Do 20 maja 2018 stowarzyszenia zwykłe mają czas dokonać wpisu do ewidencji

Kategoria: Informacje prasowe

Stowarzyszenia zwykłe założone i działające na podstawie przepisów obowiązujących przed nowelizacją ustawy czyli przed dniem 20 maja 2016r. są obowiązane dokonać wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, ostateczny więc termin na uzyskanie wpisu upływa z dniem 20 maja 2018r. 

Stowarzyszenie zwykłe (powstałe przed 20 maja 2016r.), które w wyznaczonym terminie do dnia 20 maja 2018r. nie uzyska wpisu do ww. ewidencji, zostanie rozwiązane z mocy prawa na podstawie przepisu przejściowego art.10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 1923). Art. 10. ww. ustawy stanowi bowiem, iż w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, o którym mowa w ust. 1, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.    Nie będzie miało znaczenia ani to, że stowarzyszenie prężnie działa, ani to, że założono je np. 20 lat temu. Ustawa określa jasno: brak wpisu równa się rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa.          
Stowarzyszenia zwykłe, założone przed datą 20 maja 2016r., dopóki nie dokonają wpisu do nowej ewidencji, mogą działać na podstawie starych zasad do dnia 20 maja 2018r. i  nie uzyskają w tym czasie ułomnej osobowości prawnej oraz nie mogą  korzystać np. z dotacji publicznych. Ww. stowarzyszenia zwykłe, które chcą po dniu 20 maja 2018r. prowadzić dalej swą działalność i uniknąć rozwiązania z mocy prawa,  muszą dostosować swoje regulaminy   i zasady działania do nowych przepisów i uzyskać  wpis  do  nowej  ewidencji stowarzyszeń zwykłych  prowadzonej  przez  Prezydenta  Miasta.

       Jak dostosować stowarzyszenie zwykłe założone przed 20 maja 2016r. do nowych przepisów zawartych  w rozdziale  6  znowelizowanej ustawy- Prawo o stowarzyszeniach?

1.    Regulamin stowarzyszenia zwykłego
Stowarzyszenie zwykłe działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin zgodny z nowymi przepisami wynika z art. 40 ust. 2 ww. ustawy i powinien określać w szczególności:
•    nazwę stowarzyszenia
•    cel lub cele i środki działania
•    teren działania i siedzibę
•    przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd
•    zasady dokonywania zmian regulaminu działalności
•    sposób nabycia i utraty członkostwa
•    sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Do dnia 20 maja 2016r. zapisy regulaminów nie musiały zawierać takich informacji jak np. zasady zmiany regulaminu sposobu nabycia i utraty członkostwa czy też sposobu rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Po nowelizacji jest to obowiązkowe. Działające stowarzyszenia muszą sprawdzić, czy w regulaminie są takie zapisy. Jeśli w regulaminie stowarzyszenia zwykłego nie ma wszystkich wymaganych ustawowo zapisów – należy je wprowadzić. Dodatkowo w regulaminie powinny znaleźć się informacje o możliwych środkach na działalność, jeżeli stowarzyszenie chce z nich korzystać. Zgodnie   z art. 42 ust. 2 i 3 ww. ustawy środki na działalność stowarzyszenia zwykłego mogą pochodzić nie tylko ze składek członkowskich (jak dotychczas) ale także darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz z dotacji. Jeżeli stowarzyszenie chce pozyskać dochody z tych źródeł, musi to zapisać w regulaminie.

2.    Przedstawiciel albo zarząd stowarzyszenia zwykłego
Stowarzyszenie zwykłe może być zarządzane, reprezentowane przez przedstawiciela (tak jak dotychczas) albo przez zarząd.
Jeśli stowarzyszenie zwykłe chce zamiast przedstawiciela powołać zarząd, to w regulaminie muszą się znaleźć odpowiednie zapisy (art. 40 ust. 3):
•    tryb wyboru i uzupełniania składu zarządu
•    kompetencje zarządu
•    warunki ważności uchwał zarządu
•    sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania
zobowiązań majątkowych.

3.    Komisja rewizyjna
Stowarzyszenie zwykłe może powołać komisję rewizyjną (art. 40 ust. 4). Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu zwykłym jest organem nieobowiązkowym. Jeśli stowarzyszenie zwykłe się na to zdecyduje, to w regulaminie muszą się znaleźć zapisy:
•    o trybie wyboru i uzupełniania składu
•    oraz kompetencjach tego organu.

Aby wypełnić ustawowy obowiązek wpisu stowarzyszenia zwykłego do nowej ewidencji, dotychczasowy przedstawiciel stowarzyszenia powinien zwołać zebranie członków  aby podjąć uchwałę o zmianie regulaminu bądź o potwierdzeniu dotychczasowego. Jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się na zarząd – należy także podjąć uchwałę o wyborze zarządu. Jeśli stowarzyszenie zwykłe pozostaje przy przedstawicielu i będzie to nowa osoba – należy podjąć uchwałę o wyborze przedstawiciela.
Stowarzyszenie zwykłe może być nadal reprezentowane przez przedstawiciela działającego do tej pory, ale taką informacje należy zapisać w protokole zebrania członków. Jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się powołać organ kontroli wewnętrznej (komisję rewizyjną)– należy podjąć uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej. Z zebrania członków stowarzyszenia zwykłego należy sporządzić protokół. Protokół oraz uchwały podpisuje przewodniczący/ca zebrania oraz protokolant/ka. Przewodniczący i protokolant są wybierani na początku zebrania.

Źródło: ngo.pl