Tarcza Antykryzysowa w Powiecie Hajnowskim

8 768 183,95 zł wypłacił dotychczas Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce w ramach wsparcia Tarczy Antykryzysowej. Ze wsparcia skorzystało 1401 przedsiębiorstw. – Dzięki temu narzędziu finansowemu udało się ochronić 1 864  stanowisk pracy – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, ustaw przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Opiera się na pięciu filarach

  1. Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
  2. finansowaniu przedsiębiorców,
  3. ochronie zdrowia,
  4. wzmocnieniu systemu finansowego,
  5. inwestycjach publicznych

Wprowadzono cztery pakiety pomocowe, pierwszy największy wszedł w życie od dnia 1 kwietnia 2020 r.  W ramach Tarczy Antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy  Hajnówce realizował działania mające na celu ochronę miejsc pracy i wspieranie przedsiębiorców.  Informacja o instrumentach wsparcia realizowanych przez PUP wg stanu na dzień 23.09.2020 przedstawia się następująco:

  1. Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców:

 Do Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce wpłynęło łącznie 1168 wniosków o udzielenie pożyczki. Wsparciem objęto 1145 przedsiębiorców na łączną kwotę 5 716 587, 00 zł.

Pożyczka udzielona mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych podlega umorzeniu wraz z odsetkami, pod warunkiem, prowadzenia przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień przekazania środków przez powiatowy urząd pracy na konto mikroprzedsiębiorcy.

Nowe zasady umorzenia dotyczą pożyczek udzielonych od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Mikroprzedsiębiorca nie ma obowiązku składania wniosku o umorzenie pożyczki. Umorzenie pożyczki następuje z urzędu, po sprawdzeniu, czy wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej został zachowany.

Powyższa informacja jest dostępna na stronie internetowej naszego urzędu: https://hajnowka.praca.gov.pl/ .

  1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce wpłynęły 192 wnioski. 186 rozpatrzono pozytywnie. W ramach tego instrumentu wypłacono ogółem 1 066 520,00 zł.

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce wpłynęło łącznie 84  wnioski o udzielenie dofinansowania. 70 z nich rozpatrzono pozytywnie – tym samym wsparciem objęto 533 osoby. Ogółem przedsiębiorcom wypłacono dofinansowanie w ramach zawartych umów na kwotę 1 985 076,95 zł.

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych lub podmiotów pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce wpłynęło łącznie 2 wnioski, które rozpatrzono odmownie.

Uwaga! Na wszystkie formy wsparcia zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) nabory z terminowych przekształciły się w nabory ciągłe zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co w praktyce daje możliwość ciągłego składania wniosków na wszystkie wyżej wymienione formy.

Oprac. na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce

Redakcja: Katarzyna Miszczuk