Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

Data opublikowania: 2018-11-23

Wywiad ze Starostą Hajnowskim Andrzejem Skiepko

Redakcja: Sprawy samorządu są Panu bliskie -  był Pan Radnym Rady Powiatu w III kadencji, w IV - Wicestarostą. Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na Starostę?

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko: Decyzja o kandydowaniu na funkcję Starosty Hajnowskiego była jedną z najtrudniejszych, jaką podejmowałem w swojej karierze zawodowej. Sprawowanie funkcji Starosty wymaga odpowiedzialności, dyscypliny i umiejętności organizacyjnych. To przede wszystkim wytężona codzienna praca na rzecz mieszkańców i regionu, której nie można pełnić jedynie od 7.30 do 15.30. Starosta musi pracować ponad partyjnymi podziałami, bo nadrzędnym celem jest troska o dobro regionu. Na szczeblu samorządowym nie może istnieć podział na „my” i „oni” – stąd wynik głosowania w trakcie I sesji Rady Powiatu, podczas której uchwały stwierdzające wybór członków Zarządu w zdecydowanej większości poprali radni startujący z różnych komitetów, uważam za dobry początek. Zdecydowałem się podjąć wyzwanie - decydując się na start w wyborach do Rady Powiatu, otrzymałem kredyt zaufania od mieszkańców regionu, który zamierzam spłacić z nawiązką.

R: Porozmawiajmy o kondycji ekonomicznej samorządu. W Pana ocenie – mocne strony powiatu to…? Które z cech regionu uznaje Pan za najbardziej korzystne z puntu widzenia stymulowania jego gospodarki ?

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko: Niewątpliwie, naszym atutem jest przygraniczne położenie. Ale by skutecznie wykorzystać tę mocną stronę, niezbędna jest poprawa stanu dróg i połączeń kolejowych. Funkcjonujące fitosanitarne przejście kolejowe w Siemianówce oraz zmodernizowane przejście graniczne w Połowcach znacząco wpłynęło na poprawę przepływu towarów i usług. Zmodernizowane przejścia graniczne jako okno towarowe na wschód są ważnym elementem sprzyjającym rozwojowi gospodarczemu regionu; sprawiają, że peryferyjne przygraniczne położenie powiatu hajnowskiego  przestaje być barierą, a staje się szansą. Z radością przyjąłem informację o rozpoczęciu prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 52 Hajnówka – Lewki oraz linii kolejowej nr 31 granica województwa – Czeremcha – Hajnówka, mającej obsługiwać także transport towarowy. Będąc Wicestarostą w IV kadencji Rady Powiatu, wspólnie z ówczesnym Starostą – Panem Włodzimierzem Pietroczukiem, zabiegaliśmy  aby obie  inwestycje znalazły się Kontrakcie Terytorialnym, stanowiącym umowę pomiędzy samorządem województwa podlaskiego a rządem. Jako przedstawiciele powiatu w tamtym czasie, rozumieliśmy potrzebę modernizacji transportu kolejowego jako czynnika wpływającego na kondycję gospodarczą regionu.  Udało się – a dzięki przychylności władz wojewódzkich, linie kolejowe zostaną w pełni zmodernizowane. Jak widać, kluczowym elementem pozostaje współpraca.

R: Skoro mówiliśmy o mocnych stronach, to musi być też pytanie o drugą stronę – przed jakimi wyzwaniami uwzględniając sytuację ekonomiczną i społeczną powiatu – Pana zdaniem –  stoi obecnie samorząd?

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko: Ważnymi czynnikami dla rozwoju powiatu są odpowiednie warunki infrastrukturalne, które wpływają na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej. Stąd poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu, w tym modernizacja dróg lokalnych i pozyskanie funduszy na ten cel to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi samorząd powiatowy. Zdaję sobie sprawę, że potrzeby w tym zakresie są niewspółmierne do możliwości finansowych, jakimi dysponuje powiat, stąd kolejnym ważnym czynnikiem – powtórzę po raz kolejny – jest współpraca. System administracji samorządowej oparty jest na partnerskim współdziałaniu samorządów różnych szczebli. W porozumieniu z wójtami oraz radnymi będę chciał stworzyć ranking inwestycji drogowych ważnych z punktu widzenia komunikacji i rozwoju gospodarczego regionu, by skuteczniej zabiegać o fundusze.  Kluczowym tematem pozostaje dostosowanie infrastruktury drogowej prowadzącej ku przejściom granicznym do potrzeb ruchu samochodowego. Stąd wspólnie z samorządami gminnymi będziemy starali przekonać Zarząd Województwa Podlaskiego do podjęcia działań w temacie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Narewka – Juszkowy Gród. Mamy świadomość, że będzie to zadanie trudne, ponieważ trwa przebudowa drogi wojewódzkiej Nowosady - Zabłudów, na którą władze wojewódzkie wygenerowały dużą pulę środków inwestycyjnych. Oczywiście – nie chcę umniejszać rangi tej inwestycji, modernizacja  drogi wojewódzkiej w kierunku Białegostoku to kluczowa kwestia dla poprawy komunikacji w regionie. Niemniej droga nr 687, łącząca przejście fitosanitarne w Siemianówce aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 685 w Nowosadach, wpłynie na poprawę przepływu towarów i usług na poziomie ponadregionalnym. Kończąc IV kadencję Rady Powiatu w 2014r. zabezpieczyliśmy w budżecie środki na dokumentację techniczną tej inwestycji, kolejny Zarząd dopełnił zobowiązania.

R: Miernikiem rozwoju powiatu jest także – a może przede wszystkim – rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie oświaty.

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko: Tak, kolejnym, w zasadzie najważniejszym problemem powiatu hajnowskiego jest zjawisko depopulacji – społeczeństwo starzeje się, zmniejsza się liczba mieszkańców powiatu. Jest to zjawisko typowe nie tylko dla powiatu hajnowskiego, ale w naszym regionie jest to problem znaczący, przekładający się m.in. na wpływy do budżetu.  Depopulacja jest wynikiem wielu czynników – wpływ ma położenie geograficzne powiatu oraz ogólnokrajowa tendencja, gdzie od kilku lat obserwujemy spadek liczby urodzeń.  By zahamować skalę zjawiska na poziomie regionalnym ważnym elementem pozostaje stymulacja przedsiębiorczości oraz rozwój oświaty. Jednak samorządy nie mają zbyt wielu możliwości bezpośredniego kreowania miejsc pracy. Samorząd może stwarzać warunki do rozwoju przedsiębiorczości i z tego prawa będziemy starać się skorzystać. Ważnym elementem jest dostęp do funduszy pomocowych ułatwiających założenie własnej firmy lub wpierające jej rozwój. Wsparcie dla biznesu oferuje m.in. Powiatowy Urząd Pracy, ale nie możemy zapominać o innych instytucjach. Kluczowa pozostaje współpraca – zważywszy, że fundusze pomocowe w ramach przeciwdziałania bezrobociu oraz pomoc społeczną, w kwestii takich zadań powiatu jak wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,  polityki prorodzinnej czy wspierania osób niepełnosprawnych, przyznawane są powiatom przez organy centralne – samorządy nie mają wpływu na ich wielkość.  Stąd też istotnym czynnikiem pozostaje wsparcie oraz promocja inicjatyw oddolnych – jednym z moich priorytetów jest aktywna współpraca ze stowarzyszeniami, współpraca w ramach Lokalnej Grupy Działania oraz Euroregionu. Ale nie tylko – pracując na stanowisku Wiceburmistrza, nawiązaliśmy owocną współpracę z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego. Jako Starosta Hajnowski będę zabiegał o zacieśnienie tej współpracy, by mieszkańcy powiatu hajnowskiego mieli wiedzę oraz możliwości korzystania z funduszy pomocowych. Kolejna kwestia to oświata – nasze szkoły aktywnie pozyskują fundusze, inwestują w ucznia, współpracują z przedsiębiorcami, niemniej potrzebne są rozwiązania systemowe. Będę zabiegał, by wspólnie, na forum Rady Powiatu, pochylić się nas sytuacją oświaty w powiecie hajnowskim. Jako samorząd powinniśmy zacieśnić współpracę z lokalnym ośrodkiem naukowo – badawczym, jakim jest prężnie rozwijający się Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej, tak, by uczniowie naszych szkół już na etapie nauki w technikum lub liceum mieli dostęp do wiedzy akademickiej.

R: Które  zadania z bogatego wachlarza obowiązków samorządu powiatowego uznaje Pan za priorytetowe?

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko: Najważniejszym czynnikiem determinującym rozwój powiatu hajnowskiego są uwarunkowania przyrodnicze. Około 1/3 powierzchni powiatu hajnowskiego stanowi przyrodniczo cenny kompleks leśny, jakim jest Puszcza Białowieska, która w 2014 roku została uznana za obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. To zobowiązuje do szukania kompromisu między interesami ludzi i przyrody. Współpraca z Lasami Państwowymi oparta na dialogu i zaufaniu pozostaje więc kwestią kluczową. Podobnie jak rozwój turystyki. Puszcza Białowieska jest marką samą w sobie, rozwój infrastruktury turystycznej ma duże znacznie dla gospodarki regionu.  Pracując w Urzędzie Miasta wspólnie z Burmistrzem Jerzym Sirakiem podjęliśmy działania na rzecz budowy ścieżki rowerowej łączącej Hajnówkę z Białowieżą. To ciekawa inwestycja, o którą warto zabiegać. Ale nie tylko - ustawa o samorządzie powiatowym zawiera katalog zadań, które ustawodawca powierzył powiatom. Wspominałem już o pomocy społecznej, edukacji czy turystyce - ważnym elementem pozostaje także bezpieczeństwo. Sytuacja w Puszczy Białowieskiej wymaga od nas zacieśnienia współpracy z Lasami Państwowymi oraz służbami mundurowymi – w szczególności ze Strażą Pożarną. Leśnicy niejednokrotnie argumentowali o zagrożeniu pożarami ze względu na ilość suchego drzewostanu, to problem, który wymaga szczególnej uwagi. W zakresie przedsiębiorczości chciałbym dopowiedzieć, że choć powiaty mają bardzo ograniczone możliwości prawne pozwalające bezpośrednio stymulować rozwój gospodarczy, pewną furtką pozostaje poprawa struktury obszarowej, jaką są scalenia gruntów. Scalenia gruntów są istotne z punktu widzenia gospodarki powiatu, zważywszy, że użytki rolne stanowią ok. 39 % jego powierzchni.  Scalenia wpływają na eliminacje niekorzystnego zjawiska, jakim jest duże rozdrobnienie użytków rolnych a które charakteryzuje nasz powiat. Ponadto w ramach projektu scalenia przeprowadza się prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, uwzględniające wymogi środowiska naturalnego - prace te obejmują m.in.  zapewnienie niezbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, stanowiących własność gmin. W IV kadencji Rady Powiatu rozpoczęliśmy scalenia w powiecie w ramach projektu na obiekcie Olchówka w gminie Narewka, jednocześnie – przy współpracy z gminami – przygotowując wnioski na kolejne obiekty. Uzyskanie deklaracji od mieszkańców to żmudna praca, wymagająca wielomiesięcznego wysiłku. Cieszę się, że kolejne Zarządy w V kadencji samorządu skorzystały z doświadczenia pracowników starostwa oraz wójtów i mieszkańców gmin, zaangażowanych w przygotowywanie wniosków i udało się podpisać umowy na kolejne 3 obiekty. Priorytetem pozostaje pozyskanie funduszy na czwarty obiekt tj. Dubicze- Istok. Wniosek został złożony, w przyszłym roku spodziewamy się rozstrzygnięcia.

R: Jakie będą pierwsze decyzje na pełnionym stanowisku?

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko: Tak jak wcześniej wspomniałem – czekają nas rozmowy z wójtami w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie modernizacji dróg oraz z zakresu bezpieczeństwa. Ale przede wszystkim musimy przyjąć budżet na 2019 r., który będzie bezpieczny dla przyszłości ekonomicznej i społecznej powiatu. Początek nowej kadencji Rady zbiegł się z terminem uchwalenia projektu przyszłorocznego budżetu, który przygotował poprzedni Zarząd, a za który my będziemy musieli wziąć odpowiedzialność. To trochę tak, że wchodzimy w nie swoje buty, dlatego też w pierwszej kolejności skupimy się na rozeznaniu w sytuacji finansowej powiatu, która pozwoli na fachową ocenę ekonomicznych możliwości. Priorytetem pozostaje też nawiązanie bliskiej współpracy na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym – z samorządem województwa, Wojewodą Podlaskim, rządem centralnym a także instytucjami działających w obrębie powiatu. Tylko wspólną pracą możemy zapewnić stabilny rozwój regionu.

R: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.

Rozmawiała Katarzyna Miszczuk

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Pozostałe Wydarzenia
2019-05-06

Są pieniądze na wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny Samorząd

Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie.
Czytaj więcej
2019-05-20

Powiat Hajnowski uruchomił Geoportal

Starostwo Powiatowe w Hajnówce z końcem grudnia 2018 r. uruchomiło Geoportal
Czytaj więcej
2019-05-16

Jubileusz 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej

Uroczystość odbyła się 13 maja 2019 r. w Hajnowskim Domu Kultury
Czytaj więcej
2019-05-14

Słowniczek Wyborczy – wybory do Parlamentu UE

Bezpłatna publikację "Słowniczek Wyborczy - wybory do Parlamentu UE", która powstała przy współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich. Załącznik: Publikacja Fot miniatury: Dziennik Bałtycki
Czytaj więcej
2019-05-13

XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Niezwykle duchowy spektakl dobiegł końca
Czytaj więcej
2019-05-09

Ambasador Białorusi z wizytą w Powiecie Hajnowskim

Współpraca w zakresie rozwoju biznesu, gospodarki oraz kultury – to główne konkluzje płynące ze spotkania
Czytaj więcej
2019-05-07

Inauguracja XXXVIII Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Najważniejsze wydarzenie kulturalno – religijne w regionie, święto chrześcijańskiej muzyki, łączące kultury i narodowości ponad geograficznymi granicami.
Czytaj więcej
2019-05-07

Czasowa zmiana lokalizacji Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Zmiana na dni: 7, 8, 9, 10 maja 2019
Czytaj więcej
Zobacz więcej
najczęściej czytane

Transmisja z obrad I sesji Rady Powiatu

Data dodania 2019-05-23

Obchody 227 Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Hajnówce

Data dodania 2019-05-23

Eliminacje powiatowe XLI edycji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – poznaliśmy laureatów

Data dodania 2019-05-23

Piknik w Dubinach, 27.05.2018

Data dodania 2019-05-23

Zmiana zasad publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Data dodania 2019-05-23