Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pomoc

Kategoria: Informacje prasowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce uprzejmie informuje, iż od dnia 23 lutego 2018r osoby niepełnosprawne mogą  ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Można ubiegać się o środki na:

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych   dla osób   niepełnosprawnych w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.                                                          

Dofinansowania będą przyznawane do czasu wykorzystania środków na to  zadanie.

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

- dofinansowanie  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki   pomocnicze  przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie  odrębnych przepisów  tj. z udziałem dofinansowania Narodowego Funduszu   Zdrowia,

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w   komunikowaniu się:

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to główny instrument samorządu powiatowego w pomocy osobom niepełnosprawnym. Ich wielkość ustalana  jest przez Zarząd PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); są rozdzielane na powiaty wg określonych kryteriów (pod uwagę brane są dane dot. liczby mieszkańców, liczby osób niepełnosprawnych powiecie itp.). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ma wpływu na ilość środków w danym roku. Niestety, w roku 2018 nie przewidziano środków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych ze względu na niewystarczającą ilość środków przyznanych dla powiatu hajnowskiego na zadania ustawowe.

By zwiększyć pulę pozyskiwanych funduszy od 2013r. powiat hajnowski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.  Program składa się z dwóch modułów – I dotyczy likwidacji barier utrudniających rehabilitację społeczną i zawodową, z kolei w ramach II modułu osobom niepełnoprawnym świadczona jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  Realizacja Programu będzie także kontynuowana w 2018r.   Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie:

w ramach modułu I: uzyskania prawa jazdy kategorii B, zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach  programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, a także pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej  posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub  w protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

w ramach modułu II: pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie w poszczególnych modułach musi spełniać określone wymogi. Więcej o warunkach przyznawania dotacji tutaj.

Zachęcamy wszystkie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością do kontaktu z PCPR, gdzie bezpośrednio uzyskają informację o formach wsparcia. Pracownicy instytucji służą pomocą merytoryczną, pomagają także w wypełnieniu odpowiednich formularzy. Warto przyjść i zapytać. Jednocześnie przypominamy, że zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce.

           Kontakt:

Powiatowe Centrum przy ul. Piłsudskiego 10a w Hajnówce , telefonicznie nr 85 682 36 42 lub na e-maila :
pcpr@powiat.hajnowka.pl
hgryc@powiat.hajnowka.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

oprac. KM