Konferencja podsumowująca projekt „Modernizacja Infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko – białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych”

Wspieranie osób potrzebujących oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ich rozwoju stanowią inwestycję w kapitał ludzki – najcenniejszą lokatę, jaką posiada samorząd. Wie o tym samorząd powiatowy, który w 2011 r. rozpoczął innowacyjny projekt transgraniczny pt. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko – białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007-2013. 22.09.br. w Hotelu Białowieskim*** w Białowieży odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu. Wzięło w niej udział 80 osób: gospodarze konferencji Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk i Wicestarosta Andrzej Skiepko, przedstawiciele samorządu województwa – Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego Mieczysława Nartowicz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Jan Syczewski oraz przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego - Aneta Szydlik i Ilona Praczuk, przedstawiciele samorządów - Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, Wójt Gminy Hajnówka Olga Rygorowicz, pełniący funkcję Wójta Gminy Narew Czesław Kazimierz Młodzianowski, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski, przedstawiciele Rady Powiatu Hajnowskiego – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Hajnowskiego Helena Sapieszko i radny Lech Jan Michalak, partnerzy z Białorusi - przedstawiciele partnerskiej placówki oświatowej, jaką jest Kamienieckie Centrum Nauki Korekcyjno-Rozwijającej i Rehabilitacji w Kamieńcu oraz samorządowcy z Przewodniczącą Rady Deputowanych Iriną Iwanowną Nigierisz, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz wychowawcy i uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego. Wszystkich zebranych serdecznie powitał Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk, który podzielił się z zebranymi refleksjami dotyczącymi projektu: Niedawno odwiedziłem w towarzystwie dziennikarzy Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce, który został utworzony w ramach tego projektu. Obserwując reakcję zaproszonych osób i słuchając potem relacji po tej wizycie poczułem dumę, że potrafiliśmy zrealizować taki projekt, zwłaszcza że ten Ośrodek jest bardzo potrzebny społeczności lokalnej.

W trakcie konferencji uczestnicy zapoznali się z założeniami projektu przedstawionymi przez Włodzimierza Pietruczuka, odpowiadającego za część merytoryczną. Projekt mający na celu stworzenie odpowiednich warunków do nauki i zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy, a także zacieśnienie współpracy polsko – białoruskiej, trwał 33 miesiące. O pozytywnych rezultatach projektu bliżej opowiedziała Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce Lucyna Wawreszuk. Ośrodek od początku swojej działalności aktywnie działa na rzecz rozwoju osobistego i procesu uspołeczniania osób niepełnosprawnych. Dzięki zaangażowaniu samorządu i nauczycieli, dziś w powiecie funkcjonuje nowoczesny Ośrodek, przystosowany do całodobowego pobytu ucznia, wyposażony w sprzęt niezbędny do nauki i rozwoju podopiecznych, odpowiadający potrzebom wychowanków placówki. Ośrodek jest miejscem, gdzie wdrażane są nowoczesne metody pracy z uczniem m.in.: metoda Weroniki Sherborne, metoda Knilla, metoda Vojty i NDT Bobath. Do dyspozycji wychowanków pozostają również pracownie tematyczne m.in. sala Doświadczania Świata, pracownia komputerowa, pracownia plastyczna czy biblioteka. Uczestnicy konferencji poznali także wielość specjalistycznych zajęć, w których uczestniczą wychowankowie Ośrodka. W ramach projektu nawiązano współpracę z placówką po białoruskiej stronie granicy – podopieczni obu ośrodków wzięli udział w wymianie międzyszkolnej. Zacieśnieniu współpracy sprzyjało także stworzenie internetowej platformy wymiany doświadczeń. Różnorodność inicjatyw podjętych w ramach projektu potwierdziła również prezentacja nauczycieli z Kamienieckiego Centrum Nauki Korekcyjno-Rozwijającej i Rehabilitacji: Swietłany Siergiewny Łopaty oraz Julii Nikołajewny Trieszczaliny.

W dalszej części konferencji Koordynator Projektu Danuta Rola przedstawiła zebranym założenia do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w nowej perspektywie finansowej obejmującej lata 2014 – 2020. Miłym akcentem konferencji był występ wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Hajnówce. Wiersze, piosenki przy akompaniamencie gitary oraz układ taneczny w wykonaniu uczniów Ośrodka zachwycił uczestników konferencji.

Projekt „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko – białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” wyczerpał merytoryczną stronę, obecnie trwają prace związane z rozliczeniem przedsięwzięcia. Uczestnicy konferencji, którzy zabrali głos- Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego Mieczysława Nartowicz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Jan Syczewski, Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, była Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Hajnówce Irena Zin, Przewodnicząca Rady Deputowanych Irina Iwanowna Nigierisz oraz Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk zgodnie przyznali, że był to jeden z najbardziej wartościowych projektów transgranicznych realizowanych w regionie. W ostatnich słowach Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk podziękował inicjatorowi projektu, którym jest ówczesna Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 Irena Zin, białoruskim partnerom za owocną współpracę nie tylko przy realizacji tego przedsięwzięcia, pracownikom Starostwa oraz pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego za pracę, jaką włożyli w osiągnięcie celów projektu. Starosta wyraził także nadzieję, że współpraca z białoruskimi partnerami będzie rozwijać się równie owocnie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w nowej perspektywie finansowej obejmującej lata 2014 – 2020.

Katarzyna Nikołajuk

Wydział Promocji i Rozwoju