XXV sesja Rady Powiatu

Kategoria: Informacje prasowe

W dniu 31 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Hajnowskiego.

W sesji wzięło udział 17. radnych oraz zaproszeni goście: radny sejmiku województwa Mikołaj Janowski, Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce Grzegorz Tomaszuk, Powiatowy Lekarz Weterynarii Jan Dynkowski, Inspektor Nadzoru Budowlanego Romuald Wołkowycki oraz pracownicy starostwa i podległych jednostek.

W trakcie sesji Rada zapoznała się z informacją o realizacji budżetu za I półrocze 2017r., z informacją o działalności Rady Społecznej SP ZOZ, ze sprawozdaniami: z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej za 2016r. oraz z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Podczas sesji radni zgłosili 12 interpelacji – dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa (LINK). Z kolei w punkcie wolne wnioski głos zabrali:

  1. Sołtys sołectwa Dubicze Cerkiewne Pani Irena Kiryluk na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu złożyła pismo wnioskujące o wykonanie założeń do projektu scalenia dla obiektu Dubicze – Istok.

Na powyższy wniosek odpowiedziała Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Halina Leszczyńska. Naczelnik wyjaśniła, iż w powiecie hajnowskim obecnie prowadzone są dwa scalenia – w gminach Narewka (założenia do projektu opracowane w roku 2012) i Narew (założenia do projektu opracowano w 2016r.). Obiekty w obu gminach zostały zakwalifikowane do przeprowadzenia prac scaleniowych, ponieważ liczba wniosków o przeprowadzenie scaleń była wysoka – w przypadku obiektu Kotłówka w gminie Narew zostało złożonych wniosków na 85,80% obszaru scalenia. Naczelnik wyjaśniła, że kwestia na ile procent obszaru scalenia zostały złożone wnioski, to jedno z głównych kryteriów przyznania dofinansowania. W porównaniu do gminy Narew, na obiekt Dubicze Cerkiewne na dzień dzisiejszy są złożone wnioski na 66,44 % obszaru scalenia, rok temu ta cyfra była jeszcze mniejsza. I dlatego obiekt Dubicze Cerkiewne nie został zakwalifikowany do sfinansowania założeń projektu. Drugą kwestią pozostaje finansowanie prac scaleniowych. Naczelnik wyjaśniła, że na obiekcie „Tarnopol” w gminie Narewka otwarta pozostaje kwestia pokrycia kosztów opracowania założeń do projektu scalenia. Założenia do scalenia obiektu „Tarnopol” gm. Narewka zostały wykonane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku w 2012r. Koszt tej dokumentacji to 150 000 zł. Kwota ta została pokryta z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia Starosty z Wojewodą Podlaskim. Następnie w 2016r. samorząd wojewódzki ogłosił konkurs na projekty scaleniowe z PROW 2014-2020, projekt scalenia obiektu „Tarnopol” w gminie Narewka został zakwalifikowany do  dofinansowania. Jednak koszty wykonanych w 2012r. złożeń nie zostały zaliczone jako koszty kwalifikowalne. Obecnie Starostwo zwróciło się z prośbą do Wojewody o umorzenie tych kosztów, które de facto leżą po stronie rządu. Aktualnie obie strony czekają na rozstrzygnięcie Ministra Finansów.  Jeśli odpowiedź będzie pozytywna dla samorządu i starostwo nie będzie musiało pokryć kosztów opracowania założeń, prace związane ze scaleniami będą kontynuowane.

Głos w tej sprawie zabrał również Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Starosta podkreślił chęć współpracy, zaznaczył jednak, że kluczowe są rozstrzygnięcia finansowe. Starosta wyjaśnił, że jeśli do kosztów założeń do scalenia obiektu Tarnopol”, doliczyć koszty wykonanej już dokumentacji na obiekt „Eliaszuki i inne” oraz  planowany obiekt „Dubicze-Istok” to powiat musiałby znaleźć ok 1 mln zł w budżecie pomimo, że prace scaleniowe należą do prac  zleconych przez rząd. Musimy zaczekać na stanowisko ministra Finansów – podkreślił.  Jednocześnie zaapelował do mieszkańców gminy Dubicze o podjęcie działań na rzecz zwiększenia liczby deklaracji na scalenia.

  1. Radny Wojewódzki Mikołaj Janowski:

Radny zabrał głos w kwestii scaleń. Wyjaśnił, iż w porozumieniu z innymi radnymi sejmiku, wspólnie zabiegają u Ministra Rolnictwa o uzyskanie brakującej kwoty na scalenia gruntów dla obiektów: Eliaszuki i inne, Istok Dubicze - w powiecie hajnowskim, Osmola w powiecie siemiatyckim. Wnioskowana kwota oscyluje w granicach 60 mln zł.

Następnie radny poruszył kwestię modernizacji linii kolejowych. Poinformował, iż Wojewoda Podlaski podpisał umowę na remont linii kolejowych Bielsk Podlaski – Hajnówka. Radny podkreślił ważność inwestycji z punktu widzenia gospodarczego, jako część szlaku kolejowego łączącego Województwo Podlaskie, począwszy od Siemianówki z portem gdańskim. W związku z tym, radny zwrócił się z prośbą o monitorowanie remontu przejazdów kolejowych na drogach powiatowych. Zwrócił się także do Zarządu, aby w obliczu planów inwestycyjnych rozważyć sensowność dzierżawy przez powiat linii kolejowej łączącej Hajnówkę z Białowieżą. W ocenie radnego projekt uruchomienia tego odcinka wiąże się z nadmiernymi kosztami: utrzymaniem torów, pociągu i opłatą podatku. Radny postulował, by tory kolejowe na linii Hajnówka – Białowieża zwrócić do PLK, przez co budżet powiatu zostanie odciążony finansowo. Radny postulował o przeanalizowanie przez Zarząd realizacji swojego wniosku.

Na wniosek odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Starosta zaznaczył, iż są chętni przewoźnicy zainteresowani uruchomieniem połączenia Hajnówka – Białowieża. Starosta zaapelował o wspólne poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji. Jednocześnie starosta podkreślił, że suma podatku od linii kolejowej, którą aktualnie ponosi powiat, trafia do samorządów lokalnych i są to pieniądze przeznaczane na inwestycje. Ponadto, starosta zaznaczył, iż PLK nie deklaruje modernizacji linii.

Przewodniczący Rady Powiatu Lech Jan Michalak zwrócił się do Radnego Mikołaja Janowskiego w sprawie drogi Nowosady – Zabłudów. Przewodniczący przywołał stwierdzenie Radnego o możliwości niewykonania tej inwestycji, a które Radny wypowiedział w trakcie obrad XXIV sesji. Radny Janowski sprecyzował, iż niedługo nastąpi podpisanie umowy na modernizację odcinka Zabłudów - Żywkowo. Z kolei na odciek drogi Żywkowo -Nowosady ponownie ma zostać wydana decyzja środowiskowa. Od tej oceny będzie zależała przyszłość inwestycji. Jednocześnie Radny wyraził nadzieję, że modernizacja drogi zostanie zrealizowana.

W ostatnim słowie Starosta Hajnowski za pośrednictwem TV zaprosił mieszkańców do udziału w Pucharze Polskim Nordic Walking 9 września br.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XXV sesji.

Katarzyna Miszczuk

w trakcie obrad

img_3007.jpg

img_3008.jpg