Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

Data opublikowania: 2018-07-04

Zarząd otrzymał absolutorium

To była najważniejsza sesja w tym roku. Podczas obrad XXXI sesji w dniu 28 czerwca br. Rada Powiatu Hajnowskiego dokonała oceny wykonania budżetu za 2017rok. Najważniejszym punktem porządku obrad było udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium. Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Komisję Rewizyjną pozytywną opinią oraz wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium, a także pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (w tym przypadku Zarządu Powiatu) w określonym przedziale czasowym (tu konkretnie za rok 2017).

Starosta Hajnowski  Mirosław Romaniuk w swoim wystąpieniu przedstawił Radnym szczegóły dotyczące ubiegłorocznego budżetu oraz pracy Zarządu Powiatu. Bilans za rok 2017 został zamknięty z dobrym wynikiem finansowym. W roku 2017 dochody wyniosły 43 720 307,27 (97 % planu), zaś wydatki - 42 730 972,36 (93%).  Rok 2017 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 989 334, 91 zł. Nadwyżka została przeznaczona na finansowanie rozchodów. Największą grupę wydatków Zarząd przeznaczył: na oświatę – to kwota 13 655 841, 85 zł.; na pomoc społeczną - 9 117 179, 48 zł, zaś 5 952 327, 87 zł to wydatki na transport i łączność (odpowiednio 31,96%, 21,34% i 13,93% ogółu wydatków).

Chciałbym podziękować Radzie za zaufanie i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Dziękuję także Przewodniczącemu Rady, kierownikom jednostek organizacyjnym oraz pracownikom Starostwa, którzy współtworzyli ten budżet dla dobra społeczności Powiatu Hajnowskiego. Pozytywny wynik finansowy budżetu za rok 2017 – jego pomyślna realizacja, uzyskana nadwyżka budżetowa i regularna spłata zobowiązań to nasz wspólny wysiłek i wspólny sukces. Pozytywna ocena wykonania budżetu dokonana przez RIO i Komisję Rewizyjną stanowi potwierdzenie, iż przygotowaliśmy budżet bezpieczny, obsługujący potrzeby lokalnej społeczności. – mówi Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. – W 2017 r. wyprawowaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 989 334 tyś., co przy zaplanowanym deficycie w wysokości 963 tyś., sprawia, że budżet na 2017r. był lepszy o blisko 2 mln zł. Dobry wynik finansowy Powiatu Hajnowskiego to efekt kontynuowania zaplanowanej na początku kadencji polityki oszczędnej gospodarki pieniężnej. Wszelkie decyzje dotyczące wydatkowania środków budżetowych Zarząd analizuje bardzo szczegółowo. Musimy sobie uzmysłowić, że tylko żelazna dyscyplina i spoczywający na nas obowiązek gospodarności i rzetelności przy wydatkowaniu środków publicznych dały nam możliwość utrzymania wskaźników, przy trudnej sytuacji finansowej. Pomimo ograniczeń budżetowych, dokładamy wszelkich starań, by wspierać wszechstronny rozwój powiatu w sferach gospodarki, edukacji, turystyki czy kultury.

Bilans inwestycji w 2017r.

Bilans inwestycji w 2017r. zamknął się w kwocie w 5 mln zł – tyle w minionym roku pozyskał samorząd na realizację projektów ze środków krajowych i zewnętrznych. Jednym z nich jest postępowanie scaleniowe w gminie Narewka i Narew- docelowo zadanie to pochłonie ponad 14 mln zł. Beneficjentowi - Powiatowi Hajnowskiemu została przyznana pomoc w wysokości: 6 569 836,93 zł na scalanie gruntów obiektu „Kotłówka i inne” oraz  7 869 802,49 zł na scalanie gruntów obiektu „Tarnopol”.  Pomyślna przebieg prac scaleniowych oraz sygnalizowane potrzeby mieszkańców sprawiły, że przygotowane zostały wnioski o dofinansowanie na kolejne dwa obiekty scaleniowe – obiekt „Dubicze – Istok” oraz  „Eliaszuki i inne”.

