Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

logotyp

Termin: lipiec 2020 - listopad 2020 

Całkowita wartość projektu: 213 827,56 zł

Kwota dofinansowania:  213 827,56  zł 

płatność ze środków europejskich - 84,28% dofinansowania;

fundusze krajowe zewnętrzne (środki budżetu państwa) - 15,72% dofinansowania

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia COVID -19 w obszarze pieczy zastępczej. Wsparciem objęto 35 rodzin zastępczych spokrewnionych, 8 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 rodzinne domy dziecka oraz wychowanków i pracowników Domu dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży. Łącznie 169 osób.

W ramach realizacji Projektu zakupiono:

Ze wsparcia skorzystały dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ich opiekunowie.

Zobacz:

Data opublikowania: 2020-09-29

Laptopy i środki higieny przekazane

Data opublikowania: 2020-10-13

Dodatkowy sprzęt dla pieczy zastępczej