Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

Data opublikowania: 2018-10-26

Zarząd Powiatu ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała Nr 138/285/2018

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim

Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim.

§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:

  1. Mirosław Romaniuk                  
   1. Jadwiga Dąbrowska                   
   2. Jan Adamczuk                           
   3. Olga Rygorowicz                       ..
   4. Barbara Zdzisława Wasiluk

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr 138/285/2018

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2018 r.

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim

 

 1.  Rodzaj zadania objętego konkursem:

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Hajnowskiego.

 

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania w 2019 roku przeznacza się kwotę 64 020,00 zł. na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej, w tym:

 • 60 060,00 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • 3 960 zł. (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na edukację prawną.

 

 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.).
 2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ubiegać się
  oferenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 3. prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
  z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
 5. przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
 6. dają gwarancję należytego wykonania zadania, przez złożenie pisemnego zobowiązania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
  w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
 1. opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 3. prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
 5. posiadają umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 r.;
 6. dają gwarancję należytego wykonania zadania, przez złożenie pisemnego zobowiązania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 • poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 1. opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która:
 • w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego,
 • wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania,
 • organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę.

Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).
 1. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy
  o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.

 

V. Termin składania ofert:

29.10.2018 r. – 19.11.2018 r.

 

VI. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie musi być zrealizowane w całości w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 2. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie powinny być świadczone w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w lokalu wyznaczonym przez powiat, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.
 3. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert.
 4. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznczonych na realizację zadania w danym roku.
 5. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok. W umowie starosta może określić preferowane formy realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej.
 6. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać może:
 • adwokat i radca prawny,
 • doradca podatkowy (w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),
 • osoba, która:
  • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
   lub przestępstwo skarbowe.
 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 • spełnia wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c i d ustawy.

 

VII. Zasady składania ofert:

 1. Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego zał. nr 1
  do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2016, poz. 1300).
 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
 3. statut,
 4. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym,
 5. w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
 6. zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz osobami, które będą świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W ofercie należy wskazać tylko i wyłącznie te osoby, które planowane są do pełnienia dyżurów w punkcie, a nie wskazywać wszystkie osoby, które współpracują z organizacją. W ofercie należy podać informacje o tym, kto będzie konkretnie pełnił dyżur w danym dniu.
 7. dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia 
  w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego.
 8. pisemne zobowiązanie do:
 1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem,
 2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 3. przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 1. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 2. organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń z oceną pozytywną z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego osób, które będą świadczyć poradnictwo obywatelskie,
 3. organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs ofert – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku w Powiecie Hajnowskim” w terminie do dnia 19 listopada 2018 roku do godz. 1500 na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. Nr 19, tel. 85 682 27 18. W przypadku przesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.

 

VIII. Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu Hajnowskiego powoła Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji.
 2. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej w oparciu o wymagania wskazane
  w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Odrzuca się oferty i pozostawia bez rozpatrzenia:
 4. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
 5. złożone po terminie,
 6. których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
 7. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
 8. złożone przez podmiot nieuprawniony,
 9. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
 10. podpisane przez osoby nieupoważnione,
 11. złożone bez dokumentów, o których mowa w dziale VII.
 12. Po odrzuceniu ofert niespełniających wymogów formalnych, Komisja dokona oceny merytorycznej pozostałych ofert według przedstawionych poniżej kryteriów, przyznając każdej ofercie odpowiednią ilość punktów:
 13. zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 14. jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
 15. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 16. wkład rzeczowy, osobowy oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 17. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, Komisja konkursowa dokona wyboru oferty i ze swoich prac sporządzi protokół, który zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.
 18. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Hajnowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
 19. Ostateczną decyzję o rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Zarząd Powiatu Hajnowskiego w formie uchwały w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r.
 20. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
 21. Od uchwały Zarządu Powiatu Hajnowskiego w sprawie wyboru ofert nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

 

IX. Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków):

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań.
 2. W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda Zarządu Powiatu Hajnowskiego w formie aneksu do umowy.
 3. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.
 4. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 

X. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez Powiat Hajnowski w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztach:

 1. Wysokość dotacji na zadanie publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.), dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
 2. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2018 roku wynosiła 60 725,88 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 88/100) na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 3. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2017 roku wynosiła 60 725,88 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 88/100) na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

XI. Zarząd Powiatu Hajnowskiego zastrzega niniejszym, iż w przypadku zmiany przepisów cytowanych wyżej ustaw organizacja pozarządowa wyłoniona w tym konkursie zobowiązana będzie do stosowania nowych uregulowań prawnych.

 

XII. Dane osobowe- klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

- Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, tel. 85 682 27 18.

- Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17 – 200 Hajnówka, adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl

- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie otartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

- okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.

- uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

- podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 Zobacz też:

OGŁOSZENIE

o naborze na członków komisji konkursowej

opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert

na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku

w Powiecie Hajnowskim

 

Pozostałe Wydarzenia
2018-12-06

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Ekiaszuki i inne"

Postanowienie z dnia 6 grudnia 2018 o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu "Ekiaszuki i inne" Link do załącznika pdf
Czytaj więcej
2022-07-11

NOWA STRONA POWIATU HAJNOWSKIEGO

Ta strona jest archiwalna. Nowa strona samorządu powiatu to: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski
Czytaj więcej
2021-06-11

Zawiadomienie o XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego

Zawiadamiam, iż dnia 24 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:  Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Przedstawienie porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
Czytaj więcej
2021-06-10

Powiat rozwija turystykę aktywną

58 372,00 zł na realizację projektu Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi" Nowa atrakcja na turystycznej mapie regionu.
Czytaj więcej
2021-06-02

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce konsultantem powiatowym w projekcie Podlaski Kompas Pracy

Celem projektu jest: merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami w 33 szkołach zawodowych województwa podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego
Czytaj więcej
2021-05-31

Punkt Powszechny Szczepień wznawia działanie

Od 07 czerwca 2021 r. Punkt Szczepień Powszechnych przy Szkole Podstawowej Nr. 1 w Hajnówce wznowi działalność celem podania drugiej dawki szczepionki.
Czytaj więcej
2021-05-27

Dzień Samorządu Terytorialnego - życzenia

Życzenia Starosty Hajnowskiego
Czytaj więcej
2021-05-26

Sprostowanie do nieprawdziwych informacji

dot. koncepcji programowo przestrzennej na rzece Leśna Prawa.
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane