Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Informacje

Data opublikowania: 2018-07-04

Zarząd otrzymał absolutorium

To była najważniejsza sesja w tym roku. Podczas obrad XXXI sesji w dniu 28 czerwca br. Rada Powiatu Hajnowskiego dokonała oceny wykonania budżetu za 2017rok. Najważniejszym punktem porządku obrad było udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium. Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Komisję Rewizyjną pozytywną opinią oraz wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium, a także pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (w tym przypadku Zarządu Powiatu) w określonym przedziale czasowym (tu konkretnie za rok 2017).

Starosta Hajnowski  Mirosław Romaniuk w swoim wystąpieniu przedstawił Radnym szczegóły dotyczące ubiegłorocznego budżetu oraz pracy Zarządu Powiatu. Bilans za rok 2017 został zamknięty z dobrym wynikiem finansowym. W roku 2017 dochody wyniosły 43 720 307,27 (97 % planu), zaś wydatki - 42 730 972,36 (93%).  Rok 2017 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 989 334, 91 zł. Nadwyżka została przeznaczona na finansowanie rozchodów. Największą grupę wydatków Zarząd przeznaczył: na oświatę – to kwota 13 655 841, 85 zł.; na pomoc społeczną - 9 117 179, 48 zł, zaś 5 952 327, 87 zł to wydatki na transport i łączność (odpowiednio 31,96%, 21,34% i 13,93% ogółu wydatków).

Chciałbym podziękować Radzie za zaufanie i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Dziękuję także Przewodniczącemu Rady, kierownikom jednostek organizacyjnym oraz pracownikom Starostwa, którzy współtworzyli ten budżet dla dobra społeczności Powiatu Hajnowskiego. Pozytywny wynik finansowy budżetu za rok 2017 – jego pomyślna realizacja, uzyskana nadwyżka budżetowa i regularna spłata zobowiązań to nasz wspólny wysiłek i wspólny sukces. Pozytywna ocena wykonania budżetu dokonana przez RIO i Komisję Rewizyjną stanowi potwierdzenie, iż przygotowaliśmy budżet bezpieczny, obsługujący potrzeby lokalnej społeczności. – mówi Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. – W 2017 r. wyprawowaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 989 334 tyś., co przy zaplanowanym deficycie w wysokości 963 tyś., sprawia, że budżet na 2017r. był lepszy o blisko 2 mln zł. Dobry wynik finansowy Powiatu Hajnowskiego to efekt kontynuowania zaplanowanej na początku kadencji polityki oszczędnej gospodarki pieniężnej. Wszelkie decyzje dotyczące wydatkowania środków budżetowych Zarząd analizuje bardzo szczegółowo. Musimy sobie uzmysłowić, że tylko żelazna dyscyplina i spoczywający na nas obowiązek gospodarności i rzetelności przy wydatkowaniu środków publicznych dały nam możliwość utrzymania wskaźników, przy trudnej sytuacji finansowej. Pomimo ograniczeń budżetowych, dokładamy wszelkich starań, by wspierać wszechstronny rozwój powiatu w sferach gospodarki, edukacji, turystyki czy kultury.

Bilans inwestycji w 2017r.

Bilans inwestycji w 2017r. zamknął się w kwocie w 5 mln zł – tyle w minionym roku pozyskał samorząd na realizację projektów ze środków krajowych i zewnętrznych. Jednym z nich jest postępowanie scaleniowe w gminie Narewka i Narew- docelowo zadanie to pochłonie ponad 14 mln zł. Beneficjentowi - Powiatowi Hajnowskiemu została przyznana pomoc w wysokości: 6 569 836,93 zł na scalanie gruntów obiektu „Kotłówka i inne” oraz  7 869 802,49 zł na scalanie gruntów obiektu „Tarnopol”.  Pomyślna przebieg prac scaleniowych oraz sygnalizowane potrzeby mieszkańców sprawiły, że przygotowane zostały wnioski o dofinansowanie na kolejne dwa obiekty scaleniowe – obiekt „Dubicze – Istok” oraz  „Eliaszuki i inne”.

Mając na uwadze rozwój gospodarczy regionu w 2017r. powiat zrealizował także 5 inwestycji na drogach powiatowych na łączną kwotę ponad 3 mln złotych. Na podstawie porozumienia z Lasami Państwowymi oraz gminami, przy wparciu poszczególnych gmin, dokonano przebudowy dróg powiatowych: Nr 1666 B Witowo – Długi Bród, Nr 1668 B Starzyna – Górny Gród i Nr 1747 B ul. Boćkowska w Kleszczelach. W 2017r. zrealizowano także przebudowę drogi powiatowej nr 1614B na odcinku Leniewo – Podrzeczany - inwestycja została całkowicie sfinansowana z budżetu powiatu hajnowskiego. Z kolei w porozumieniu z gminą Czeremcha w 2017r. zakończona została także inwestycja polegającej na przebudowie odwodnienia drogi powiatowej nr 1779B.   W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce, planujemy także dokonanie odbudowy na drodze powiatowej nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino. – mówi Starosta Mirosław Romaniuk.

Rok 2017 – to głównie projekty o charakterze edukacyjno – społecznym. W minionym roku powiat pozyskał fundusze na termomodernizację Zespołu Szkół z DNJB. Staraniem samorządu, na ten cel pozyskano 1 320 868,99  - to kwota dofinansowania projektu. W maju 2017r. podpisana została również umowa z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Puszcza i ludzie".   Całkowita kwota projektu to 911 400,00 zł, z czego 85%, tj. 774 690,00 zł pochodzi ze środków unijnych – a konkretnie z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej (więcej na https://puszczailudzie.info/). Powiat Hajnowski dostrzeżono także w Brukseli – wspólnie z m.in. niemieckim parterem Stowarzyszeniem „Przyjaciele Hajnówki”  starostwo realizuje projekt edukacyjny „Bieżeństwo -historia zwykłych ludzi”. Warto podkreślić, iż wniosek Powiatu Hajnowskiego był jednym z 286. inicjatyw z 30 krajów, które starały się o dofinansowanie – otrzymało je tylko 39 projektów z całej Europy,  w tym tylko 2  projekty z Polski - projekt Powiatu Hajnowskiego oraz  Muzeum Historii Żydów Polskich! Projekt skierowany jest do młodzieży z hajnowskich szkół, zaplanowane działania (w tym niedawno rozstrzygnięty konkurs) pozwoliły poznać nieznany dotąd fragment lokalnej historii.

W  porozumieniu z innymi samorządami z województwa podlaskiego Powiat przystąpił do realizacji projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”. Inicjatywa adresowana jest do mieszkańców, w ramach projektu uczestnicy mogą pozyskać dofinansowanie na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych  i językowych. Dotąd z dofinansowania skorzystało łącznie 206 osób, kwota wydatkowana na ten cel to blisko pół miliona zł . Więcej informacji o projekcie na stronie powiatu oraz w Biurze, mieszczącego się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ul. Piłsudskiego 7, Hajnówka).

Co w roku 2018?

Wszystkie wyżej opisane inicjatywy są kontynuowane w roku 2018r. Ale samorząd nie zamierza osiadać na laurach: Mając na uwadze rozwój gospodarczy regionu, zabiegamy o dofinansowanie projektu dot. modernizacji parkingu Zwierzyniec – planujemy budowę ścieżki edukacyjnej oraz pawilonu o charakterze turystycznym. Koszt inwestycji to 3 mln zł, z czego dofinansowanie to 2 mln. Kontynuujemy realizację planów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego powiatu. Wspólnie z niemieckim parterem – stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. w Kronach przystępujemy do realizacji projektu utworzenia „Lokalnej Organizacji Energetycznej w Województwie Podlaskim na terenie Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Białostockiego”. Projekt zakłada utworzenie punktu informacyjno – doradczego w zakresie energii odnawialnej, obsługującego klientów indywidualnych oraz firmy. Utworzenie Organizacji Energetycznej przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców Powiatu Hajnowskiego, w zakresie lepszego dostępu do energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii (OZE), a także ułatwienia dostępu do programów pomocowych.mówi Starosta Mirosław Romaniuk. – Ale pamiętajmy, że działania powiatu to nie tylko realizacja ważnych inwestycji, to także bieżąca praca wydziałów, jednostek podległych oraz placówek powiatowych związanych z pomocą społeczną czy oświatą. Bezpieczny budżet zapewnia stabilne wykonanie zadań ustawowych powiatu. By usprawnić pracę urzędu w starostwie wdrażane są rozwiązania z zakresu e-administracji takie jak Cyfrowy Urząd, E-PUAP czy Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami. Potwierdzeniem sprawnej realizacji zadań oraz wysokiego standardu świadczonych usług jest Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009. Oczywiście zawsze chciałoby się więcej inwestycji  – niemniej jednak musimy pamiętać, iż naszym najważniejszym zadaniem jest utrzymanie stabilności finansów powiatu. Fakt, iż Zarządowi udzielono absolutorium, stanowi potwierdzenie, iż ową stabilność udało się nam osiągnąć.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia, w 2017r. powiat hajnowski znalazł się na piątym miejscu w rankingu Związku Powiatów Polskich w swojej kategorii (zobacz).

 Więcej na temat działań powiatu hajnowskiego na stronie urzędu, zaś informacje dot. przebiegu sesji, interpelacji oraz podjętych uchwał – w Biuletynie Informacji Publicznej.

Katarzyna Miszczuk

Pozostałe Informacje
2018-09-13

Realizacja projektu Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi dobiegła końca…

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi".
Czytaj więcej
2018-09-10

Konsultacje programu współpracy powiatu hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019
Czytaj więcej
2018-09-21

Rządowy program „Czyste Powietrze” – ogłoszenie o naborze wniosków

Skorzystaj z pomocy!
Czytaj więcej
2018-09-19

Pociągiem POLREGIO na spotkanie z Ojcem Św. na Litwie

Z okazji wizyty Ojca Świętego na Litwie, POLREGIO zachęca do skorzystania z jedynych w Polsce bezpośrednich pociągów na trasie Białystok – Kowno (Kaunas), umożliwiających wiernym dojazd na spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Spółka Przewozy Regionalne (właściciel marki POLREGIO) od ponad dwóch lat uruchamia bezpośrednie p
Czytaj więcej
2018-09-17

Powiat Hajnowski podpisał porozumienie o współpracy z rejonem Świsłockim (Republika Białoruś)

Przygraniczne położenie to atut, który Starostwo Powiatowe w Hajnówce stara się wykorzystać. W tym celu od ponad 16 lat współpracuje z rejonami: Swisłockim, Kamienieckim i Prużańskim (Republika Białoruś) – w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska. Dobrosąsiedzka współpraca zaowocowała realizacją wielu projekt&oacut
Czytaj więcej
2018-09-17

Rowerowy tydzień w PKP Intercity: bilety za złotówkę

PKP Intercity przygotowało ofertę specjalną dla cyklistów „Rower za złotówkę z PKP Intercity”. Od 16 do 22 września 2018 r. będą mogli oni przewieźć jednoślad za symboliczną złotówkę. Jest to inicjatywa przewoźnika w ramach udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu (ETZT), w którym PKP I
Czytaj więcej
2018-09-07

Wybory samorządowe 2018: kto może głosować przez pełnomocnika?

Głosowanie przez pełnomocnika to dobre rozwiązanie dla osób, które z uwagi na swoją niepełnosprawność lub wiek, nie są w stanie osobiście oddać głosu. Kto i jak może oddać głos przez pełnomocnika w wyborach samorządowych 2018?
Czytaj więcej
2018-09-07

Powrót pociągów POLREGIO na trasę Hajnówka - Czeremcha

Zarządca infrastruktury (spółka PKP Polskie Linie Kolejowe) poinformował przewoźnika o przywróceniu ruchu pociągów na odcinku Hajnówka – Czeremcha od 10 września 2018 roku. To nie jedyna zmiana w obowiązującym rozkładzie jazdy. Od 24 września 2018 r. zmieni się rozkład jazdy dwóch pociągów POLREGIO k
Czytaj więcej
Więcej
najczęściej czytane

Kolejka wąskotorowa rusza w kwietniu!

Data dodania 2018-09-24

Zawiadomienie o obradach XXX sesji Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji

Data dodania 2018-09-24

Eliminacje powiatowe XLI edycji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – poznaliśmy laureatów

Data dodania 2018-09-24

Powiat Hajnowski nadal w pierwszej 10. w rankingu Związku Powiatów Polskich

Data dodania 2018-09-24

Spotkanie organizacyjne dotyczące warsztatów „Zaakceptuj żubra”

Data dodania 2018-09-24