Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Deklaracja dostępności strony

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU WWW.POWIAT.HAJNOWKA.PL

Aktualizacja deklaracji dostępności strony

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.powiat.hajnowka.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.powiat.hajnowka.pl

Data publikacji strony internetowej w obecnym kształcie:  12.04.2018

Data ostatniej dużej aktualizacji: 06.09.2019

Data publikacji deklaracji dostępności: 28.02.2020 r., data jej aktualizacji: 22 marca 2021 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

 1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 2. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. W niektórych artykułach opublikowanych przed 23.09.2019 r. w treści pojawiają linki opatrzone sformułowaniem  „czytaj”, „kliknij tutaj”. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 3. W zdjęciach nagłówkowych w aktualnościach brakuje alternatywnego tekstu. CMS uniemożliwia dodawanie tekstu alternatywnego w przypadku zdjęcia nagłówkowego w poście. Pozostałe pliki: jpeg., png., pdf., zamieszczane w formie plakatu w tekście, banneru, galerii zawierają alternatywny opis lub są opisane w sposób umożliwiający zrozumienie publikowanej treści.
 4. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 5. Dodawane załączniki nie posiadają wagi (CMS strony uniemożliwia wskazanie wagi załącznika w sposób automatyczny).
 1. Szablon strony zawiera puste nagłówki.
 2. Brak możliwość playera (odsłuchanie treści strony)
 1. Strona nie jest w pełni dostępna z poziomu klawiatury. Wyjątkiem są wewnętrzna przeglądarka oraz dwie pozycje z menu strony – Urząd/ Powiat Hajnowski. Dostęp do wszystkich zakładek jest możliwy przy korzystaniu z mapy serwisu (nawigacji), obsługiwanej z poziomu klawiatury. Pozostałe części składowe strony są dostępne z poziomu klawiatury. Stosuje się standardowe skróty klawiatury.
 2. Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów.
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte,
 • dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony.

W celu zapewnienia dostępności cyfrowej w 2021 r. obecna strona zostanie wygaszona. Treści cyfrowe znajdą się pod inną domeną i w CMS. Prace zostaną zakończone w maju 2021 r.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Aktualizację oświadczenia sporządzono dnia: 22.03.2021 r., na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: aplikacje WAWE Evaluation Tool oraz headingsMap.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Katarzyna Miszczuk, adres poczty elektronicznej redakcja@powiat.hajnowka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 682 47 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (aby wejść kliknij w link)

Do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA.docx

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

starostwo@powiat.hajnowka.pl

85 682 27 18

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście tylne jest przeznczone dla pracowników Urzędu, wejście główne – dla interesantów. Do wejścia głównego prowadzą niskie schody (dwa stopnie) oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, w tym dla wózków inwalidzkich. Podjazd nie posiada barierek. Do wejścia do budynku prowadzi nawierzchnia dotykowa składająca się z dwóch elementów: pasa prowadzącego i pól uwagi.  Wejście do budynku jest zasygnalizowane w tym znaczeniu, że:
 • Futryna drzwi wejściowych do budynku ma kolor kontrastowy w stosunku do tynku pokrywającego powierzchnię budynku, ponadto przeszklone szyby przecinają pasy poziome. Skrzydło drzwi wejściowych ma 96 cm, otwiera się pod pełnym kątem 90 stopni. Drzwi otwierają się manualnie;
 • Krawędzie stopni schodów oznaczone są kontrastową taśmą.
 • Brak pasa ostrzegawczego.
  1. Wokół głównego wejścia umożliwiona jest swoboda poruszania się osobom z niepełnosprawnościami. Po wejściu do budynku pole manewru jest ograniczone ze względu na wdrożone zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19 (równolegle do drzwi wejściowych ustawiono stoły ze ścianką pleksi).
  2. Wejście do budynku ochraniane jest daszkiem. W holu budynku, przed drzwiami na posadzce leży wycieraczka gumowa, której wielkość oczek może spowodować utknięcie laski osoby niewidomej.
  3. Przed głównym wejściem do budynku, po obu stronach ulicy znajdują się parkingi dla samochodów osobowych. Dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zostały wydzielone naprzeciw głównego wejścia do budynku urzędu. Oznakowane są kopertą, częściowy brak niebieskiego koloru pola (farba uległa częściowemu zatarciu – stan na dzień tworzenia deklaracji tj. 22.03.2021). Stanowiska postojowe oznaczone są znakami pionowymi z piktogramem pokazującym osobę na wózku inwalidzkim. Stanowiska postojowe mają połączenie z najbliższym chodnikiem – pochylnia umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim na poziom chodnika.  
  4. Występujące bariery komunikacyjne wewnątrz budynku, sposób ich rozwiązania:
 1. W budynku Urzędu nie ma windy. Osoba poruszająca się na wózku celem dotarcia na piętra budynku lub toalety może skorzystać z pomocy schodołązu gąsienicowego - schodołaz obsługuje przeszkolony pracownik Urzedu. W holu Urzędu mieści się Punkt Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego urzędnik proszony jest na hol celem udzielenia pomocy interesantowi.
 2. Stopnie schodów prowadzących na poszczególne piętra nie są oznaczone pasem ostrzegawczym lub oznaczone w stopniu niewystarczającym (brak taśmy lub taśma zabrudzona, co niweluje kontrast). Brak poręczy z obu stron na schodach między piętrami.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak systemu odznaczeń dźwiękowych oraz pętli indukcyjnej. Informacja o działaniu Urzędu i rozkładzie pomieszczeń zapewniana jest w sposób wizualny (tuż za drzwiami wejściowymi do budynku, po prawej stronie na ścianie wisi tablica informacyjna. Zapewniony jest kontrast oraz odpowiednio czytelna czcionka – bezszeryfowa oraz widoczna) a także głosowy - osoby z niepełnosprawnością ruchową bądź wzrokową mogą skorzystać z Punktu Obsługi Klienta, gdzie zostanie wezwany urzędnik. Punkt Obsługi Klienta znajduje się w holu Urzędu, na wprost drzwi prowadzących do budynku.
 4. Na dzień 22 marca 2021 w budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta mieszcząca się na parterze z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych zostanie oddana do użytku w maju 2021 r. Do toalety z holu prowadzą schody (5 stopni), posiadające poręcze po obu stronach. Z myślą o osobach poruszających się na wózku został zakupiony schodołaz.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Na dzień 22 marca 2021r. (dzień sporządzenia deklaracji) w urzędzie nie można skorzystać z możliwości porozumiewania się w języku migowym.
 7. System odnajdywania drogi:
  1. W budynku wprowadzono elementy aranżacji ułatwiających samodzielną orientację i poruszanie się w przestrzeni oraz znalezienie drogi do celu w postaci:
 • umieszczenia oznakowania kierunkowego,
 • zróżnicowanie kolorystyczne posadzek,
 • napisy informacyjne umieszczane obok drzwi do pokojów: informacje wywieszane na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym są drukowane w standardowym rozmiarze czcionki, natomiast dane kontaktowe przy drzwiach pokoi - w druku powiększonym dla osób słabowidzących (ciemnozielone napisy na białym, kontrastowym tle, czcionka bezszeryfowa).
  1. Możliwość ewakuacji w budynku zapewniona jest w formie wizualnej: oznaczenie drogi ewakuacyjnej za pomocą piktogramów.

I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce, Piłsudskiego 7: miejsce punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

 1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mieszczą się na parterze budynku, pokój 134.
 2. Do wejścia głównego prowadzą dwa niskie schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, w tym dla wózków inwalidzkich. Podjazd nie posiada barierek. Schody i podjazd ułożone są płytkami podłogowymi (śliska posadzka). Krawędzie stopni schodów nie są oznaczone taśmą, przed schodami brak pasa ostrzegawczego. Wejście do budynku ochraniane jest daszkiem.
 3. Drzwi do budynku mają kontrastowy kolor w stosunku do nawierzchni budynku, otwierają się manualnie, pod pełnym kątem 90 stopni.
 4. Wokół głównego wejścia oraz w holu budynku umożliwiona jest swoboda poruszania się osobom z niepełnosprawnościami.
 5. Informacja nt. miejsca nieodpłatnej pomocy prawnej dostępna jest w sposób głosowy (informacji udzielają pracownicy techniczni zatrudnieni w szkole).
 6. W budynku brak toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 7. Przed budynkiem brak jest oznaczanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE:

Od 6 września 2021 r. każdy obywatel będzie mógł poinformować podmiot  publiczny o braku jego dostępności w wymiarze architektonicznym i informacyjno – komunikacyjnym (opisanych w art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2020, poz. 1062). Osoby ze szczególnymi potrzebami lub ich przedstawiciele ustawowi będą mogli także złożyć wnioski i skargi, o których mowa w rozdziale 4 ustawy.

Jeśli osoba ze szczególnymi potrzebuje zapewnienia dostępności aby załatwić swoją sprawę urzędową w danym podmiocie publicznym lub skorzystać z jego usług będzie mogła złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA.docx

Natomiast jeśli:

 1. pomimo wniesienia wniosku podmiot publiczny nie zapewni dostępności w przeciągu 14 dni i nie poinformuje, że potrzebuje na to więcej czasu,
 2. podmiot publiczny poinformuje, że potrzebuje więcej czasu, ale nie zapewni dostępności (ma maksymalnie 2 miesiące na zapewnienie dostępności),
 3. podmiot  publiczny odmówi zapewnienia dostępności (nawet jeśli zapewni dostęp alternatywny),

będzie można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Na wniesienie skargi osoba ze szczególnymi potrzebami ma 30 dni od upływu terminu, w którym podmiot publiczny miał zapewniać dostępność po złożeniu ww. wniosku (14  dni, lub maksymalnie 2 miesiące). Wnosząc wniosek i skargę trzeba spełnić wymagania formalne np. podać dane kontaktowe, czy wskazać konkretne bariery, które utrudniły lub uniemożliwiły dostępność. Szczegółowe wymagania formalne opisano w art. 30 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy.   

deklarację sporz. Katarzyna Miszczuk, Administrator BIP

 

Urząd
najczęściej czytane