Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zdrowie

Data opublikowania: 2018-12-18

Komunikat dotyczący Programu wyrównywania różnic między regionami III – w 2019 roku

19 listopada 2018 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 76/2017  zatwierdził procedury realizacji oraz wyznaczył termin naboru wniosków w 2019 roku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W związku z powyższym samorząd powiatu hajnowskiego przyjął zaproszenie do realizacji ww. Programu w 2019 roku.

Program wyrównywania różnic między regionami III  w 2019 roku obejmuje następujące obszary:

1.Obszar B  - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

3. Obszar D – likwidacja barier transportowych,

4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

5.Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

 

Zasady ogólne programu

1.Projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie nie mogą posiadać:

a) wymagalnych zobowiązań wobec  PFRON ( wymagane  oświadczenie)

b) zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON ( wymagane oświadczenie)

c) wymaganych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. ( zaświadczenia z właściwego Urzędu  powinny być wydane nie wcześniej niż  3 miesiące przed dniem złożeniem projektu.)

2.Projekt powinien zawierać:

1) nazwę projektodawcy – potencjalnego beneficjenta, który przygotował projekt

2) opis projektu , zgodny z celami projektu,

3) opis projektu w zależności od obszaru:

a) w obszarze B – nazwę i lokalizację obiektu (budynku), w którym projektowana jest likwidacja barier, wykaz robót budowlanych, ich opis i koszt, wykaz urządzeń i sprzętu wraz z opisem ich przeznaczenia i cenę,

b) w obszarze C – informację o podmiotach, które zamierzają utworzyć spółdzielnię osób prawnych, której utworzenia dotyczy projekt, wykaz ewentualnych robót adaptacyjnych, dotyczących obiektu spółdzielni ich opis i koszt, wykaz wyposażenia spółdzielni, w tym wykaz tworzonych stanowisk pracy osób niepełnosprawnych zawierający nazwę stanowiska, specyfikację  niezbędnego wyposażenia stanowiska oraz koszt jego wyposażenia,

c) w obszarze D – uzasadnienie potrzeby zakupu lub przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zawierające informacje o placówce lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych , których uczestnicy będą mieli zapewniony transport w wyniku realizacji projektu,

d) w obszarze F – zgodnie z wymogami Rozporządzenia MGPiPS z dnia  25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,

e) w obszarze G – uzasadnienie potrzeby skierowania do powiatu dodatkowych środków na zadania dotyczące aktywizacji zawodowej  osób niepełnosprawnych

4. Wymagane dokumenty dla poszczególnych obszarów:

4.1 w przypadku obszaru B programu:

- dokumentacja techniczna niezbędna do weryfikacji kosztorysów,

- rzuty poziome i pionowe stanu istniejącego i projektowanego do wykonania – o ile dotyczy,

- dokument potwierdzający tytuł prawny obiektu,

- pozwolenie na budowę – jeśli jest wymagane,

- zgoda właściciela obiektu na realizację zadań będących  przedmiotem projektu.

4.2 w przypadku obszaru C  programu - porozumienie intencyjne w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych a jeżeli projekt dotyczy robót adaptacyjnych dokumenty podobne jak w obszarze B programu.

4.3  w przypadku obszaru F programu- sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

4.4  w przypadku obszaru G programu -  dokument potwierdzający wysokość środków algorytmu zabezpieczonych w planie finansowym powiatu.

      Wymogi wspólne dla wszystkich obszarów dotyczą w szczególności:
- diagnozę sytuacji z której wynika potrzeba realizacji danego projektu,

- harmonogram realizacji projektu,

- koszt realizacji projektu w rozbiciu na planowane źródła finansowania

- wartość wskaźników bazowych dotyczących projektu,

- planowane wartości wskaźników ewaluacji,

- wydane przez bank zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o

ewentualnych obciążeniach,

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych,
- aktualny dokument potwierdzający status prawny projektodawcy,

- oferty cenowe dotyczące: sprzętu, urządzeń, pojazdów, czy wyposażenia – w ramach projektu,

- opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych o znaczeniu realizacji projektu dla rehabilitacji zawodowej i społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w rejonie.
(Opinia zostanie pozyskana przez PCPR po wpłynięciu wniosków od projektodawców )

5. Projekty dla Obszarów: B , C , D ,  i F składane są w jednostkach samorządu powiatowego a następnie  samorząd powiatowy składa do Oddziału PFRON wystąpienie w sprawie uczestnictwa  w realizacji programu.

6. Samorząd powiatowy dokonuje weryfikacji projektów pod względem formalnoprawnym i merytorycznym.

7. W roku 2019 ustala się termin  składania projektów do samorządu powiatowego 31.01.2019 r

8. Zweryfikowane projekty wraz ze stosownym wystąpieniem zostaną przekazane przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce do Oddziału Podlaskiego PFRON.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia projektów – projektodawcy zostaną poproszeni do podpisania umowy celem realizacji projektu.

9.W sprawach szczegółowych opracowywania i realizacji projektów można zapoznać się na stronie- www.pfron.org.pl– zapoznając się z dokumentami zamieszczonymi przez Zarząd PFRON pod podanym adresem.

 

 

Tabela Nr 1 – dotyczy wybranych informacji  dotyczących Programu wyrównywania różnic między regionami  III – obowiązujących w 2018 r.

Obszar programu

Maksymalna kwota dofinansowania do wybranego zadania (zgodnie z dokumentem pn „Kierunki  działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2019 roku”)

Intensywność pomocy dla powiatu hajnowskiego  na 2019 rok

B- likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub ŚDS

150.000 zł. do projektu

do 50% tj. do 75.000 zł.

C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych

34.000 zł. na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni

do 50% tj. do 17.000 zł.

D- likwidacja barier transportowych

80.000 zł. mikrobus 9-cio osobowy dostosowany do przewozu wóz. inwalidzkich

 

do 80 % WTZ tj.64.000 zł.

70% dla pozostałych projektodawców tj. do 56.000 zł.

70.000 zł. mikrobus  9-cio osobowy– wersja stand.

 

WTZ – 80 % tj. 56.000 zł.

Pozostali projektodawcy 
 70% tj. do 49.000 zł.

250.000 zł. dla autobusów

WTZ – 80% tj. do 200.000 zł.

Pozostali projektodawcy
70% tj. do 175.000 zł.

E – dofinansowanie wkładu własnego w projektach aktyw./ integracji osób niepełnosprawnych

9.000 zł. na osobę uczestniczącą w projekcie

 do 20% tj. 1.800 zł. na 1 osobę uczestnika projektu

F – tworzenie WTZ

Do 70% kosztów tworzenia WTZ nie więcej niż 14.000 zł. na 1 osobę

Dotyczy nowych WTZ-ów

Intensywność pomocy 30%

G -  skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań rehabilitacji zawodowej

 

do 30% środków nie więcej niż wykorzystanych na rehabilitację zawodową zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu na dany rok

 

Projektodawcy do składania wniosku mogą wykorzystać wzory wniosku zamieszczone na stronie http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html

W sprawie realizacji ww. Programu można kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce w siedzibie Centrum ( ul. Piłsudskiego 10A) lub telefonicznie ; telefon; 85-682-59-83 ; 85-682-36-42

Mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl

 

 

 

Pozostałe Zdrowie
2019-05-13

Informator Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Hajnowskim

Do pobrania
Czytaj więcej
2019-05-06

Są pieniądze na wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny Samorząd

Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie.
Czytaj więcej
2019-04-05

Mammobus w Hajnówce

Terminy przyjazdu w czerwcu i lipcu
Czytaj więcej
2019-06-12

Jak działają elektroniczne zwolnienia lekarskie

Pół roku to wystarczająco długi okres żeby potwierdzić, że metoda elektronicznych zwolnień lekarskich zadziałała.
Czytaj więcej
2019-06-07

Zadbaj o zdrowie i skorzystaj z sanatorium z ZUS

Warto skorzystać z rehabilitacji, którą oferuje ZUS.
Czytaj więcej
2019-06-06

Ważny adres – pacjent.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (IKP). IKP jest aplikacją internetową dostępną pod adresem https://pacjent.gov.pl, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można uzyskać dostęp do informacji o
Czytaj więcej
2019-06-04

Na co i jak długo chorują Polacy

102,9 mln dni, czyli około 282 tysięcy lat, spędzili Polacy na chorobowym w pierwszych czterech miesiącach 2019r.
Czytaj więcej
2019-05-31

SOBOTA dla ZDROWIa - bezpłatne badania

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Hajnówki i okolic na wydarzenie SOBOTA dla ZDROWIA, które odbędzie się w dniu 01.06.2019r w godzinach 10:00-14:00 w Parku Wodnym w Hajnówce. Skorzystać będą mogli Państwo w tym dniu z bezpłatnych badań i konsultacji: - badań wzroku przeprowadzanych przez Salon Optyczny Dokto
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane

Hajnowski Szpital się zmienia dzięki funduszom unijnym

Data dodania 2019-06-24

Faktycznie „cukier krzepi?” O cukrze (i nie tylko) – wywiad z dr Małgorzatą Pietrzak - Zakrzewską

Data dodania 2019-06-24

Zmiana godzin pracy apteki

Data dodania 2019-06-24

Światowy Dzień bez Tytoniu – 31 maja

Data dodania 2019-06-24

Mniej obowiązków dla pacjentów gdy płatnik ma profil na PUE ZUS

Data dodania 2019-06-24