Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zdrowie

Data opublikowania: 2019-05-06

Są pieniądze na wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny Samorząd

     Samorząd  Powiatu Hajnowskiego w 2019 r. po raz kolejny realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie. Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informatycznego,

2. Przygotowanie beneficjentów programu  do aktywizacji społecznej i zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
3. Umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji,

5. Wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Działania objęte dofinansowaniem, zostały sklasyfikowane w dwóch modułach.

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019 roku:

1). Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  a). Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

     Zadanie 1:  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu , adresowane dla osób    ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu ruchu, wiek aktywności zawodowej,

     Zadanie 2:  pomoc uzyskaniu prawa jazdy, adresowane do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu ruchu, wiek aktywności zawodowej,
     Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowane do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, wiek aktywności zawodowej,

     Zadanie 4: - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją  narządu słuchu. Wiek aktywności zawodowej.
 

  b). Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

    Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania , adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych, wiek aktywności zawodowej,

     Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach  programu Aktywny samorząd sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

    Zadanie  3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją  narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej,

    Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
     Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

c). Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej  posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

   Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej,

    Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, ( co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej,

    Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)  lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

d). Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu  albo pod inną tego opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowanym do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium a także osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 Adresaci programu , kwoty dofinansowania , częstotliwość korzystania z programu i udział własny wnioskodawcy w kosztach  zakupu.:

Moduł I

Obszar A: dotyczy zadań 1 , 2 i 4 w tym obszarze-  dysfunkcji narządu ruchu potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym  stopieniem niepełnosprawności, podstawą  orzeczenia kod dysfunkcji 05-R, w przypadku kodu niepełnosprawności 10-N lub 12-C – zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające schorzenie dysfunkcji narządu ruchu

Zadanie 1 – kwota dofinansowania – do 10.000 zł. brutto
udział własny wnioskodawcy – min. 15 % ceny brutto

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- dysfunkcja narządu ruchu

 Zadanie 2 i 3 – kwota dofinasowania do 4.800 zł. w tym:

dla kosztów kursu i egzaminów kat. B – 2.100 zł.
dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł.
dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscem zamieszkania wnioskodawcy ( zakwaterowanie , wyżywienie , dojazd) – 800 zł.
 dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł.

- znaczny lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności, podstawą  orzeczenia kod dysfunkcji 05-R, w przypadku kodu niepełnosprawności 10-N lub 12-C – zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające schorzenie dysfunkcji narządu ruchu  ( dotyczy Zadania 2),

Zadanie 3 - znaczny lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności, podstawą  orzeczenia kod dysfunkcji 03-L z oświadczeniem , iż do komunikacji wnioskodawcy w trakcie kursu i egzaminu niezbędny jest usługa tłumacza języka migowego,

- wiek aktywności zawodowej,

- dysfunkcję narządu ruchu,
Zadanie 4 – kwota dofinansowania do 4.000 zł.
udział własny wnioskodawcy – min. 15 % ceny brutto

Orzeczenie o posiadaniu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z dysfunkcją słuchu 03-L a w przypadku gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (potwierdzone odpowiednim dokumentem lub zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę.

 

Obszar B

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
Szczegółowe wymagania do poszczególnych zadań w obszarze B:

Zadanie 1
Kwota dofinansowani dla osoby :
a) niewidomej – 24.000 zł. w tym na urządzenia brajlowskie – 15.000 zł.
b) dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku – 9.000 zł.
c) dla osoby z dysfunkcją kończyn górnych – 5.000 zł.
- dysfunkcja wzroku – kod niepełnosprawności 04-0 ( stopień niepełnosprawności znaczny),
- w przypadku gdy kod niepełnosprawności jest inny niż 04-0 , wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty (okulisty) , potwierdzające , iż ostrość wzroku ( w korekcji) w oku lepszym jest równa lub poniżej 0,05 i/lub ma zawężone pole widzenia do 20 stopni (osoby powyżej 16 roku życia),

- osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarza okulisty potwierdzające , iż ostrość wzroku ( w korekcji) w oku lepszym jest równa lub poniżej 0,1 i/lub ma zawężone pole widzenia do 30 stopni,

- dysfunkcja obu kończyn górnych – potwierdzone zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia , a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego
Zadanie 2
Kwota dofinansowania dla:
a) osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł.
b) osoby z dysfunkcją narządu słuchu -3.000 zł.
c) dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł.
Zadanie 3
Kwota dofinansowania do  – 6.000 zł.

Zadanie 4

Kwota dofinansowania do  – 2.500 zł.

Zadanie 5

Kwota dofinansowania do  – 1.500 zł.

Obszar C:

Zadanie 2

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Kwota dofinansowania do – 3.500 zł.

Zadanie 3

- stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Kwota dofinansowania do wysokości:
w zakresie ręki – 9.000 zł.
przedramienia – 20.000 zł.
 ramienia z wyłuszczeniem w stawie barkowym – 26.000 zł…
na poziomie podudzia – 14.000 zł.
na wysokości uda ( także przez staw kolanowy – 20.000 zł…
 uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł.


 Zadanie 4 do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 2 Obszaru C

Obszar D

- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- aktywność zawodowa,

- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
 Dofinansowanie  do 200 zł. miesięcznie  - tytułem opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Moduł  II

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Kwota pomocy:
a) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł.
b) przewód doktorski – do 4.000 zł.
c)  opłata za naukę czesne   do 3.000 zł. ( zwiększenie kwoty jest możliwe  gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 764 zł.)

Rodzaj niepełnosprawności uprawnionych do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek musi być potwierdzony:

- orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym oraz gdy PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności

- zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalności związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

W programie nie będą mogli uczestniczyć wnioskodawcy:

a) którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu – Moduł I i II                                                                               
b) przerwa w nauce ( urlop dziekański, urlop zdrowotny) – Moduł II                                             

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

a) Obszar A, Obszar B , zadanie 2, Obszar C – zadanie 1 i 2 – pomoc, co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

b) Obszar C – zadanie 2 i 4 – pomoc może być udzielona po zakończeniu gwarancji zakupionych urządzeń ,

Obszar B, zadanie 1 , co 5 lat

  Postanowienia ogólne.

1. Przy rozpatrywaniu wniosków osób niepełnosprawnych uwzględnia się ogólne zasady wynikające z następujących dokumentów:

a) Uchwała Nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. wraz z załącznikami do w/w Uchwały (z późn. zm.),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        b) Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2019 r. (stanowiące załączniki nr 4/2019  Zarządu PFRON z dnia 29.01.2019 r.)

2. Wzór wniosku , składanego przez osobę niepełnosprawną lub opiekuna prawnego w poszczególnych obszarach Programu został opracowany przez PCPR Hajnówka na podstawie wzoru wniosków dotychczas stosowanych przez Oddziały PFRON z uwzględnieniem specyfiki niniejszego Programu jak też realizatora Programu.

Jakość wypełnienia składanego wniosku przez beneficjenta programu będzie oceniana pod kątem zgodności z zapisami w/w dokumentu. W konsekwencji przekładać się to będzie na ocenę złożonego wniosku a tym samym na szanse uzyskania dofinansowania w ramach danego obszaru niniejszego Programu.

3. Ocena składanych wniosków dokonywana będzie z uwzględnieniem:

a) oceny formalnej - kompletność wniosku (kompletności wypełnienia poszczególnych punktów wniosku i kompletności wymaganych załączników) w tym:

- spełnienie przez wnioskodawcę /podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteriów uprawniających do złożenia wniosku i uzyskanie dofinansowania,

- dotrzymania przez wnioskodawcę terminu złożenia wniosku w 2019 r.

- zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie,
- kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku, zgodność wniosku oraz wymaganych załączników,
- wypełnienie wymaganych rubryk we wniosku i załącznikach do wniosku,

- zgodność reprezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego – w trakcie weryfikacji sprawdzane jest czy wniosek został podpisany przez osoby do tego upoważnione.

b) oceny merytorycznej wniosku przeprowadzona jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu i które zmieszczą się w limicie środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację poszczególnych obszarów programu.

Wnioski w ramach Modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.

Ocena merytoryczna będzie dokonywana w oparciu o kryterium punktowe w oparciu o  tabelę oceny.

W punktacji preferowane będą wnioski osób wynikające z pkt.28 załącznika do uchwały nr 4/2019 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2019 r.

4. Umowy na uzyskanie dofinansowania w ramach danego obszaru programu będą podpisywanie pomiędzy realizatorem programu – Starostwem Powiatowym w Hajnówce i wnioskodawcą.
5.  Rozliczenie podpisanej umowy dokona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.

6. Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 4/2019 Zarządu PFRON z 29 stycznia 2019r., wkład własny wnioskodawcy wymagany jest w poszczególnych zadaniach wymienionych poniżej:

 MODUŁ I:

a) wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B Zadania: nr 1, 4 i 5 Obszaru C Zadania nr 3 i nr 4,

b) wynosi co najmniej 15 % ceny brutto zakupu usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1 i 4 oraz Obszaru D ,

c) wynosi co najmniej 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach obszaru A Zadanie nr 2i 3,

d) wynosi 30%  ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru b , zadanie 3,

e)  wynosi 35% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru C – zadanie 5.
 MODUŁ II – w zakresie kosztów czesnego:

a). 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym  kierunku),

b). 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym ( drugiego i kolejnych kierunków),

Z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w MODULE II zwolniony jest wnioskodawca , gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu  nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

8. W sytuacji znacznego niedoboru środków w poszczególnych obszarach zostaną zastosowane następujące zasady oceniania wniosków

9. Tryb załatwiania wniosków

Wnioski będą załatwiane w terminach wynikających z niniejszych zasad.

Przy załatwianiu wniosków nie stosuje się terminów wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.

Za zgodą i uzgodnieniem z wnioskodawcą wnioski niezałatwione z puli środków z I transzy mogą być rozpatrzone i załatwione (o ile się kwalifikują) z puli środków otrzymanych przez samorząd powiatowy w II transzy 2019 r. za zgodą beneficjenta pomocy.

10. Sposób przekazywania przysługującej pomocy (dofinansowanie lub refundacja)

Kwoty pomocy wynikające z umowy zawartej pomiędzy realizatorem programu a beneficjentem mogą być przekazane na konto wskazane przez beneficjenta.

11. Dopuszcza się możliwość załatwiania wniosków z pominięciem niniejszych zasad  ale mieszczących się w ogólnych zasadach ustalonych przez Zarząd PFRON. (dotyczy to tylko przypadków losowych).

12. W sprawach nieujętych w niniejszych Zasadach stosowane będą przepisy wynikające z  dokumentów zatwierdzających program „Aktywny samorząd” ( o których mowa na wstępie) , interpretacje zasad - umieszczone na stronie www.pfron.org. pl –  lub stosowane będą wyjaśnienia i interpretacje Zarządu Podlaskiego PFRON w Białymstoku dotyczące deklarowanego  wsparcia w ramach podpisanego porozumienia.                                        

Termin składania  wniosków:

  1. Moduł I – do dnia 30 sierpnia 2019 r.
  2. Moduł II:
  • do dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)
  • do dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)


            Realizatorem programu w imieniu samorządu powiatu hajnowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce Powiat Hajnowski realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd” od 2012 r. Środki, które wydatkuje PCPR w ramach programu Aktywny Samorząd ustalane są przez Zarząd PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); są rozdzielane na powiaty wg określonych kryteriów (pod uwagę brane są dane dot. liczby mieszkańców, liczby osób niepełnosprawnych powiecie itp.). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ma wpływu na ilość środków w danym roku – identycznie, jak w przypadku środków przyznawanych samorządom z PFORN.

Zachęcamy studentów oraz wszystkie osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności do kontaktu z PCPR, gdzie bezpośrednio uzyskają informację o formach wsparcia. Pracownicy instytucji służą pomocą merytoryczną, pomagają także w wypełnieniu odpowiednich formularzy.


kontakt:
Siedziba PCPR przy ul. Piłsudskiego 10A
Telefon/faks  85-682-36-42  lub telefon 85-682-59-83

e- mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl

 

Pozostałe Zdrowie
2019-05-13

Informator Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Hajnowskim

Do pobrania
Czytaj więcej
2019-08-13

Poradnia geriatryczna w Hajnówce

W Powiecie Hajnowskim od 1 sierpnia br. działa Poradnia Geriatryczna.
Czytaj więcej
2019-08-13

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Od 1 września 2019 roku w mieście kontynuowany będzie „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia".
Czytaj więcej
2019-08-05

Dentobus w Hajnówce

Dzieci i młodzież do 18 roku życia będą mogły skorzystać z bezpłatnych świadczeń stomatologicznych
Czytaj więcej
2019-08-01

Bezpłatne testy anty-HCV dla mieszkańców Podlaskiego

Kilka kropli krwi i 15 minut - tylko tyle wystarczy, aby sprawdzić, czy nie jesteśmy zakażeni HCV
Czytaj więcej
2019-08-01

Bezpłatne badania stóp dla dzieci

Z początkiem sierpnia ruszają bezpłatne badania stóp dla dzieci.
Czytaj więcej
2019-07-29

ZUS testuje nowe sanatorium dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

Najczęstszą przyczyną niesprawności a w konsekwencji niezdolności do pracy wśród osób w wieku produkcyjnym są choroby układu nerwowego.
Czytaj więcej
2019-07-29

e-recepta – kolejny krok w cyfryzacji ochrony zdrowia

Przypominamy, że od stycznia 2020 roku, poza wskazanymi w przepisach wyjątkami, w obiegu mają pozostać wyłącznie recepty wystawione w postaci elektronicznej (e-recepty). Już teraz zachęcamy do podłączenia się do systemu P1 (e-zdrowia) oraz rozpoczęcia wystawiania e-recept pacjentom. Zachęcamy również do zgłaszania zapotrzebowania na bezpłatn
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane

Hajnowski Szpital się zmienia dzięki funduszom unijnym

Data dodania 2019-08-19

Faktycznie „cukier krzepi?” O cukrze (i nie tylko) – wywiad z dr Małgorzatą Pietrzak - Zakrzewską

Data dodania 2019-08-19

Zmiana godzin pracy apteki

Data dodania 2019-08-19

Światowy Dzień bez Tytoniu – 31 maja

Data dodania 2019-08-19

Mniej obowiązków dla pacjentów gdy płatnik ma profil na PUE ZUS

Data dodania 2019-08-19