Polityka Prozdrowotna Powiatu Hajnowskiego w 2021 r.

Edukacja w zakresie profilaktyki, Akademia Zdrowia Powiatu Hajnowskiego, promocja sportu i aktywnego trybu życia, współrealizacja projektu profilaktyki chorób odkleszczowych – tak wyglądają plany Powiatu Hajnowskiego w zakresie Profilaktyki Prozdrowotnej na 2021. Samorząd zastrzegł, że realizacja poszczególnych zadań uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej w Polsce i statystyki zakażeń w Powiecie Hajnowskim.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna są ważnymi narzędziami w podnoszeniu świadomości zdrowotnej i poprawie stanu zdrowia mieszkańców. Tegoroczna polityka prozdrowotna –  wzorem 2020 r., będzie zdominowana sytuacją pandemii COVID-19 w naszym powiecie. W ramach promocji i ochrony zdrowia, Powiat Hajnowski zaplanował szereg działań skierowanych do  mieszkańców regionu – są to m.in. konkursy dla młodzieży, organizacja „Akademii Zdrowia Powiatu Hajnowskiego”, promującej aktywność fizyczną oraz zdrowy styl życia, organizacja warsztatów i prelekcji oraz promocja sportu  poprzez organizację  trzech rajdów rowerowych i dwóch spacerów tematycznych w ramach projektu „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej”. W 2021 r. kontynuowany jest Program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwa i położnictwa. Przypomnijmy, to pierwsza taka inicjatywa w Województwie Podlaskim. Stypendium ma na celu zachęcić studentów pielęgniarstwa do podejmowania pracy w zawodzie a jednocześnie jest próbą rozwiązania kadrowych bolączek związanych z brakiem pielęgniarek i położnych. Studenci, którzy podpisali umowę otrzymują miesięcznie wsparcie w wysokości 500 zł. A po ukończeniu nauki przyszli pielęgniarze/pielęgniarki lub położne zostaną zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu pracy w hajnowskim szpitalu – zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w hajnowskiej placówce to jeden z warunków umowy. Wartość programu stypendialnego w roku akademickim 2020/2021 to 81 tys. zł – dotacja Urzędu Miasta to 40 500 tys. zł.

W roku 2021 r. zaplanowano także realizację „Projektu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”.  Działania w projekcie adresowane są do pracujących w sekcjach najbardziej narażonych na ukąszenie przez kleszcza – tj. rolnictwo, rybactwo i łowiectwo w wieku 18-64 lata (osób fizycznych i podmiotów gospodarczych), a także pracowników sektora podstawowej opieki zdrowotnej – lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy. W ramach projektu zostaną zrealizowane szkolenia personelu medycznego, szkolenia mieszkańców i bezpłatne szczepienia przeciw KZM. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski, partnerem – SPZOZ w Hajnówce. Powiat Hajnowski jest partnerem w projekcie dla SP ZOZ. Realizacja projektu potrwa do 2023, jego całkowita wartość to ponad 9,7 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO to 9,3 mln zł. Realizacja projektu na terenie powiatu hajnowskiego to koszt ok. 348 073,80 zł, z czego dofinansowanie wynosi 330 670,11 zł.

Więcej informacji w dokumencie „Polityka prozdrowotna w Powiecie Hajnowskim.pdf” (nowe okno).

Katarzyna Miszczuk

grafika poglądowa: Promocja zdrowia: edukacja, Akademia Zdrowia Powiatu Hajnowskiego, promocja sportu i aktywnego trybu życia, współpraca z ośrodkami zdrowia