„Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” rekrutacja w Hajnówce

Kategoria: Ogłoszenia

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 08.11.2017 odbyła się rekrutacja młodzieży nieaktywnej zawodowo do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach „Gwarancji dla młodzieży”.

Powołana Komisja rekrutacyjna w składzie Dyrektor CEiPM w Białymstoku, doradca zawodowy, pośrednik pracy i specjalista ds. rozwoju zawodowego z MCK w Hajnówce miała za zadanie wyłonienie uczestników projektu spośród osób spełniających następujące kryteria: młodzież w wieku 18-24 lata pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się w systemie dziennym, nieposiadająca kwalifikacji zawodowych i mająca ograniczenia materialne oraz środowiskowe. Członkowie komisji wyłonili 6 uczestników projektu spełniających powyższe wymagania. Udział w projekcie ma ułatwić młodym ludziom nabycie kwalifikacji zgodnych
z predyspozycjami zawodowymi i potrzebami rynku pracy a w efekcie w pozyskaniu zatrudnienia. Działania projektowe będą prowadzone w bardzo atrakcyjnej formie: grupowe i indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego, spotkania z psychologiem
i pośrednikiem pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy zawodowe, językowe, kurs na prawo jazdy, warsztaty z kreowania wizerunku oraz płatne trzymiesięczne staże zawodowe, które zachęcą młodzież do efektywnego poszukiwania pracy.

Sporządziła: Marzena Tichoniuk – pośrednik pracy

Autor zdjęć: Joanna Żwańska – sp. ds. programów europejskich

 

 

zdjęcie nr 1 – „Komisja rekrutacyjna w MCK w Hajnówce, od lewej: M. Tichoniuk – pośrednik pracy, A. Jankiewicz – Dyrektor CEiPM w Białymstoku, E. Garustowicz – sp. ds. rozwoju zawodowego, E. Poskrobko – doradca zawodowy - stażysta”.

Komisja rekrutacyjna w MCK w Hajnówce, od lewej: M. Tichoniuk – pośrednik pracy, A. Jankiewicz – Dyrektor CEiPM w Białymstoku, E. Garustowicz – sp. ds. rozwoju zawodowego, E. Poskrobko – doradca zawodowy - stażysta