Nabór wniosków w ramach działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 z RPO woj. podlaskiego

Kategoria: fundusze unijne

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? Prowadzisz działalność na terenie województwapodlaskiego?

Weź udział w naborze wniosków w ramach działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 z RPO woj. podlaskiegol
■ Budżet dla powyższego działania wynosi 20 000 000 PLN.

Konkurs obejmuje projekty, które dotyczyć będą działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowanej na terenach gmin województwa podlaskiego, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Podmiotami uprawnionymi do aplikowania są mikro, małe I średnie przedsiębiorstwa, zarejestrowane na terytorium RP oraz prowadzące działalność na terenie
województwa podlaskiego.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 1000 000 PLN. Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Dla mikro i małych przewidziane jest do 7096, dla średnich do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Co można sfinansować?

m.in.: wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu;
wydatki na nadzór budowlany i autorski; wydatki na materiały i roboty budowlane; wydatki na grunty niezabudowane i zabudowane; koszty nabycia środków trwałych; koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych; zakup środków transportu; koszt podatku VAT

Więcej Informacji na temat naboru można znaleźć na stronie internetowej:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-15-1.html

plakat