Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce konsultantem powiatowym w projekcie Podlaski Kompas Pracy

Celem projektu jest:  merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa  edukacyjno-zawodowego przy jednoczesnej współpracy z  pracodawcami w 33 szkołach zawodowych województwa podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego, opracowanie 33 zewnętrznych programów wsparcia szkoły, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 4 752 uczniów, tworzenie i doposażanie 33 Punktów Informacji i Kariery oraz nabywanie i aktualizacja kompetencji 100 nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach zawodowych do 31.10.2023 r.

Działania projektu koncentrują się na powołaniu i działalności Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego (PSDZ), której celem będzie zapewnienie zewnętrznego wsparcie szkół zawodowych w działaniach doradztwa edukacyjno-zawodowego przez wykorzystanie potencjału merytorycznego oraz instytucjonalnego węzłów tworzących sieć. Sieć będzie działać na 3 poziomach:  WĘZEŁ REGIONALNY realizujący cele polityki oświatowej krajowej i regionalnej wyznaczonej przez MEN, Kuratora Oświaty, prowadzony przez Wojewódzkiego Konsultanta PSDZ z ramienia CEN (Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku współpracujące z nauczycielami i BFKK),  WĘZŁY SUBREGIONALNE – 4 węzły prowadzone przez Subregionalnych Branżowych Konsultantów ds. Popytowego Doradztwa Kompetencji (Doradcy Kompetencji współpracujący z pracodawcami), WĘZŁY  LOKLANE – 14 węzłów na poziomie powiatów  prowadzonych przez Konsultantów Lokalnych współpracujących ze szkołami. W Powiecie Hajnowskim Konsultantem Lokalnym będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce, która zadania projektowe będzie realizowała we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych.

W ramach projektu utworzony zostanie również portal doradczy - Podlaski System Informacji edukacyjno-zawodowej (PSI). Podjęte zostaną działania inicjujące, moderujące oraz integrujące rozwój poradnictwa edukacyjno-zawodowego w województwie podlaskim. Organizowane będą TARGI EDUKACYJNE subregionalne z udziałem szkół i uczelni,  FESTIWALE zawodów – regionalne targi szkół kształcących w wybranej branży lub sektorze,  KONKURSY promujące zawody i branże – konkurs o zawodach i branżach w formie filmów „NAKRĘĆ się na ZAWÓD”,  GRY  zawody – konkursy i zadania dotyczące poznawania branż i zawodów oraz nabywania wiedzy i umiejętności  z elementami grywalizacji. Dla każdej z 33 szkół zostaną opracowane PROGRAMY zewnętrznego wsparcia szkół  w ramach PSDZ dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych.  W ramach projektu realizowane będą studia podyplomowe dla nauczycieli, którzy chcą zostać doradcą zawodowym oraz szkolenia specjalistyczne i warsztaty dla doradców zawodowych w szkołach objętych wsparciem dotyczące  standardów i metod doradztwa zawodowego. W projekcie zawarte są działania dotyczące wsparcia uczniów poprzez warsztaty kompetencji kluczowych z zakresu umiejętności planowania własnej edukacji, uczenia się metodami indywidualizującymi proces uczenia się. Dodatkowo zostaną doposażone Punkty Informacji i Kariery w szkołach zawodowych w niezbędny sprzęt oraz pakiet rozwojowy zawierający narzędzia do realizacji doradztwa zawodowego.

Projekt jest realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Podlaskim Kuratorem Oświaty.

Lucyna Wojciuk – Dyrektor Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce