1 marca nie tylko waloryzacja emerytur.

Kategoria: Zdrowie

W marcowych terminach płatności 2018 r.  przeprowadzona zostanie waloryzacja. Podlegają jej świadczenia przyznane z urzędu lub na wniosek zgłoszony przed dniem 1 marca 2018 r. i prawo do tych świadczeń powstało do dnia 28 lutego 2018r. 

Waloryzacja odbywa się poprzez pomnożenie kwoty świadczenia przysługującej na ostatni dzień lutego tego roku przez wskaźnik wynoszący 102,98%.

Co jeszcze wzrośnie oprócz świadczeń

Waloryzacja wypłacanych świadczeń to tylko część całego procesu. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne:

•          dodatek dla sieroty zupełnej - 405,67 zł,

•          dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie - 215,84 zł,

•          dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji - 323,76 zł, dodatek kombatancki - 215,84zł,

•          dodatek kompensacyjny - 32,38 zł,

•          Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości wynosi - 215,84 zł.

•          Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna, od 1.03.2018 r. wynosi: 10,82 zł  za 1 miesiąc, maksymalnie 205,07 zł  za 19 miesięcy.

 

Komu wyrównanie za rok

Podwyższeniu do kwoty najniższej renty podlegają emerytury z urzędu przyznane przed 1 marca 2017 r.  osobom,  które na dzień 28.02.2017 r. nie posiadały stażu pracy uprawniającego do podwyższenia do kwoty emerytury najniższej, wynoszącego 20 lat okresów stażowych dla kobiety albo 25 lat dla mężczyzny.

ZUS wypłaci  wyrównania za okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. w przypadku emerytur ustalonych w kwocie niższej niż odpowiednio 1000 albo 750 zł, chyba że świadczenie uległo podwyższeniu do kwoty emerytury najniższej po 28.02.2017 r. a przed 01.03.2018 r. W takim przypadku wyrównanie przysługuje za okres od 1 marca 2017 r. do miesiąca, w którym nastąpiło podwyższenie do kwoty emerytury najniższej.

  Katarzyna Krupicka

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego