Zarząd Powiatu Hajnowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu

Kategoria: Konkursy

UCHWAŁA NR 111/234/2018

ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w związku z § 7 ust. 2 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr XXVI/258/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w następujących sferach:

 

 1. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

 

 1. kultura fizyczna i sport

 

 1. turystyka i promocja powiatu

 

§ 2. Treść ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1 stanowią odpowiednio załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Ogłoszenia, o których mowa w § 2 podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Powiatu:

 1. Mirosław Romaniuk               ..........................................
 2. Jadwiga Dąbrowska                ..........................................
 3. Jan Adamczuk                        ..........................................
 4. Olga Rygorowicz                   ..........................................
 5. Barbara Zdzisława Wasiluk    ..........................................

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 111./234/18

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 12 stycznia 2018 roku

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych  należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

 

I. Rodzaj zadania:

 1. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu oraz zachowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego.
 1. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 47 000,00 zł. - jest to łączna pula środków

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział:
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

które w ramach swoich zadań statutowych prowadzą działania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 1. Przyznanie dotacji nastąpi na zasadzie wsparcia wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Minimalny wkład własny oferenta w dotowany projekt powinien wynosić co najmniej 10% wartości zadania (wkład własny może stanowić wkład niefinansowy – osobowe zaangażowanie w realizację projektu). Wkład osobowy powinien być poświadczony umowami wolontariackimi bądź oświadczeniami członków organizacji o wykonanej pracy społecznej w ramach zadania publicznego.
 3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy będzie złożenie zweryfikowanego kosztorysu zadania.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. według warunków zawartych w umowie.
 2. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 3. W ramach dotacji pokrywane będą jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 4. Dotacja nie może być wykorzystana na:
 1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
 2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania,
 3. pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania;
 4. zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 5. działalność gospodarczą,
 6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 7. działalność polityczną i religijną.
 1. Po przyznaniu dotacji oferenci zobowiązani są do:
 1. podpisania i przestrzegania warunków umowy,
 2. informowania odbiorców zadania o fakcie dofinansowania realizacji zadania ze środków Powiatu Hajnowskiego,
 3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 1. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny być opatrzone pieczęcią organizacji i zawierać następujący opis: ,,Kwota w wysokości …. została pokryta z dotacji Powiatu Hajnowskiego na podstawie umowy z dnia ……” oraz informację jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

 

V. Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty sporządzone według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs ofert – kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2018 r. godz. 15.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu).
 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
 1. kopie dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, np. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 1. Kopie załączonych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

 

 1. Oferty będą oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych kryteriów oceny.

 

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych.

Lp.

Kryterium formalne

Tak/Nie

Możliwość uzupełnienia

1

Czy oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

2

Czy oferta złożona na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

3

Czy oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

4

Czy oferta zawiera wszystkie wymagane

załączniki?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

5

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia zgodnie z ogłoszeniem o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

6

Czy zadanie, którego dotyczy oferta, jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

7

Czy oferta zawiera właściwy udział procentowy środków własnych?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

 

Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego.

 

Lp.

Kryterium merytoryczne

Punktacja

1

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta

0 – 10

2

Ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0 – 10

3

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie

0 – 10

4

Zadeklarowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pozyskanych z innych źródeł

0 – 5

5

Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

0 – 5

6

Uwzględnienie analizy i oceny realizacji zadań zleconych oferentowi, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków

0 – 5

 

 1. Każdy członek Komisji Konkursowej dokona indywidualnej oceny ofert, przydzielając za każde kryterium oceny odpowiednią ilość punktów.
 2. Ocena końcowa oferty jest średnią arytmetyczną z ocen wystawionych przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej.
 3. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
 4. Zarząd Powiatu Hajnowskiego dokona ostatecznego wyboru ofert biorąc pod uwagę otrzymaną przez ofertę liczbę punktów oraz wielkość środków przeznaczonych na zadania.
 5. W przypadku przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 6. Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podjęta do dnia 28 lutego 2018 r.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 

VII. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość udzielonego dofinansowania w roku 2017:

