Zespół Szkół Zawodowych: ROZEZNANIE RYNKU

ROZEZNANIE RYNKU

NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA U UCZNIÓW WŁAŚCIWYCH POSTAW I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY Z ZAKRESU ROZWIJANIA KREATYWNOŚCI, SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI, OBSŁUGI KLIENTA Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI

 

 I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

 1. Użyte w niniejszym Rozeznaniu rynku (oraz w jego załącznikach) określenia mają następujące znaczenia:
  1. Rozeznanie – niniejsze Rozeznanie rynku na przeprowadzenie warsztatów z zakresu kształtowania u uczniów właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy z zakresu rozwijania kreatywności, skutecznej komunikacji, obsługi klienta z elementami negocjacji;
  2. Zamawiający – Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 25;
  3. Oferent – podmiot składający ofertę w ramach Rozeznania;
  4. Wykonawca – Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza;
  5. SOPZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Rozeznania.
 2. Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości 50.000,00 zł netto.
 3. Celem Rozeznania jest wybór Wykonawcy, który przeprowadzi warsztaty z zakresu kształtowania u uczniów właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy z zakresu rozwijania kreatywności, skutecznej komunikacji, obsługi klienta z elementami negocjacji; zwane dalej „Zamówieniem” – zgodnie z treścią SOPZ.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach określonych w załączniku nr 2 do Rozeznania. Na podstawie umowy, o której mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować Zamówienie zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą.
 5. Termin i miejsce składania ofert to: do 28 listpada 2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: realizacjakprs@wp.pl. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).
 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne problemy techniczne mające wpływ na złożenie ofert przez Oferentów, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość działania łączy internetowych lub połączenie i funkcjonowanie sprzętu telekomunikacyjnego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. wprowadzenia zmian w treści niniejszego Rozeznania i jego załączników, w tym zmiany terminu realizacji Zamówienia, o którym mowa w ust. 3 – przed terminem, o którym mowa w ust. 5;
  2. negocjacji warunków zawartych w ofertach;
  3. skontaktowania się (telefonicznie, e-mailowo, osobiście lub poprzez fax) – w celu zapewnienia porównywalności ofert z Oferentami, których oferty będą wymagały uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania treści – w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku, gdy Oferent nie dokona uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie ze zdaniem poprzednim, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu;
  4. rezygnacji z realizacji Zamówienia będącego przedmiotem Rozeznania poprzez unieważnienie postępowania albo braku rozstrzygnięcia niniejszego Rozeznania (tj. bez wyboru oferty najkorzystniejszej) albo niezawarcia umowy po rozstrzygnięciu wyników Rozeznania – w dowolnym czasie i bez podawania uzasadnienia. Zamawiający zastrzega również, że w przypadku nastąpienia którejś z powyższych sytuacji, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający zastrzega również, że ewentualne rozstrzygnięcie wyników Rozeznania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani do roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.
 8. W przypadku pytań dotyczących Rozeznania należy kontaktować się z Panem Jerzy Charytoniuk  (adres e-mail: realizacjakprs@wp.pl).
 9. Integralną część Rozeznania stanowią:
  1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
  2. załącznik nr 2 – formularz ofertowy;
  3. załącznik nr 3 – formularz wykazu usług;

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać:
  1. wypełniony formularz ofertowy (który stanowi załącznik nr 2 do Rozeznania). Oferent musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji Zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów;
  2. informacje o planowanym sposobie wykonania Zamówienia,
  3. aktualnego wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku składania ofert przez firmę;
  4. wypełnionego wykazu usług obejmujących przedmiot zamówienia.
 2. Wszystkie elementy oferty muszą być:
  1. złożone w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność;
  2. przesłane wyłącznie drogą elektroniczną, w terminie o którym mowa w cz. I ust. 5, na adres  e-mail: realizacjakprs@wp.pl, w formie zeskanowanych dokumentów (ich maksymalny rozmiar nie powinien przekraczać 10 MB). Dokumenty, o których mowa w punkcie poprzednim, muszą być podpisane przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, warunkowej, ani wariantowej. Złożenie takiej oferty będzie skutkowało jej odrzuceniem.
 4. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, zostanie odtajniona.
 5. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Rozeznania i jego załączników.
 6. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Oferty nie podlegają zwrotowi.
 8. Koszty przygotowania i złożenia ofert ponoszą Oferenci.
 9. Oferenci ponoszą odpowiedzialność za stan, kompletność i jakość ofert.

III. OCENA OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
  1. cena – 50 pkt;
  2. doświadczenie Oferenta w zakresie świadczenia usług dla uczniów szkół ponadpodstawowych w okresie ostatnich 3 lat - 30pkt;
  3. informacje o planowanym sposobie wykonania Zamówienia (tematyka, metody) – 20 pkt.
 2. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone w następujący sposób:

Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto oferty badanej x 50 = liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Punkty za kryterium „doświadczenie Oferenta” zostaną przyznane w skali punktowej do 30 punktów na podstawie informacji zawartych w wykazie usług, o którym mowa w cz. II ust. 1 pkt 4, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza ofertowego, w następujący sposób:
  1. w sytuacji nie złożenia wykazu usług lub nie wykazania żadnej usługi - 0 pkt;
  2. w sytuacji wykazania od 1 do 2 usług – 10 punktów;
  3. w sytuacji wykazania od 3 do 4 usług – 20 punktów;
  4. w sytuacji wykazania 5 i więcej usług – 30 punktów;
 2. Punkty za kryterium informacje o planowanym sposobie wykonania Zamówienia (tematyka, metody):
  1. brak informacji o sposobie  wykonania zamówienia (brak programu, tematyki, metod …itp.) - 0 pkt;
  2. umieszczenie informacji o sposobie  wykonania zamówienia (program, tematyka, metody …itp.) od 1 do 20 pkt.
 3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 4. O wynikach Rozeznania, Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, e-mailowo lub faxem.
 5. Wybór Wykonawcy przez Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

IV. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM

 1. Uprawnienia doradcy zawodowego/psychologa/trenera szkoleń miękkich.
 2. Przygotowanie do pracy z młodzieżą (uprawnienia pedagogiczne).

 ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ OFERTOWY

WYKAZ USŁUG

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA