Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
20 listopada pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Hajnowskiego. Zapraszamy na transmisję on-line

Wydarzenia

2018-10-26
Zarząd Powiatu ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Uchwała Nr 138/285/2018 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2018 r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim. § 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     Zarząd Powiatu: Mirosław Romaniuk                   Jadwiga Dąbrowska                    Jan Adamczuk                            Olga Rygorowicz                       .. Barbara Zdzisława Wasiluk           Załącznik do Uchwały Nr 138/285/2018 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2018 r.     Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim    Rodzaj zadania objętego konkursem: Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Hajnowskiego.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Na realizację zadania w 2019 roku przeznacza się kwotę 64 020,00 zł. na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej, w tym: 60 060,00 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 3 960 zł. (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na edukację prawną.   Podmioty uprawnione do złożenia oferty: W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.). O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; dają gwarancję należytego wykonania zadania, przez złożenie pisemnego zobowiązania, w szczególności w zakresie zapewnienia: poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów, opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa; posiadają umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 r.; dają gwarancję należytego wykonania zadania, przez złożenie pisemnego zobowiązania, w szczególności w zakresie zapewnienia: poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem, profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów; opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która: w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego, wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.   Zasady przyznawania dotacji: Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy: ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.   V. Termin składania ofert: 29.10.2018 r. – 19.11.2018 r.   VI. Termin i warunki realizacji zadania: Zadanie musi być zrealizowane w całości w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie powinny być świadczone w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalu wyznaczonym przez powiat, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznczonych na realizację zadania w danym roku. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok. W umowie starosta może określić preferowane formy realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać może: adwokat i radca prawny, doradca podatkowy (w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), osoba, która: ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która: posiada wykształcenie wyższe, ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. spełnia wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d ustawy.   VII. Zasady składania ofert: Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2016, poz. 1300). Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot): statut, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz osobami, które będą świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W ofercie należy wskazać tylko i wyłącznie te osoby, które planowane są do pełnienia dyżurów w punkcie, a nie wskazywać wszystkie osoby, które współpracują z organizacją. W ofercie należy podać informacje o tym, kto będzie konkretnie pełnił dyżur w danym dniu. dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia  w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego. pisemne zobowiązanie do: zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem, zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów; dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń z oceną pozytywną z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego osób, które będą świadczyć poradnictwo obywatelskie, organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs ofert – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim” w terminie do dnia 19 listopada 2018 roku do godz. 1500 na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. Nr 19, tel. 85 682 27 18. W przypadku przesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.   VIII. Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty: Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu Hajnowskiego powoła Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej w oparciu o wymagania wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Odrzuca się oferty i pozostawia bez rozpatrzenia: złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, złożone po terminie, których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu, podpisane przez osoby nieupoważnione, złożone bez dokumentów, o których mowa w dziale VII. Po odrzuceniu ofert niespełniających wymogów formalnych, Komisja dokona oceny merytorycznej pozostałych ofert według przedstawionych poniżej kryteriów, przyznając każdej ofercie odpowiednią ilość punktów: zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie, jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego, kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, wkład rzeczowy, osobowy oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, Komisja konkursowa dokona wyboru oferty i ze swoich prac sporządzi protokół, który zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu Hajnowskiego. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Hajnowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Ostateczną decyzję o rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Zarząd Powiatu Hajnowskiego w formie uchwały w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Od uchwały Zarządu Powiatu Hajnowskiego w sprawie wyboru ofert nie ma zastosowania tryb odwoławczy.   IX. Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków): Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań. W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda Zarządu Powiatu Hajnowskiego w formie aneksu do umowy. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.   X. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez Powiat Hajnowski w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztach: Wysokość dotacji na zadanie publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.), dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2018 roku wynosiła 60 725,88 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 88/100) na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2017 roku wynosiła 60 725,88 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 88/100) na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.   XI. Zarząd Powiatu Hajnowskiego zastrzega niniejszym, iż w przypadku zmiany przepisów cytowanych wyżej ustaw organizacja pozarządowa wyłoniona w tym konkursie zobowiązana będzie do stosowania nowych uregulowań prawnych.   XII. Dane osobowe- klauzula informacyjna: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie. - Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, tel. 85 682 27 18. - Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17 – 200 Hajnówka, adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl - cel przetwarzania danych: przeprowadzenie otartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. - informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. - okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”. - uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. - podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. - inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.    Zobacz też: OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim  
Czytaj więcej
2018-11-20
Transmisja z obrad I sesji Rady Powiatu
Zapraszamy od godziny 15.00 Link poniżej
Czytaj więcej
2018-11-14
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Hajnówce
„Przeorana kilkakrotnie pługiem wszechświatowej wojny, wyciśnięta jak cytryna, wynędzniała, zdeptana stopami milionów kombatantów różnych państw i narodów wstaje jako odmłodzony feniks w 1918r. z popiołów”
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Kultura

2018-11-19
Seminarium: Hajnówka w okresie międzywojennym
Serdecznie zapraszamy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz  mieszkańców miasta Hajnówka na Seminarium nt.  „Hajnówka w okresie  międzywojennym”, wykład poprowadzi Alla Grycoraz Literackie dialogi o Polsce i Polakach – w wykonaniu Grupy  Teatralnej UTW w HajnówceTermin: 22.11.2018 r. (czwartek) godz. 16.00Miejsce: sala kolumnowa HDKWstęp: wolny
Czytaj więcej
2018-11-02
Spektakl familijny „ONY” – 20.11
Spektakl  prezentowany w ramach programu Teatr Polska Termin: 20 listopada 2018 r. godz. 17:00 ( czas 70 min.) Miejsce: Hajnowski Dom Kultury Wstęp: Bilety w cenie 1 zł dostępne przed spektaklem UWAGA!  Ilość miejsc ograniczona.     Spektaklowi towarzyszą bezpłatne warsztaty   „Teatr jako wehikuł”  o godz. 15:30  Zajęcia, które poprowadzi edukator BTL Tomasz Damulewicz, będą dotyczyć języka i środków poetyckich użytych w spektaklu „Ony”. Wiek uczestników warsztatu: 12+ Wstęp wolny, obowiązują zapisy pod tel. 85 682 3203. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.   Cóż można napisać o „Onym?” Dla wszystkich tych, którzy przyzwyczaili się już do tekstów Marty Guśniowskiej, zabawnych, ciepłych baśni, poprzewracanych do góry nogami, „Ony” może być nie lada niespodzianką. Bo oto mamy baśń poetycką, liryczną – choć nie pozbawioną humoru – opowieść o życiu tytułowego Onego, którego poznajemy jako ośmiolatka, a rozstajemy się z nim u schyłku jego niezwykłego żywota. Pełna niespodziewanych zwrotów akcji inscenizacja Jacka Malinowskiego, okraszona klimatyczną muzyką i scenografią autorstwa zadomowionych już w BTL litewskich artystów (Antanasa Jasenki i Giedrė Brazytė) to propozycja dla całej rodziny. Każdy, bez względu na wiek, odnajdzie w niej coś dla siebie – od zaskakujących przygód tytułowego bohatera, przez liczne zabawy słowem, aż po filozoficzną refleksję. Zapraszamy!  „Liryczna opowieść o perypetiach Onego, którego losy śledzimy na przestrzeni całego jego życia. Tekst sztuki stworzyła uzdolniona dramaturg młodego pokolenia Marta Guśniowska. Spektakl, mimo że został zrealizowany w konwencji teatru lalkowego, wcale nie jest skierowany wyłącznie do najmłodszych widzów.  Jego filozoficzno-refleksyjnym wydźwiękiem dotyczącym przemijania zachwycą się również dorośli. Na szczególną uwagę zasługuje kreacja aktorska Ryszarda Dolińskiego, który zachwyca sowim warsztatem nie tylko aktora lalkarza, ale także aktora dramatycznego. Na całokształt składają się ponadto klimatyczna, podkreślająca akcję muzyka, nienachalne projekcje multimedialne oraz pasujące do poetyckiej całości kostiumy i scenografia.” z recenzji Komisji Artystycznej Programu Teatr Polska (adz)   ONY autor: Marta Guśniowska reżyseria: Jacek Malinowski scenografia: Giedrė Brazytė muzyka: Antanas Jasenka multimedia: Mantas Bardauskas obsada: Łucja Grzeszczyk, Ryszard Doliński, Michał Jarmoszuk TEATR POLSKA to ogólnopolski program popularyzujący teatr i pozwalający zaprezentować jego różnorodne oblicze. Celem programu TEATR POLSKA docieranie z ofertą polskich teatrów poprzez zwiększenie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe otrzymują dofinansowanie prezentacji spektakli w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego. TEATR POLSKA organizowany jest od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. ORGANIZATORZY: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Białostocki Teatr Lalek Hajnowski Dom Kultury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego PATRONI MEDIALNI: e-teatr.pl TVP3 Białystok Polskie Radio Białystok Gazeta Współczesna
Czytaj więcej
2018-11-20
Koncert jubileuszowy Czeremszyny - XXV lecie w Polsce i na świecie
Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze zaprasza na koncert z okazji 25-lecia istnienia zespołu Czeremszyna w programie wspólny występ z zespołem HORYNA 23.11.2018 godz. 19.00 Wstęp wolny  
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Biznes

2018-11-16
Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu
Jesteś przedsiębiorcą? Planujesz budowę i musisz wyciąć drzewo na swojej nieruchomości? Sprawdź, jak uzyskać zezwolenie.
Czytaj więcej
2018-11-16
ZUS informuje: tylko do 31 grudnia przechowawcy mają czas na wpis do rejestru
Niecałe dwa miesiące zostały przedsiębiorcom na uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Od stycznia za przechowywanie dokumentów pracowniczych bez wymaganych uprawnień może grozić kara nawet do 100 tys. zł.
Czytaj więcej
2018-11-15
ZUS informuje: Wyczerpał się okres zasiłkowy a zwolnienia lekarskie były na różne choroby. Czy to możliwe?
Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie choroby jeżeli nie ma przerwy między nimi. Jeżeli nie ma ciągłości w niedyspozycji a choroby, na które są wystawiane zwolnienia są różne, wówczas liczymy nowe okresy zasiłkowe. Okres zasiłkowy nie może trwać dłużej niż 182 dni. Jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą  lub przypada w trakcie ciąży, wówczas okres zasiłkowy wynosi 270 dni. Niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą jest oznaczana w zaświadczeniu lekarskim kodem „D”, a niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży  - kodem „B”. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Wliczane są również wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, a także okresy poprzedniej niedyspozycji, spowodowanej tą samą chorobą, jeśli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem nowej dolegliwości nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy jak i okresy, w których nie było prawa do tych świadczeń, jeżeli: niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (fakt ten jest stwierdzony przez lekarza kodem "C" w zaświadczeniu lekarskim lub w odpowiednim  postępowaniu, np. mającym na celu ustalenie okoliczności wypadku), zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, wykonywane były w czasie zwolnienia lekarskiego praca zarobkowa albo zwolnienie lekarskie wykorzystywane było niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku. - Jeśli ubezpieczony miał  przerwę w zwolnieniu od pracy i po przerwie powstała niezdolność z innej przyczyny, ma prawo do nowego okresu zasiłkowego- wyjaśnia Katarzyna Krupicka rzecznik ZUS województwa podlaskiego.                                         Katarzyna Krupicka                                                           regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Sport

2018-09-25
Jesienna oferta Parku Wodnego w Hajnówce
Po przewie wracają aqua fitness i zajęcia „Zdrowy Kręgosłup”
Czytaj więcej
2018-11-19
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy informuje: Narodowo na sportowo
Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości miała w tym roku szczególne znaczenie. W związku z jej stuleciem dało się zauważyć symbole narodowe  w najmniejszych zakątkach naszego kraju. Czym bliżej daty 11 listopada tym bardziej nasilenie różnorakich imprez sportowych i kulturalnych związanych z 100-rocznicą, się nasilał. Nikt kto czuł się Polakiem nie mógł przejść obok tego obojętnie. Ośrodek Sportu i Rekreacji również włączył się swoimi imprezami w ten patriotyczny rok.    W sobotę 10 listopada przeprowadzono Turniej w Piłce Nożnej, a 11 listopada Turniej Amatorów w Tenisie Stołowym im.Jarosława Leszczyńskiego. Po uroczystym otwarciu zawodów przez Burmistrza Miasta Hajnówka Jerzego Siraka  i wysłuchaniu hymnu Polski, przystąpiono do rywalizacji w hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Hajnówce. Rozgrywki przeprowadzono w dwóch kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, seniorskiej i oldboja. System uzależniony był od ilości zgłoszeń w danym roczniku. Przez 7 godzin przy sześciu stołach pingpongowych rywalizowało 55 zawodników i zawodniczek.    Za miejsca I-IV zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i medale.                                            Wyróżniono również statuetką najstarszego zawodnika Ryszarda Kowalskiego z Czeremchy. Dodatkowo uczestnicy mogli skorzystać z ciasteczek, gorącej herbaty i kawy oraz bigosu. Zawody prowadzili: Małgorzata Muszkatel i Janusz Ludwiczak. Organizator tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji SP nr 1 w Hajnówce za bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej i stołów pingpongowych oraz zawodnikom za pomoc w sędziowaniu zawodów. Po zakończonym turnieju seniorzy i oldboje wraz z panią Leszczyńską, udali się na grób Jarka, gdzie zapalono znicz, złożono pamiątkowy medal oraz zmówiono modlitwę w towarzystwie księdza Marka Jurczuka.    SZKOŁY PODSTAWOWE – Chłopcy – kl.IV młodsi   (rocznik 2008 i mł.)    I miejsce – Oktawian Lasota ( SP Narewka)           II miejsce – Dawid Ancutko (SP Narewka)  III miejsce – Bartosz Omelianiuk (SP 3 Hajnówka)                                                                                                                                   SZKOŁY PODSTAWOWE – Chłopcy – kl.VI – V   (rocznik 2006 – 2007)    I miejsce – Konrad Gryk(SP 28 Białystok)   II miejsce – Szymon Patejczuk (SP 28 Białystok)  III miejsce – Oskar Tellos (SP 2 Hajnówka) IV miejsce – Jan Kaczoch (SP 2 Hajnówka) V-VI miejsce – Bartosz Jędrzejczak (SP 3 Hajnówka)                       - Igor Czabaj (SP 3 Hajnówka) VII miejsce – Eryk Teterdynko (SP 3 Hajnówka)    Dziewczęta – (rocznik 2003 – 2005)    I miejsce – Katarzyna Ziniewicz(SP Czeremcha)   II miejsce – Kinga Korza (SP Czeremcha)  III miejsce – Aleksandra Jurczuk) SP 3 Hajnówka)     IV miejsce – Natalia Sienkiewicz (SP 3 Hajnówka)   SZKOŁY GIMNAZJALNE – Chłopcy – kl.I - III   (rocznik 2003 – 2005)    I miejsce – Konrad Gryk (SP 28 Białystok)   II miejsce – Szymon Patejczuk (SP 28 Białystok)   III miejsce – Jakub Kołecki (SP Narewka) IV miejsce – Tomasz Pańkowski (SP Narewka) V-VI miejsce – Krzysztof Omelianiuk (SP 3 Hajnówka)                       - Łukasz Ancutko (SP Narewka) VII-VIII miejsce – Michał Mordań (SP 4 Hajnówka)                           - Grzegorz Piłat (Technikum Bielsk Podlski) IX- miejsce – Grzegorz Golonko (SP 3 Hajnówka)                           SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – Dziewczęta – kl.I - III   (rocznik 2000 – 2002)  I miejsce – Katarzyna Ziniewicz ( Czeremcha)   II miejsce – Kinga Korza (Czeremcha)                                                                                  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – Chłopcy – kl.I - III   (rocznik 2000 – 2002)    I miejsce – Tomasz Selwesiuk (ZSZ Hajnówka)   II miejsce – Jakub Kołecki (SP Narewka)      III miejsce – Łukasz Ancutko (ZSZ Hajnówka) IV miejsce – Łukasz Niewiadomski (ZSZ Hajnówka)  V miejsce – Bartłomiej Kot (ZSZ Hajnówka)  VI miejsce – Dawid Kowszuk (ZSZ Hajnówka)                      SENIORKI    I miejsce – Renat Socha (Czeremcha)   II miejsce – Hanna Sośniuk (Czeremcha) III miejsce – Beata Struk (Czeremcha) IV miejsce – Wiktoria Sośniuk (Czeremcha)   SENIORZY – rocznik 1978 - 1999    I miejsce – Rafał Marczykowski (Grajewo)   II miejsce – Renata Socha (Czeremcha)       III miejsce – Adrian Kozaczuk (Białystok) IV miejsce – Mateusz Lewczuk (Białystok) V-VI miejsce – Karol Charytonow (Hajnówka)                       - Paweł Pleskowicz (Narew) VII-VIII miejsce – Jacek Starosielnik (Dubicze C.)                           - Robert Jastrzębski (Hajnówka) IX-XII miejsce – Adrian Borowik (Policzna)                        - Patryk Skiepko (Siemiatycze)                        - Wiesław Borkowski (Hajnówka)                          - Marek Charytoniuk (Hajnówka)   Oldboje – rocznik 1977 i starsi    I miejsce –Janusz Ludwiczak (Hajnówka)   II miejsce – Mirosław Jaroszuk (Białystok)    III miejsce – Zbigniew Miszczuk (Hajnówka) IV miejsce – Krzysztof Wszoł (Ciechanowiec) V-VI miejsce – Janusz Lipiński (Czeremcha)                          Sławomir Kostrzyński (Ciechanowiec) VII-VIII miejsce –Jerzy German (Hajnówka)                         - Jarosław Pietruszewski (Łosice)                        IX-XII miejsce   - Jerzy Mieczyński (Hajnówka)                           - Roman Ochrycewicz (Hajnówka)                           - Wojciech Orzechowski (Hajnówka)                           - Eugeniusz Ostapczuk (Narewka) XIII-XVI miejsce – Ryszard Kowalski (Czeremcha)                            - Artur Pietruszewski (Łosice)                            - Mirosław Smoluk (Pasieczniki Duże)                                       Zdjęcia dostępne na stronie OSiR Hajnówka.   Menedżer Sportu – Janusz Ludwiczak
Czytaj więcej
2018-11-14
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy informuje: Drużynowy Tenis Stołowy na szczeblu powiatu hajnowskiego rocz.2006 i mł.
Zawody powiatowe już od kilku lat znacznie zawęziły swój krąg. Taka sytuacja również dotknęła tenis stołowy. Na placu boju przy pingpongowych stołach została tylko Narewka, Narew i Czeremcha. Zapewne jest to spowodowane tym, że uprawianie tej dyscypliny jest możliwe tylko na zajęciach pozalekcyjnych. Do tego dochodzi duża czasochłonność na rozstawienie stołów – jeżeli w ogóle się je posiada w dostatecznej ilości. POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI - 6.11.2018: Końcowa klasyfikacja dziewcząt SP kl. VI i młodsi: I miejsce – SP Narewka - awans do finału grupy południowej (Skład drużyny: Gryboś Wiktoria, Kołecka Kinga, Krasnopolska Gabriela) II miejsce – SP Narew – rezygnacja z udziału w dalszej fazie rozgrywek (Skład drużyny: Kutuzow Anna, Kutuzow Krystyna) Klasyfikacja Indywidualna dziewcząt:  I-Kinga Kołecka (SP. Narewka), II -Anna Kutuzow (SP. Narew), III -  Krystyna Kutuzow (SP. Narew). Końcowa klasyfikacja chłopców SP kl. VI i młodsi : I miejsce – SP Narewka - awans do finału grupy południowej (Skład drużyny: Ancutko Dawid, Lasota Oktawian, Ławreszuk Michał) II miejsce – SP Narew - rezygnacja z udziału w dalszej fazie rozgrywek (Skład drużyny: Wawrzeniuk Tomasz, Chodakowski Mateusz, Baczyński Tomasz, Kalinowski Kacper) III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czeremsze (Skład drużyny: Rakowski Jakub, Piłat Paweł, Smyk Teodor, Tyczyno Kacper) Klasyfikacja Indywidualna chłopców:   I - Jakub Rakowski (SP. Czeremcha), II -  Oktawian Lasota (SP. Narewka), III -  Mateusz Chodakowski (SP. Narew).             Każdy uczestnik został nagrodzony medalem ufundowanym przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce i dyplomem przygotowanym przez SP Narew.                                                                                                                                Powiatowy SZS składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji i nauczycielom WF z SP Narew za organizację i przeprowadzenie zawodów w pięknie wyremontowanej sali gimnastycznej. FINAŁY GRUPY POŁUDNIOWEJ ODBĘDZIE SIĘ; 23 listopada 2018r. o godz.10.00 w Dobrzyniewie Dużym Szkoły Podstawowe rocz.2005 i mł. Zgłoszenia przez SRS do dnia 16.11.2018.   Przewodniczący Powiatowego SZS – Janusz Ludwiczak  
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Zdrowie

2018-11-09
Faktycznie „cukier krzepi?” O cukrze (i nie tylko) – wywiad z dr Małgorzatą Pietrzak - Zakrzewską
O mitach, które narosły wokół cukru, rozmawiamy z diabetologiem dr Małgorzatą Pietrzak – Zakrzewską.
Czytaj więcej
2018-10-08
Hajnowski Szpital się zmienia dzięki funduszom unijnym
Ponad 25 mln zł wyda w 2018r. hajnowski SP ZOZ na inwestycje. Placówce udało się skutecznie pozyskać fundusze unijne. Prace – remontowe i budowlane - ciągle trwają.
Czytaj więcej
2018-11-19
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
Ta inicjatywa ma propagować racjonalne stosowanie antybiotyków - 18 listopada będzie obchodzony Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). To już jedenasta edycja przedsięwzięcia. EDWA został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską.
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Bezpieczeństwo

2018-04-28
Konsumencie nie daj się oszukać – sprzedaż bezpośrednia
W związku z licznymi skargami dotyczącymi praktyk, jakie mają miejsce podczas pokazów sprzedaży bezpośredniej, przypominamy - nie daj się oszukać!
Czytaj więcej
2018-11-14
Tajemnica korespondencji – chroń swoje dane
Czy przy kolejnej przeprowadzce zawsze pamiętasz o tym, by wszystkie instytucje z którymi ostatnio miałeś do czynienia poinformować o zmianie adresu? Korzystasz z przekierowania poczty? Jeśli nie łatwo możesz paść ofiarą złodziei tożsamości i obudzić się z cudzym kredytem.
Czytaj więcej
2018-11-09
Komunikat meteorologiczny z dnia 09.11.2018
silna mgła
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Oświata

2018-09-13
Realizacja projektu Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi dobiegła końca…
Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi".
Czytaj więcej
2018-11-20
Polonez dla Niepodległej
Piękna inicjatywa uczniów ZSZ w Hajnówce!
Czytaj więcej
2018-11-19
PROJEKT „MNIEJSZOŚCI NARODOWE BOGACTWEM EUROPY” W ZESPOLE SZKÓŁ Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO
Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce rozpoczął  realizację projektu „Mniejszości narodowe bogactwem Europy„ współfinansowanego  w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”  akcja Współpraca szkół. Projekt jest realizowany we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku oraz partnerem zagranicznym Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie. Projekt będzie realizowany w przeciągu  24 miesięcy - od listopada 2018r. do października 2020r. Realizacja projektu umożliwi podniesienie standardów nauczania i zdobywania wiedzy poprzez wzbogacenie działań szkół o nowe instrumenty, metody i formy pracy obecnie nie wykorzystywane w ramach realizacji podstawy programowej, mające na celu wsparcie instytucji w procesie dydaktycznym ukierunkowanym na umożliwianie poznawania kultury i tradycji mniejszości narodowych objętych działaniami projektu. Przyczyni się to do poprawy jakości pracy placówki poprzez zaadoptowanie przykładów dobrej praktyki zaobserwowanej podczas udziału w projekcie. Działania umożliwią wzmocnienie u młodzieży poczucia ciągłości tradycji i jej wpływu na kształtowanie poczucia tożsamości i samoidentyfikacji. Ponadto działania te pomogą zgłębić i poznać sposoby zachowywania dziedzictwa kulturowego swoich narodów. Projekt umożliwi poszerzanie horyzontów jego uczestników poprzez zrozumienie, iż krzewienie własnych zwyczajów i tradycji wzbogaca mozaikę kulturową ich krajów zamieszkania. Działania projektu rozwiną w jego uczestnikach poczucie bycia elementem kultury europejskiej oraz zrozumienie ich wkładu w dziedzictwo europejskie. Naszym celem jest również rozwinięcie u naszych uczniów szacunku dla innych kultur. Ważnym celem jest rozwijanie kompetencji językowych uczestników projektu poprzez zastosowanie umiejętności zdobytych w praktyce wynikającej z konieczności porozumiewania się z innymi uczestnikami projektu w języku obcym. Ten nieformalny aspekt nauki języka umożliwi uczniom pokonywanie własnych barier związanych z lękiem wypowiadania się w języku obcym. Cele projektu zostaną osiągnięte przez różnorodne działania prowadzone lokalnie w każdej ze szkół oraz przez wspólne spotkania międzynarodowe. W ramach projektu odbędą się 3 krótkoterminowe wymiany grup uczniów w szkołach wszystkich partnerów projektu, ponadto w Puńsku zostanie zorganizowany krótki program szkoleniowy dla pracowników wszystkich szkół. Zaplanowano również wizytę roboczą kadry zarządzającej projektem oraz przedstawicieli uczniów w instytucji wiodącej w Hajnówce oraz w Gimnazjum w Wilnie. Przez cały okres realizacji projektu szkoły będą utrzymywać kontakt przez platformę eTwinning. Realizacja projektu ma służyć osiągnięciu konkretnych rezultatów w postaci: 1. nawiązania trwałej współpracy pomiędzy instytucją wnioskującą i organizacjami partnerskimi; 2. ukształtowania się tolerancyjnych społeczności szkolnych otwartych na inne kultury; 3. opracowania przez uczestników mini-słowniczka podstawowych zwrotów w ich językach narodowych; 4. nabycia umiejętności wykonywania pieśni ludowych; przygotowania śpiewników tych pieśni; 5. nauczenia się tańców ludowych białoruskiego i litewskiego; 6. stworzenia katalogu symboli i mitodologii białoruskiej; 7. opracowania materiałów szkoleniowych z wizyty szkoleniowej nauczycieli zaangażowanych w projekt dotyczących metodyki nauczania języków mniejszości i ciekawych metod rozwijania poczucia tożsamości narodowej; 8. opracowania scenariuszy lekcji języka angielskiego i wdrożenia ich do praktyki szkolnej; 8. otworzenia zakładek na stronach Internetowych szkół informujących o realizowanym projekcie; 9. opracowania quizu sprawdzającego wiedzę o krajach partnerskich; 10. stworzenie izby regionalnej w Gimnazjum w Wilnie i Hajnówce; 11. zorganizowanie wystawy prac młodzieży i koncertu pieśni i tańców ludowych. RRealizacja projektu zaowocuje nawiązaniem długotrwałego partnerstwa z jednostkami biorącymi udział w projekcie. źródło: ZS z DNJB
Czytaj więcej
Zobacz więcej


A to ciekawe

2018-10-31
Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe – o miesiącu listopadzie
Listopad – przedostatni miesiąc w kalendarzu, któremu za zimę obrywa się najwięcej. Bo szaro, bo buro, bo pusto, bo ciemno (w listopadzie dni są coraz krótsze, a w końcu miesiąca brzask i zmierzch dzieli zaledwie osiem godzin). I śniegu mało – bo jak już ma być zima to niech chociaż biała! A tu masz ci los, ciągle pada deszcz… Miesiąc nawet zaczyna się smutno i nostalgicznie, bo od uczczenia pamięci o zmarłych. Ewidentnie coś się kończy – i w życiu człowieka  i w przyrodzie … Opadają liście – stąd nazwa miesiąca (dawniej bowiem liść zwany był listem, a z połączenia słów: list i opad powstało jedno słowo: listopad).  Większość drzew gubi je już na początku miesiąca – najdłużej w liściastych ryzach trzymają się dęby i brzozy. Ale nawet one tracą kolorowe ubranie, by pod koniec miesiąca przybrać surową formę.  Za to runo tonie w odcieniach złota, brązu i mahoniu – choć liście zwilżane przez wiatr, na początku miesiąca wydzielają słodkawy aromat unoszący się po lesie, im bliżej grudnia tym ich świeżość pozostawia wiele do życzenia. Listopadowa puszcza powoli zamiera… Rośliny zielne przygotowały się do zimowego spoczynku: ich nadziemne zielone części obsychają, wycofując substancje pokarmowe do narządów spichrzowych, ukrytych pod ziemią - bulw i cebul. Pod ciepłą, liściastą kołdrą, szczelnie dociśniętą później białym puchatym kocem poczekają do nadejścia wiosny. Za to iglaste zagajniki „trzymają zielony fason”, mało tego – nie zaprzestają procesów biologicznych. Właśnie teraz dojrzewają ostatnie szyszki sosen, świerków a także ostatnie szyszkojagody jałowca.  A na dnie lasu niepodzielnie rządzą mchy i widłaki – za sprawą promieni słonecznych, które po opadnięciu liści przebijają się do leśnych zakamarków, cieszymy oczy intensywną zielenią. Mało tego – przez dopływ słońca do runa możemy doszukać się listopadowych anomalii - takich jak kwitnące zawilce. Tymczasem zbutwiałe pnie oraz runo nadal kolonizują grzyby. O ile dopisze pogoda, sezon grzybowy będzie trwać do pierwszych przymrozków. Zimowy odpoczynek udziela się za to faunie – ogromna większość zwierząt bezkręgowych (m.in. owady i pajęczaki) oraz małych ssaków (takie jak obruski, nietoperze czy jeże) dawno już smacznie śpi w swoich kryjówkach - pod ziemią, w korzeniach drzew, głębokich dziuplach, murszejącym drewnie pod korą, pod grubą warstwą mchu lub ściółki leśnej.  Do zimowego snu szykują się także mięczaki –  ślimaki: winniczek, wstężyk gajowy czy bursztynka pospolita już schroniły się przed zimą. Przed chłodami chroni je gruba warstwa ściółki oraz półprzepuszczalna błona zalepiająca wejście muszli, tzw. epifragma. Z kolei ślimaki nagie (czyli bez skorupki) szykują się do spędzenia zimy w podziemnych kryjówkach. Jednak zdecydowana większość ślimaków ginie, pozostawiając po sobie nowe pokolenie – które przetrwa zimę w jajach. Spadek temperatur na dobre zniechęcił również  ptaki: większość opuściła już swoje letnie, białowieskie dacze. Za horyzontem znikają ostatnie stada gęsi, żurawi i szpaków. Odlatują także skowronki. Jednak nie dla wszystkich mieszkańców puszczy straszny kapryśny listopad - na polach widać stada wron, gawronów i kawek. Puszczańskie zagajniki przenika ostry stuk dziobów dzięcioła białogrzbietego czy dzięcioła trójpalczastego - w Polsce nielicznego, w Puszczy Białowieskiej czującego się znakomicie. Z kolei stadka dzwońców, szczygłów i trznadli przyciągają łany wysychającego łubinu. Uwagę zwraca także krzykliwa sójka. Następuje zmiana ptasiej warty: pod koniec miesiąca są już na miejscu te gatunki, które przylatują do nas na zimę z północy (myszołowy włochate) i ze wschodu (gile, jemiołuszki). Tymczasem wśród kniei słychać groźne chrząkania – odyńce rywalizują o przychylność dam. W listopadzie rozpoczynają się bowiem gody dzików tzw. huczka. Okres randkowania zakończyły za to sarny i łosie – w listopadzie zrzucają poroże. Listopad z racji swych zimowych zakusów powszechnie uznawany jest za miesiąc ponury, kojarzony z krótkim dniem, pustką dookoła. Nie jest to do końca prawda - przecież ostanie dni miesiąca to czas zabaw i  magicznych andrzejkowych wróżb. Ale to już odrębna historia… Katarzyna Miszczuk  
Czytaj więcej
2016-11-09
Powiat niezwykły: Parafia pw. Św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach
Cerkiew w Sakach to nie tylko zabytek – to jedno z najważniejszych miejsc kultu na mapie Podlasia. Ale jest to także miejsce styku tego, co w Podlasiu najpiękniejsze
Czytaj więcej
2018-11-16
CNN Travel poleca Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy – jedno z 11 miejsc w Polsce, które wg CNN Travel po prostu trzeba zobaczyć!
Czytaj więcej
Zobacz więcej


Oświata
Koncert jubileuszowy Czeremszyny - XXV lecie w Polsce i na świecie
piątek, 23 listopada
Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze zaprasza na koncert z okazji 25-lecia istnienia zespołu Czeremszyna w programie wspólny występ z zespołem HORYNA 23.11.2018 godz. 19.00 Wstęp wolny  
więcej