 1. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski na organizację zadania ,,Niewidomi w kręgu kultury” w kwocie 1 000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku na organizację zadania ,,Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka. Obchody 10 – lecia” w kwocie 3 000,00 zł.
 3. Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY na organizację zadania ,,Wieczorki Białoruskie” w kwocie 2 000,00 zł.
 4. Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej na organizację zadania ,,Spotkania
  z muzyką kameralną i organową'' w kwocie 4 000,00 zł.
 5. Stowarzyszenie Kulturalne ,,Pocztówka” na organizację zadania Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP 2017 – IX edycja w kwocie 2 000,00 zł.
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce na organizację zadania ,,Prowadzenie Orkiestry Dętej oraz Zespołu Mażoretek w Hajnówce" w kwocie 14 000,00 zł.
 7. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce na organizację zadania ,,Kultura na schodach muzeum” w kwocie 800,00 zł.
 8. Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL na organizację zadania ,,9. Festiwal Rockowisko HAJNÓWKA 2017” w kwocie 700,00 zł.
 9. Fundacja ,,Muzyka Cerkiewna” na organizację zadania Jubileuszowe XV Białowieskie Integracje Artystyczne ,,Peretocze” w kwocie 1 500,00 zł
 10. Parafia Rzymskokatolicka p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego na organizację zadania ,,Piknik Rodzinny" w kwocie 1 500,00
 11. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej na organizację zadania XXII Festiwal Wielu Kultur i Narodów ,,Z wiejskiego podwórza" w kwocie 2 000,00 zł.
 12. Stowarzyszenie ,,Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" na organizację zadania  XXXVI Międzynarodowy Festiwal ,,Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" w kwocie
  12 000,00 zł.

 

VIII. Podmiot, któremu zostanie przyznana dotacja zawiera umowę na realizację zadania, a po jego realizacji zobowiązuje się do złożenia sprawozdania z jego wykonania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania, według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w punkcie V.

 

IX. Od decyzji Zarządu Powiatu Hajnowskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 111./234/18

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 12 stycznia 2018 roku

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych  należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury fizycznej i sportu

 

I. Rodzaj zadania:

 1. Organizacja imprez sportowych promujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży z Powiatu Hajnowskiego zgodnie z kalendarzem Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Białymstoku.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 6 000,00 zł. - jest to łączna pula środków

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział:
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

które w ramach swoich zadań statutowych prowadzą działania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 1. Przyznanie dotacji nastąpi na zasadzie wsparcia wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Minimalny wkład własny oferenta w dotowany projekt powinien wynosić co najmniej 10% wartości zadania (wkład własny może stanowić wkład niefinansowy – osobowe zaangażowanie w realizację projektu). Wkład osobowy powinien być poświadczony umowami wolontariackimi bądź oświadczeniami członków organizacji o wykonanej pracy społecznej w ramach zadania publicznego.
 3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy będzie złożenie zweryfikowanego kosztorysu zadania.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. według warunków zawartych w umowie.
 2. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 3. W ramach dotacji pokrywane będą jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 4. Dotacja nie może być wykorzystana na:
 1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
 2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania,
 3. pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania;
 4. zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 5. działalność gospodarczą,
 6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 7. działalność polityczną i religijną.
 1. Po przyznaniu dotacji oferenci zobowiązani są do:
 1. podpisania i przestrzegania warunków umowy,
 2. informowania odbiorców zadania o fakcie dofinansowania realizacji zadania ze środków Powiatu Hajnowskiego,
 3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 1. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny być opatrzone pieczęcią organizacji i zawierać następujący opis: ,,Kwota w wysokości …. została pokryta z dotacji Powiatu Hajnowskiego na podstawie umowy z dnia ……” oraz informację jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

 

V. Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty sporządzone według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs ofert – kultura fizyczna i sport" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2018 r. godz. 15.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu).
 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
 1. kopie dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, np. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 1. Kopie załączonych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

 

 1. Oferty będą oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych kryteriów oceny.

 

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych.

Lp.

Kryterium formalne

Tak/Nie

Możliwość uzupełnienia

1

Czy oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

2

Czy oferta złożona na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

3

Czy oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

4

Czy oferta zawiera wszystkie wymagane

załączniki?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

5

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia zgodnie z ogłoszeniem o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

6

Czy zadanie, którego dotyczy oferta, jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

7

Czy oferta zawiera właściwy udział procentowy środków własnych?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

 

Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego.

 

Lp.

Kryterium merytoryczne

Punktacja

1

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta

0 – 10

2

Ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0 – 10

3

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie

0 – 10

4

Zadeklarowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pozyskanych z innych źródeł

0 – 5

5

Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

0 – 5

6

Uwzględnienie analizy i oceny realizacji zadań zleconych oferentowi, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków

0 – 5

 

 1. Każdy członek Komisji Konkursowej dokona indywidualnej oceny ofert, przydzielając za każde kryterium oceny odpowiednią ilość punktów.
 2. Ocena końcowa oferty jest średnią arytmetyczną z ocen wystawionych przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej.
 3. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
 4. Zarząd Powiatu Hajnowskiego dokona ostatecznego wyboru ofert biorąc pod uwagę otrzymaną przez ofertę liczbę punktów oraz wielkość środków przeznaczonych na zadania.
 5. W przypadku przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 6. Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podjęta do dnia 28 lutego 2018 r.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 

VII. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość udzielonego dofinansowania w roku 2017:

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce na organizację zadania ,,Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z Powiatu Hajnowskiego" w kwocie 5 500,00 zł.

 

VIII. Podmiot, któremu zostanie przyznana dotacja zawiera umowę na realizację zadania, a po jego realizacji zobowiązuje się do złożenia sprawozdania z jego wykonania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania, według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w punkcie V.

 

IX. Od decyzji Zarządu Powiatu Hajnowskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 111./234/18

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 12 stycznia 2018 roku

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego
w sferze turystyki i promocji powiatu

 

 

I. Rodzaj zadania:

Prowadzenie Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej poprzez:

 1. Udostępnianie i rozpowszechnianie informacji i materiałów promocyjnych o powiecie,
 2. Stałą aktualizację bazy danych dotyczących bazy noclegowo – gastronomicznej, atrakcji turystycznych na witrynie internetowej www.powiat.hajnowka.pl/ctrpb,
 3. Aktualizację informacji turystycznych na portalach innych podmiotów,
 4. Udział w opracowywaniu materiałów promocyjnych dotyczących walorów przyrodniczo – turystycznych i kulturowych powiatu hajnowskiego.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 20 000,00 zł. - jest to łączna pula środków

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział:
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

które w ramach swoich zadań statutowych prowadzą działania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 1. Przyznanie dotacji nastąpi na zasadzie wsparcia wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Minimalny wkład własny oferenta w dotowany projekt powinien wynosić co najmniej 10% wartości zadania (wkład własny może stanowić wkład niefinansowy – osobowe zaangażowanie w realizację projektu). Wkład osobowy powinien być poświadczony umowami wolontariackimi bądź oświadczeniami członków organizacji o wykonanej pracy społecznej w ramach zadania publicznego.
 3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy będzie złożenie zweryfikowanego kosztorysu zadania.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. według warunków zawartych w umowie.
 2. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 3. W ramach dotacji pokrywane będą jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 4. Dotacja nie może być wykorzystana na:
 1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
 2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania,
 3. pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania;
 4. zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 5. działalność gospodarczą,
 6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 7. działalność polityczną i religijną.
 1. Po przyznaniu dotacji oferenci zobowiązani są do:
 1. podpisania i przestrzegania warunków umowy,
 2. informowania odbiorców zadania o fakcie dofinansowania realizacji zadania ze środków Powiatu Hajnowskiego,
 3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 1. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny być opatrzone pieczęcią organizacji i zawierać następujący opis: ,,Kwota w wysokości …. została pokryta z dotacji Powiatu Hajnowskiego na podstawie umowy z dnia ……” oraz informację jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

 

V. Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty sporządzone według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs ofert – turystyka i promocja powiatu" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2018 r. godz. 15.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu).
 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
 1. kopie dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, np. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 1. Kopie załączonych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

 1. Oferty będą oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych kryteriów oceny.

 

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych.

Lp.

Kryterium formalne

Tak/Nie

Możliwość uzupełnienia

1

Czy oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

2

Czy oferta złożona na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

3

Czy oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

4

Czy oferta zawiera wszystkie wymagane

załączniki?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

5

Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia zgodnie z ogłoszeniem o konkursie?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

6

Czy zadanie, którego dotyczy oferta, jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

7

Czy oferta zawiera właściwy udział procentowy środków własnych?

 

Brak możliwości uzupełnienia,

oferta odrzucona

 

Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego.

Lp.

Kryterium merytoryczne

Punktacja

1

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta

0 – 10

2

Ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0 – 10

3

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie

0 – 10

4

Zadeklarowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pozyskanych z innych źródeł

0 – 5

5

Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

0 – 5

6

Uwzględnienie analizy i oceny realizacji zadań zleconych oferentowi, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków

0 – 5

 

 1. Każdy członek Komisji Konkursowej dokona indywidualnej oceny ofert, przydzielając za każde kryterium oceny odpowiednią ilość punktów.
 2. Ocena końcowa oferty jest średnią arytmetyczną z ocen wystawionych przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej.
 3. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
 4. Zarząd Powiatu Hajnowskiego dokona ostatecznego wyboru ofert biorąc pod uwagę otrzymaną przez ofertę liczbę punktów oraz wielkość środków przeznaczonych na zadania.
 5. W przypadku przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 6. Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podjęta do dnia 28 lutego 2018 r.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 

VII. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość udzielonego dofinansowania w roku 2017:

Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region Puszczy Białowieskiej” na organizację zadania ,,Prowadzenie Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej” w kwocie 20 000,00 zł.

VIII. Podmiot, któremu zostanie przyznana dotacja zawiera umowę na realizację zadania, a po jego realizacji zobowiązuje się do złożenia sprawozdania z jego wykonania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania, według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w punkcie V.

 

IX. Od decyzji Zarządu Powiatu Hajnowskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018 roku

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi