Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Oświata

Data opublikowania: 2020-12-09

Informacja o naborze na bony szkoleniowe

logotypy

Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do  II edycji projektu  bonów na szkolenie – „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – II edycja”

 • od 15 grudnia 2020 roku od godziny 10.00  - Szkolenia komputerowe,  językowe, studia podyplomowe oraz kursy przedmaturalne - Poddziałanie 3.2.1
 • od dnia 22 grudnia 2020 roku od godziny 10.00 - Kursy zawodowe  zakończone egzaminem zewnętrznym - Poddziałanie 3.2.2

Nabór prowadzony będzie elektronicznie poprzez witrynę  http://www.bonynaszkolenie2.pl (UWAGA! Strona zostanie uruchomiona w dniu rekrutacji!)

 

 1. KTO?

Warunki uczestnictwa w Projekcie

Uczestnicy w poddziałaniu 3.2.1: Grupę docelową projektu stanowią osoby pełnoletnie , tj. w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałe na terenie subregionu łomżyńskiego (m. Łomża, powiaty: kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski, bielski, hajnowski, siemiatycki), uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach językowych/TIK/studiach podyplomowych. Co najmniej 80% grupy docelowej to osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia. 20% uczestników zamieszkałych na obszarach wiejskich.

Uczestnicy w poddziałaniu  3.2.2: Grupę docelową projektu stanowią osoby pełnoletnie, tj. w wieku 18 lat  i więcej, zamieszkałe na terenie subregionu łomżyńskiego (m. Łomża, powiaty: kolneński, łomżyński, zambrowski, wysokomazowiecki,  bielski, hajnowski, siemiatycki), uczestniczące z własnej inicjatywy w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych. 20% uczestników zamieszkałych na obszarach wiejskich”.

Data rozpoczęcia udziału w Projekcie jest tożsama z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu i jest to termin pierwszego spotkania z doradcą w ramach Bilansu Kariery (data podpisania deklaracji uczestnictwa wraz z oświadczeniami).

 1. CO?

Formy szkoleń możliwe do realizacji w ramach projektu oraz wartości dofinansowania:

Uczestnik może dokonać wyboru kierunku kształcenia z ofert umieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych – bezpośredni link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Poddziałanie 3.2.1:

 1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej  inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie  :
 • języków obcych
 • kompetencji cyfrowych (szkolenia informatyczne) - szkolenia prowadzące m.in. do nabycia kompetencji  z zakresu: przeglądania, wyszukiwania informacji, przechowywania i znajdowania treści; komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; tworzenia treści w różnych formatach, platformach i środowiskach cyfrowych; programowania; obsługi specjalistycznych programów.
 • nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych - przygotowujące do matury, egzaminów eksternistycznych  i inne, w wyniku których możliwe będzie uzupełnienie braków w wykształceniu, kończące się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa dojrzałości
 1. Studia podyplomowe w celu rozwijania kompetencji i umiejętności osób  dorosłych oraz nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu  wykształcenia.

Wartość dofinansowania: Maksymalnie. 9.000 zł /osoba. Wkład własny uczestnika – 15 %. Maksymalne dofinansowanie do 85%  wartości kształcenia.

Poddziałanie 3.2.2:

Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzyskaniem  kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych  form kształcenia ustawicznego.

Pozaszkolne formy kształcenie ustawicznego to:

 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 2. Szkolenia i kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym
 3. Kurs umiejętności zawodowych.

Wartość dofinansowania:  Maksymalnie do 15.000 zł /osoba. Wkład własny uczestnika – 15 %. Maksymalne dofinansowanie do 85%  wartości kształcenia.

 

Wydatek kwalifikowany stanowią koszty szkolenia, koszty ewentualnych  badań lekarskich, badań psychologicznych oraz koszt egzaminu.

Kosztami niepodlegającymi refundacji w projekcie są: koszty przejazdów Uczestnika/uczestniczki na wybrane formy kształcenia, koszty noclegów,  koszty wyżywienia, koszty zakupu materiałów szkoleniowych, o ile nie są  wkalkulowane w cenę szkolenia.

 1. JAK?

Etapy rekrutacji:

 1. Warunkiem objęcia Kandydata procesem rekrutacyjnym jest złożenie przez niego prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Projekcie i akceptacją niniejszego Regulaminu. Złożenie formularza zgłoszeniowego będzie się odbywać poprzez witrynę www.bonynaszkolenie2.pl. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie projektu. ((UWAGA! Strona zostanie uruchomiona w dniu rekrutacji!)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (biorąc pod uwagę obecnie panującą pandemię COVID-19, formularze przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej), nadanie daty i nr zgłoszenia, zawierający min. dane wskazane w „Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.+ oświadczenia o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie, w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Rekrutacja do Projektu odbywa się w sposób ciągły z możliwością wydzielenia zamkniętych cząstkowych limitów naboru związanych z osiągnięciem wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie oraz możliwości finansowych.

 1. Sprawdzenie kwalifikowalności i ocena formularza.

Personel administracyjny sprawdza kwalifikowalność kandydata i przygotowuje dokumenty do udziału w projekcie. Następnie doradca kariery umawia się na indywidualne spotkanie z kandydatem w celu rozpoczęcia udziału w projekcie (podpisanie deklaracji uczestnictwa + oświadczenie - pierwsze wsparcie w projekcie).

 1. Spotkanie z Doradcą Kariery.

Doradca kariery prowadzi działania pro świadomościowe/poradnictwo edukacyjno – zawodowe w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej, również na weryfikacji zapotrzebowania uczestnika na usługę szkoleniową z faktycznymi potrzebami w odniesieniu do sytuacji na regionalnym/lokalnym rynku pracy.

 1. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego.

Pozytywna ocena doradcy jest odnotowana w systemie elektronicznym, uczestnik projektu składa Wniosek  o przyznanie bonu szkoleniowego– na tej podstawie przyznawany przez BO jest bon szkoleniowy w ciągu max. 3 dni od złożenia wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego. (Dla ważności/kwalifikowalności bonu wymagane jest zatwierdzenie przez SBO -sprawdzenie limitów BO, dostępności środków). Następnie przygotowywana jest umowa trójstronna Uczestnik, Operator, Wykonawca.

 1. Podpisanie umowy.

GDZIE?

Kontakt:

Koordynator projektu – Wicestarosta Joanna Kojło wicestarosta@powiat.hajnowka.pl, 85 682 27 18

Biuro Projektu – Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka parter – pokój nr 4/1  tel. 502 285 722 (kontakt telefoniczny z Biurem możliwy od 10 grudnia 2020 r.), kontakt mailowy: akrasko@powiat.hajnowka.pl, adubow@powiat.hajnowka.pl

O projekcie:

Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie zpotrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 - II edycja” finansowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na  lata 2014-2020.

Ogólna wartość projektu: 26 654 540,00 zł. Dofinansowanie projektu:  23 155 430,00 zł. Poddziałanie 3.2.1 - 15 204 312,00 zł; Poddziałanie  3.2.2 - 7 951 118,00 zł.

Lider – Łomżyńskie Forum Samorządowe

Partnerzy: Powiat Bielski; Powiat Hajnowski; Powiat Kolneński; Powiat

Łomżyński; Powiat Siemiatycki; Powiat Wysokomazowiecki; Powiat  Zambrowski; Łomżyńska Rada FSNT NOT.

Pozostałe Oświata
2021-02-26

II LO z DNJB w Hajnówce utytułowane

#BiałorusRekrutuje! To już w zasadzie tradycja – hajnowski Białorus po raz kolejny znalazł się w gronie najlepszych szkół średnich w Polsce zdobywając dwa tytuły.
Czytaj więcej
2021-04-26

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Hajnowskim

#TechikumRekrutuje! Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce pozyskał środki na realizację kolejnego projektu rozwijającego zawodowe kompetencje i umiejętności uczniów.
Czytaj więcej
2021-05-25

Klasa mundurowa w Polaku -nowość w regionie!

#PolakRekrutuje!
Czytaj więcej
2021-05-12

Najlepsza decyzja- jaka? Przyjść do "Polaka"!

#PolakRekrutuje na nowy kierunek!
Czytaj więcej
2021-04-12

Rekrutacja do szkół 2021/2022

Zobacz informator, który przygotowaliśmy!
Czytaj więcej
2021-03-31

Nowy projekt w Zespole Szkół Zawodowych

Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego szkoły - II edycja"
Czytaj więcej
2021-03-10

Pierwszy krok ku nowej ofercie kształcenia

Rada Powiatu Hajnowskiego podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o utworzenie oddziału o wojskowym profilu kształcenia.
Czytaj więcej
2021-03-02

ZSZ w Hajnówce z akredytacją Programu Erasmus+

Młodzież z Powiatu Hajnowskiego ucząca się na kierunkach technicznych nadal będzie miała możliwość uczestniczenia w praktykach za granicą
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane