylko) – wywiad z dr Małgorzatą Pietrzak - Zakrzewską
O mitach, które narosły wokół cukru, rozmawiamy z diabetologiem dr Małgorzatą Pietrzak – Zakrzewską.
Czytaj więcej
2018-10-08
Hajnowski Szpital się zmienia dzięki funduszom unijnym
Ponad 25 mln zł wyda w 2018r. hajnowski SP ZOZ na inwestycje. Placówce udało się skutecznie pozyskać fundusze unijne. Prace – remontowe i budowlane - ciągle trwają.
Czytaj więcej
2018-11-07
ZUS informuje: Wyczerpał się okres zasiłkowy a zwolnienia lekarskie były na różne choroby. Czy to możliwe?
Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie choroby jeżeli nie ma przerwy między nimi. Jeżeli nie ma ciągłości w niedyspozycji a choroby, na które są wystawiane zwolnienia są różne, wówczas liczymy nowe okresy zasiłkowe.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Bezpieczeństwo

2018-04-28
Konsumencie nie daj się oszukać – sprzedaż bezpośrednia
W związku z licznymi skargami dotyczącymi praktyk, jakie mają miejsce podczas pokazów sprzedaży bezpośredniej, przypominamy - nie daj się oszukać!
Czytaj więcej
2018-11-09
Komunikat meteorologiczny z dnia 09.11.2018
silna mgła
Czytaj więcej
2018-11-08
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24
Uwaga - mgła
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Oświata

2018-10-05
Powiatowe stypendia im. prof. Simony Kossak przyznane
Nauka to pokarm dla rozumu- twierdził Lew Tołstoj. To także klucz do sukcesu – wraz z kolejnymi tomami książkowej wiedzy, uzupełnianej o doświadczenie, młody człowiek sukcesywnie wydeptuje swoją ścieżkę kariery.
Czytaj więcej
2018-08-07
Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
Od 2017r. Powiat Hajnowski realizuje projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”. Przypominamy, że uczestnicy projektu mogą ubiegać się o dofinansowanie: szkoleń i kursów w zakresie informatyki i języków obcych, a także studiów podyplomowych -w ramach tego można będzie ubiegać się o bon szkoleniowy o wartości do 9 tys. zł/os (działanie 3.2.1.) a także szkoleń i kursów zawodowych - bon szkoleniowy o wartości 15 tys. zł/os. (działanie 3.2.2.) Wkład własny uczestnika wynosi tylko 12% wartości kursu, dodatkowo istnieje możliwość ukończenia więcej niż jednego szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą miały dowolność w wyborze miejsca szkolenia bądź studiów, niemniej bony szkoleniowe pokrywają tylko koszty edukacji, bez dojazdów i noclegów. Uczestnik może dokonać wyboru kierunku kształcenia z ofert umieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych – bezpośredni link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Oferta edukacyjna jest bardzo bogata – od kursów językowych po specjalistyczne zawodowe np. obsługi obrabiarek numerycznych CNC, spawacza, prawa jazdy, itp. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu hajnowskiego powyżej 18. roku życia. Niemniej, preferencje przewidziane są dla osób 50+ oraz osób posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące, zawodowe lub gimnazjalne.  Docelowo, z szansy na podniesienie swoich kompetencji zawodowych  będzie mogło skorzystać ok. 430 mieszkańców powiatu hajnowskiego. Samorząd otrzyma blisko 5 mln zł na wsparcie mieszkańców regionu w procesie podnoszenia wykształcenia. Dotąd (stan na koniec lipca 2018r.) podpisano łącznie 216 umów, w tym 132 w działaniu 3.2.1 i 84 w działaniu 3.2.2  na kwotę  556.608,22 zł. Zainteresowanie udziałem w projekcie jest tak wysokie, że obecnie na działanie 3.2.1 przyjmowane są zgłoszenia na listę rezerwową, natomiast osoby spełniające preferowane kryteria (patrz wyżej – chodzi o wiek i wykształcenie), są przyjmowane na bieżąco. Tymczasem osoby zainteresowane udziałem w kursach zawodowych (działanie 3.2.2.), wciąż mogą liczyć na dofinansowanie jeszcze w tym roku.  Wszelkich informacji dotyczących przedsięwzięcia udziela biuro projektu z siedzibą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ul. Piłsudskiego 7, Hajnówka). Biuro jest czynne w godzinach: pon. 10.00-18.00 wt.- pt. 7.30-15.30 Kontakt:  502 285 722. Biuro Projektu świadczy wszelką pomoc informacyjną, dotyczącą warunków uczestnictwa i terminów rekrutacji w projekcie  oraz  doradczą m.in. w zakresie pomocy wyszukania odpowiedniego kursu i wypełnianiu wniosku aplikacyjnego. Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego”, będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: hajnowskim, łomżyńskim, bielskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim. Termin realizacji projektu obejmuje okres od lipca 2017r. do końca czerwca 2020r. Całkowita wartość projektu to 45,5 mln zł, dofinansowanie – 40,8 mln. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu to szansa dla jego uczestników, by zmienić coś w swoim życiu zawodowym. Dążenie do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych to najlepsza inwestycja, na jaką decyduje się każdy człowiek – bo  gdy posiadamy odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, tylko wówczas jesteśmy w stanie kształtować  swoją karierę zgodnie z oczekiwaniami. Katarzyna Miszczuk  
Czytaj więcej
2018-09-13
Realizacja projektu Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi dobiegła końca…
Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi".
Czytaj więcej
Zobacz więcej


A to ciekawe

2018-10-31
Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe – o miesiącu listopadzie
Listopad – przedostatni miesiąc w kalendarzu, któremu za zimę obrywa się najwięcej. Bo szaro, bo buro, bo pusto, bo ciemno (w listopadzie dni są coraz krótsze, a w końcu miesiąca brzask i zmierzch dzieli zaledwie osiem godzin). I śniegu mało – bo jak już ma być zima to niech chociaż biała! A tu masz ci los, ciągle pada deszcz… Miesiąc nawet zaczyna się smutno i nostalgicznie, bo od uczczenia pamięci o zmarłych. Ewidentnie coś się kończy – i w życiu człowieka  i w przyrodzie … Opadają liście – stąd nazwa miesiąca (dawniej bowiem liść zwany był listem, a z połączenia słów: list i opad powstało jedno słowo: listopad).  Większość drzew gubi je już na początku miesiąca – najdłużej w liściastych ryzach trzymają się dęby i brzozy. Ale nawet one tracą kolorowe ubranie, by pod koniec miesiąca przybrać surową formę.  Za to runo tonie w odcieniach złota, brązu i mahoniu – choć liście zwilżane przez wiatr, na początku miesiąca wydzielają słodkawy aromat unoszący się po lesie, im bliżej grudnia tym ich świeżość pozostawia wiele do życzenia. Listopadowa puszcza powoli zamiera… Rośliny zielne przygotowały się do zimowego spoczynku: ich nadziemne zielone części obsychają, wycofując substancje pokarmowe do narządów spichrzowych, ukrytych pod ziemią - bulw i cebul. Pod ciepłą, liściastą kołdrą, szczelnie dociśniętą później białym puchatym kocem poczekają do nadejścia wiosny. Za to iglaste zagajniki „trzymają zielony fason”, mało tego – nie zaprzestają procesów biologicznych. Właśnie teraz dojrzewają ostatnie szyszki sosen, świerków a także ostatnie szyszkojagody jałowca.  A na dnie lasu niepodzielnie rządzą mchy i widłaki – za sprawą promieni słonecznych, które po opadnięciu liści przebijają się do leśnych zakamarków, cieszymy oczy intensywną zielenią. Mało tego – przez dopływ słońca do runa możemy doszukać się listopadowych anomalii - takich jak kwitnące zawilce. Tymczasem zbutwiałe pnie oraz runo nadal kolonizują grzyby. O ile dopisze pogoda, sezon grzybowy będzie trwać do pierwszych przymrozków. Zimowy odpoczynek udziela się za to faunie – ogromna większość zwierząt bezkręgowych (m.in. owady i pajęczaki) oraz małych ssaków (takie jak obruski, nietoperze czy jeże) dawno już smacznie śpi w swoich kryjówkach - pod ziemią, w korzeniach drzew, głębokich dziuplach, murszejącym drewnie pod korą, pod grubą warstwą mchu lub ściółki leśnej.  Do zimowego snu szykują się także mięczaki –  ślimaki: winniczek, wstężyk gajowy czy bursztynka pospolita już schroniły się przed zimą. Przed chłodami chroni je gruba warstwa ściółki oraz półprzepuszczalna błona zalepiająca wejście muszli, tzw. epifragma. Z kolei ślimaki nagie (czyli bez skorupki) szykują się do spędzenia zimy w podziemnych kryjówkach. Jednak zdecydowana większość ślimaków ginie, pozostawiając po sobie nowe pokolenie – które przetrwa zimę w jajach. Spadek temperatur na dobre zniechęcił również  ptaki: większość opuściła już swoje letnie, białowieskie dacze. Za horyzontem znikają ostatnie stada gęsi, żurawi i szpaków. Odlatują także skowronki. Jednak nie dla wszystkich mieszkańców puszczy straszny kapryśny listopad - na polach widać stada wron, gawronów i kawek. Puszczańskie zagajniki przenika ostry stuk dziobów dzięcioła białogrzbietego czy dzięcioła trójpalczastego - w Polsce nielicznego, w Puszczy Białowieskiej czującego się znakomicie. Z kolei stadka dzwońców, szczygłów i trznadli przyciągają łany wysychającego łubinu. Uwagę zwraca także krzykliwa sójka. Następuje zmiana ptasiej warty: pod koniec miesiąca są już na miejscu te gatunki, które przylatują do nas na zimę z północy (myszołowy włochate) i ze wschodu (gile, jemiołuszki). Tymczasem wśród kniei słychać groźne chrząkania – odyńce rywalizują o przychylność dam. W listopadzie rozpoczynają się bowiem gody dzików tzw. huczka. Okres randkowania zakończyły za to sarny i łosie – w listopadzie zrzucają poroże. Listopad z racji swych zimowych zakusów powszechnie uznawany jest za miesiąc ponury, kojarzony z krótkim dniem, pustką dookoła. Nie jest to do końca prawda - przecież ostanie dni miesiąca to czas zabaw i  magicznych andrzejkowych wróżb. Ale to już odrębna historia… Katarzyna Miszczuk  
Czytaj więcej
2016-11-09
Powiat niezwykły: Parafia pw. Św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach
Cerkiew w Sakach to nie tylko zabytek – to jedno z najważniejszych miejsc kultu na mapie Podlasia. Ale jest to także miejsce styku tego, co w Podlasiu najpiękniejsze
Czytaj więcej
2018-11-09
Halloween po podlasku... 8 listopada Dzień Św. Dymitra Sołuńskiego. Prawosławne zaduszki.
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie… Surowy listopadowy krajobraz okryty rankiem mlecznobiałą rosą, zaś wieczorem – spowity gęstą mgłą zdaje się skrywać jakaś tajemnicę. Zamierająca przyroda odsłania niewidoczną bramę łączą dwa światy – żywych i umarłych. Wiara w nadnaturalne spotkania przetrwała wieki – jej pokłosiem są współczesne Zaduszki – w kościele katolickim oraz Dymitryjewska Sobota obchodzona przez cerkiew wczoraj 8 listopada. Historia kultu św. Dymitra sięga V wieku, za sprawą misjonarzy Cyryla i Metodego był to jeden z pierwszych świętych czczonych przez Słowian. Święty Dymitr – męczennik za wiarę, sprawujących opiekę nad zmarłymi (pierwotnie był patronem żołnierzy) – po dziś dzień słynie cudów i uzdrowień. Cudowna ikona Dymitra Sołuńskiego znajduje się w Sakach, każdego roku przybywa tu kilkaset pielgrzymów w nadziei o pomoc. Drewiane bale zabytkowej cerkwi przesiąknięte są słowami płomiennych modlitw, słowami nadziei i podziękowań – sprawdź. Natomiast w Dymitryjewską Sobotę, przypadającą zawsze w ostatnią sobotę przed dniem św. Dymitra, wierni kościoła prawosławnego czcili zmarłych krewnych. Odprawiane wówczas obrzędy miały zapewnić przychylność i opiekę przodków, jednocześnie pomagały duszom w osiągnięciu spokoju w zaświatach. W dzień zaduszny nic nie dzieje się bez przyczyny. Już sama tradycja czczenia zmarłych towarzyszy ludzkości od zarania dziejów – ba! niektórzy naukowcy są zdania, że wszelkie obrzędy i związane z nimi święta – niegdyś pogańskie, później w jakiś sposób poskromione i przejęte przez chrześcijaństwo  – wyrastają z kultu życia pozagrobowego (z długiej listy świąt wymienimy wigilię św. Jana czy Wielkanoc). Wszakże kto miał by wstawić się za bezbronnymi ludźmi, skazanymi na łaskę i niełaskę tajemniczego losu i kaprysów natury jak nie krewni, znajdujący się właśnie po tamtej tajemniczej stronie? Zanim jednak na dobre rozkręcimy teorię tradycji, spróbujmy ukonstytuować  historię Zaduszek w czasie.  W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć w XII wieku, a z końcem XV wieku była znana w całym kraju. I tak, jak przed wiekami, tak i teraz bliscy udają się na groby zapalić znicz – symbol pamięci. Czynią to zarówno katolicy (w Dzień Zaduszny 2 listopada) jak i prawosławni w Dymitryjewską Sobotę – tuż po panichidzie (czyli modlitwie za zmarłych, odprawianej w cerkwi). Dodatkowo na prawosławnych cmentarzach tego dnia można znaleźć przy grobach kawałki jedzenia – zwyczaj ten także wywodzi się z przedchrześcijańskich praktyk. Bo choć symbolika chrześcijańska została przyjęta, dawne tradycje przetrwały. Mało kto dziś pamięta, ale  mały płomyk znicza skupia i wielki etos wiary chrześcijańskiej i prastare echa – dziś ledwo słyszalne tego, co praktykowali Słowianie na długo przed zakorzenieniem się chrześcijaństwa. Palenie zniczy to okruchy dawnego zwyczaju rozniecania ognisk przy obejściach i rozstajach dróg. Wierzono w oczyszczającą moc ognia, który ogrzeje błąkające się dusze – zwane dziadami, a żywych – ochroni przed złem. Bowiem zaduszkowa noc to czas dziwów, czas gdy zmarli odwiedzają swych bliskich. W wielu miejscowościach otwierano okna i drzwi, aby dusze mogły swobodnie wejść i uczestniczyć w przygotowaniach do kolacji. Aby jednak nie zakłócić ich spokoju, nie wolno było wykonywać wielu czynności, np. kisić kapusty czy wylewać wody (by nie oblać przypadkowo gościa z zaświatów), a gdy spadła łyżka, nie wolno jej było podnieść. Zakazane było też np. uderzenie pięścią w stół, aby nie wystraszyć biesiadujących przy nim dusz, a wszelkie rozmowy mogły dotyczyć tylko zmarłych przodków. Odbywająca się w domu uroczysta kolacja składała się z nieparzystej liczby potraw. Tego wieczoru starano się ugościć zmarłych jak najbogaciej, aby uzyskać tym samym ich przychylność. Starania te przybierały różne formy np. w okolicach Hajnówki przygotowywano przy stole jedno miejsce wolne, aby dusza mogła zasiąść do wieczerzy z domownikami. Dla „spóźnialskich” duszyczek pozostawiano jedzenie na stołach. Wszystkie te zabiegi miały służyć zaskarbieniu sympatii zmarłych, wierzono że odpowiednio ugoszczeni otoczą dom opieką. Pomoc z zaświatów była na tyle pożądana, że co sprytniejsi gospodarze chcąc upewnić się o wizycie, często na środku izby rozsypywali popiół w nadziei, że nieroztropna dusza zostawi na nim ślad , a gospodarze mieli mieć pewność, że ich starania nie poszły na marne. Dziadami nazywano tylko dusze przodków zmarłych śmiercią naturalną. Gęsia skórkę wywoływała sama myśl spotkania dusz tragicznie zmarłych i samobójców. Skazane na wieczne błąkanie się po ziemi jako demony, lubiły nawiedzać żywych. Jednak  tradycja wyposażyła gospodynie w skuteczną broń – magiczne zioła takie jak dziewanna, dziurawiec czy piołun skutecznie odstraszały nieproszonych gości. Magiczny czas Dziadów nadal jest praktykowany, zmieniła się jednak forma obrzędów. Dziś dawne zwyczaje szykowania poczęstunku dla dusz zastąpiły modlitwy, nabożeństwa oraz tzw. wypominki odmawiane przez duchownych na cmentarzach. Wypominki to nic innego jak wywoływanie imion i nazwisk osób pochowanych na danym cmentarzu. Z kolei tradycję rozpalania ogniska przy grobach zastąpiło palenie zniczy. Wciąż jednak, zwłaszcza na wsiach, żyjący krewni przynoszą jedzenie na groby bliskich.   Katarzyna Miszczuk
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Oświata
ZAPROSZENIE na sztukę „Andropauza 3 – czyli jak żyć i nie zwariować” - 30 listopada 2018r.
piątek, 30 listopada
Zapraszamy Państwa na wieczór pełen śmiechu, przygód, sytuacji absurdalnych! Wieczór pełen wzruszeń, zaskoczeń i niespodzianek! Zapraszamy na arcyzabawną opowieść o tym, że prawdziwe życie zaczyna się po sześćdziesiątce! Że nie ważna jest ilość zer przy liczbie twoich lat przeżytych, ale radosne i otwarte serce! Jeden z naszych bohaterów, po nieprawdopodobnej przygodzie, która odmieniła na dobre jego życie, krzyczy ponad oceanem:  „Teraz dopiero zaczynam żyć!!!!!” Bawcie się, śmiejcie się i płaczcie razem z nami, w myśl refrenu pieśni finałowej: Starość nie chroni przed miłością Lecz miłość chroni przed starością Bo prawda jest taka, że się nie starzeje Serce ,które kocha i wiecznie  się śmieje! Sztukę „Andropauza 3 – czyli jak żyć i nie zwariować” napisali Piotr Dąbrowski i Katarzyna Mikiewicz, na podstawie pomysłu Leszka Kwiatkowskiego. Reżyserią zajęli się autorzy: Piotr Dąbrowski i Katarzyna Mikiewicz, a zagrają dla Państwa znakomici aktorzy scen teatralnych, filmu i telewizji. Obsada wymiennie : Hrabia – M. Damięcki, T. Ross, P. Skarga  Sławek – D. Gnatowski, A. Zaborski, S. Maciejewski Behemot – A. Dziurman, B. Kalus, P. Dąbrowski Miernota  – P. Pregowski, J. Kawalec, M. Pietrzak Rola żeńska –  A. Załęcka, K. Mikiewicz, M. Damięcka, A. Dąbrowska ORGANIZATOR: VIVA Art Music Jarosław Michalewicz Termin: 30.11.2018 r. ( piątek) godz. 19:00 Miejsce: sala widowiskowa HDK ul. T. Sołoniewicz 4 Wstęp: 70 zł bilety do nabycia: w sekretariacie HDK (rząd VII i VIII) w godz. 8-16 od wtorku do soboty na www.kupbilecik.pl
więcej