Mając na uwadze rozwój gospodarczy regionu w 2017r. powiat zrealizował także 5 inwestycji na drogach powiatowych na łączną kwotę ponad 3 mln złotych. Na podstawie porozumienia z Lasami Państwowymi oraz gminami, przy wparciu poszczególnych gmin, dokonano przebudowy dróg powiatowych: Nr 1666 B Witowo – Długi Bród, Nr 1668 B Starzyna – Górny Gród i Nr 1747 B ul. Boćkowska w Kleszczelach. W 2017r. zrealizowano także przebudowę drogi powiatowej nr 1614B na odcinku Leniewo – Podrzeczany - inwestycja została całkowicie sfinansowana z budżetu powiatu hajnowskiego. Z kolei w porozumieniu z gminą Czeremcha w 2017r. zakończona została także inwestycja polegającej na przebudowie odwodnienia drogi powiatowej nr 1779B.   W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce, planujemy także dokonanie odbudowy na drodze powiatowej nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino. – mówi Starosta Mirosław Romaniuk.

Rok 2017 – to głównie projekty o charakterze edukacyjno – społecznym. W minionym roku powiat pozyskał fundusze na termomodernizację Zespołu Szkół z DNJB. Staraniem samorządu, na ten cel pozyskano 1 320 868,99  - to kwota dofinansowania projektu. W maju 2017r. podpisana została również umowa z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Puszcza i ludzie".   Całkowita kwota projektu to 911 400,00 zł, z czego 85%, tj. 774 690,00 zł pochodzi ze środków unijnych – a konkretnie z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej (więcej na https://puszczailudzie.info/). Powiat Hajnowski dostrzeżono także w Brukseli – wspólnie z m.in. niemieckim parterem Stowarzyszeniem „Przyjaciele Hajnówki”  starostwo realizuje projekt edukacyjny „Bieżeństwo -historia zwykłych ludzi”. Warto podkreślić, iż wniosek Powiatu Hajnowskiego był jednym z 286. inicjatyw z 30 krajów, które starały się o dofinansowanie – otrzymało je tylko 39 projektów z całej Europy,  w tym tylko 2  projekty z Polski - projekt Powiatu Hajnowskiego oraz  Muzeum Historii Żydów Polskich! Projekt skierowany jest do młodzieży z hajnowskich szkół, zaplanowane działania (w tym niedawno rozstrzygnięty konkurs) pozwoliły poznać nieznany dotąd fragment lokalnej historii.

W  porozumieniu z innymi samorządami z województwa podlaskiego Powiat przystąpił do realizacji projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”. Inicjatywa adresowana jest do mieszkańców, w ramach projektu uczestnicy mogą pozyskać dofinansowanie na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych  i językowych. Dotąd z dofinansowania skorzystało łącznie 206 osób, kwota wydatkowana na ten cel to blisko pół miliona zł . Więcej informacji o projekcie na stronie powiatu oraz w Biurze, mieszczącego się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ul. Piłsudskiego 7, Hajnówka).

Co w roku 2018?

Wszystkie wyżej opisane inicjatywy są kontynuowane w roku 2018r. Ale samorząd nie zamierza osiadać na laurach: Mając na uwadze rozwój gospodarczy regionu, zabiegamy o dofinansowanie projektu dot. modernizacji parkingu Zwierzyniec – planujemy budowę ścieżki edukacyjnej oraz pawilonu o charakterze turystycznym. Koszt inwestycji to 3 mln zł, z czego dofinansowanie to 2 mln. Kontynuujemy realizację planów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego powiatu. Wspólnie z niemieckim parterem – stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w Kronach przystępujemy do realizacji projektu utworzenia „Lokalnej Organizacji Energetycznej w Województwie Podlaskim na terenie Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Białostockiego”. Projekt zakłada utworzenie punktu informacyjno – doradczego w zakresie energii odnawialnej, obsługującego klientów indywidualnych oraz firmy. Utworzenie Organizacji Energetycznej przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców Powiatu Hajnowskiego, w zakresie lepszego dostępu do energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii (OZE), a także ułatwienia dostępu do programów pomocowych.mówi Starosta Mirosław Romaniuk. – Ale pamiętajmy, że działania powiatu to nie tylko realizacja ważnych inwestycji, to także bieżąca praca wydziałów, jednostek podległych oraz placówek powiatowych związanych z pomocą społeczną czy oświatą. Bezpieczny budżet zapewnia stabilne wykonanie zadań ustawowych powiatu. By usprawnić pracę urzędu w starostwie wdrażane są rozwiązania z zakresu e-administracji takie jak Cyfrowy Urząd, E-PUAP czy Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami. Potwierdzeniem sprawnej realizacji zadań oraz wysokiego standardu świadczonych usług jest Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009. Oczywiście zawsze chciałoby się więcej inwestycji  – niemniej jednak musimy pamiętać, iż naszym najważniejszym zadaniem jest utrzymanie stabilności finansów powiatu. Fakt, iż Zarządowi udzielono absolutorium, stanowi potwierdzenie, iż ową stabilność udało się nam osiągnąć.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia, w 2017r. powiat hajnowski znalazł się na piątym miejscu w rankingu Związku Powiatów Polskich w swojej kategorii (zobacz).

 Więcej na temat działań powiatu hajnowskiego na stronie urzędu, zaś informacje dot. przebiegu sesji, interpelacji oraz podjętych uchwał – w Biuletynie Informacji Publicznej.

Katarzyna Miszczuk

Pozostałe Wydarzenia
2018-05-11

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie: „Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim”

Aplikuj!
Czytaj więcej
2018-07-19

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego uczcili 74 rocznicę wyzwolenia Hajnówki

Prężny rozwój Hajnówki w okresie międzywojennym przerwała II wojna światowa.  Pod wpływem wojennej zawieruchy, po pieczołowicie budowanej w latach 30-tych pozycji krajowego lidera przemysłu drzewnego, pozostały zgliszcza. Zniszczeniu uległy zakłady produkcyjne, część miasta, stacja i tory kolejowe. Dotkliwe straty materialne są j
Czytaj więcej
2018-07-17

Komu przysługuje zasiłek rodzinny

Celem przyznania zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (osobie uczącej się, pełnoletniej, któ
Czytaj więcej
2018-07-17

III Zawody Strongman O Puchar Wójta Gminy Hajnówka i Białoruski Festyn Ludowy

21 lipca 2018r. Program uroczystości: 14.30 Gminne Zawody Sportowe 18.00 Białoruski Festyn Ludowy   Imprezy odbędą się na terenie Centrum Ekumeniczno- Etnograficznego (obok cerkwi) W programie Festynu: Koncert zespołów: Cegiełki z Lewkowa Starego Omorfos z Siemiatycz Lailand z Białegostoku Rozśpiewany  Gródek z Gr
Czytaj więcej
2018-07-17

Wycieczka Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Hajnówce

Dnia 9 czerwca bieżącego roku o godz. 13, grupa osób niewidomych z koła w Hajnówce i ich przewodnicy, wyjechała spod urzędu miasta do Białegostoku. W programie wycieczki było odwiedzenie nowopowstającego niewielkiego jeszcze Muzeum Pamięci Sybiru oraz spektakl w teatrze Węgierki.
Czytaj więcej
2018-07-17

Masz nieważny paszport przed wyjazdem? Wyrobienie nowego zajmie do 30 dni

Tradycyjnie już okres wakacyjny to czas wzmożonego ruchu w punktach paszportowych. Wiele osób dopiero tuż przed planowanym urlopem zdaje sobie sprawę, że ma nieważny paszport. Dlatego warto sprawdzić termin ważności naszego paszportu. Tylko w czerwcu br. wydano prawie 215 tys. nowych paszportów, a w całym pierwszym półroczu 2018 r. aż 977 tys. doku
Czytaj więcej
2018-07-13

Noc Kupały w Dubiczach Cerkiewnych, 14-15 lipca 2018r.

14-15 lipca 2018r. , od godz. 17.00 W programie: Przejście korowodu wykonawców brzegiem zalewu Bachmaty Występy zespołów z Polski i Ukrainy Ognisko, puszczanie wianków Pokazy fajerwerków Zabawa folkowa z zespołami z Ukrainy Wydarzenia towarzyszące: Jarmark Kupalski, wystawa „Akcja burzenia cerkwi prawosławny
Czytaj więcej
2018-07-12

Rejon Swisłocki w Republice Białoruś zaprasza bez wizy

Rejon Swisłocki w Republice Białoruś wchodzi w skład bezwizowej Strefy turystycznej "Brześć". Administracja Rejonu Swisłockiego w celu rozwoju bezwizowego ruchu turystycznego przygotowała informacje w internecie na temat oferty turystycznej pod hasłem Svisloch free visa: http://svisloch.grodno-region.by/ru/svis_bez_viz/ oraz  utworzyła agenc
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane

Zmiana zasad publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Data dodania 2018-07-22

Obchody 227 Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Hajnówce

Data dodania 2018-07-22

Piknik w Dubinach, 27.05.2018

Data dodania 2018-07-22

Eliminacje powiatowe XLI edycji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – poznaliśmy laureatów

Data dodania 2018-07-22

Hajnowski Rajd Rowerowy "Przedsiębiorcy Hajnowianom".

Data dodania 2018-07-22