Sprostowanie do nieprawdziwych informacji

W  nawiązaniu do pojawiających się w mediach społecznościowych nieprawdziwych informacji dot. rzekomych prac prowadzonych przez Wody Polskie ingerujących w Puszczę Białowieską informuję:
 
Wody Polskie na wniosek władz miast Hajnówka, podjęły prace nad stworzeniem koncepcji działań, których celem jest ograniczenie problemu podtopień miejskich na terenie zurbanizowanym, gdzie znajdują się m.in. zakłady przemysłowe oraz areszt. Informujemy iż:
  1.  Postępowanie ogłoszone przez Wody Polskie dotyczy wykonania koncepcji programowo-przestrzennej, a nie prowadzenia prac.
  2.  Koncepcja nie zakłada ingerencji w obszary chronione Obszar Światowego Dziedzictwa UNESCO, Puszcza Białowieska, obszar Natura 2000.
  3.  Podjęcie prac nad koncepcją wynika bezpośrednio z wniosku władz miasta Hajnówka i dotyczy rozwiązań dla samego miasta. Spotkanie w tej sprawie z Burmistrzem Miasta Hajnówka oraz ze Starostą Hajnowskim, przy udziale Nadleśnictwa Hajnówka, odbyło się 2 września 2019 r. Dotyczyło problemu podtopień terenów miejskich. Przyjęto wówczas wnioski zmierzające do redukcji lokalnych podtopień w obszarze miasta w zlewni rzeka Leśna Prawa. Stąd pojawiła się potrzeba przyjęcia planu inwestycyjnego zadania pn. "Udrożnienie koryta rzeki  Leśna Prawa."
  4.  Koncepcja programowo-przestrzenna udrożnienia koryta rzeki Leśna Prawa ma przedstawiać warianty, które umożliwiłyby swobodny przepływ wody na odcinku w km.17+463-19+500, gdzie zaobserwowano stagnację wody (obszar bezodpływowy). Odcinek ten obejmuje miasto Hajnówkę oraz bezpośrednio przyległy teren do granic miasta, a nie Białowieski Park Narodowy wraz z otuliną.
  5.  Dla podjęcia działań we wskazanym odcinku niezbędne jest przyjęcie uwarunkowań hydrologicznych całej zlewni rzeki Leśna Prawa.
Z wyrazami szacunku,
Jarosław Kowalczyk
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin