Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „OLCHÓWKA”, gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie o powierzchni 365 ha

Termin realizacji: 10.12.2012r. – 30.06.2015

Program: PROW 2007-2013 ”Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”

Całkowita wartość projektu: 2 721 526,35 PLN, z czego 75% ze środków unijnych i 25% ze środków krajowych pokrytych przez budżet Wojewody Podlaskiego

Założone rezultaty: Aktualnie zakończono postępowanie scaleniowe. Z kolei na etapie wykonywania są prace posclaeniowe obejmujące poprawę i remont istniejącej i nowopowstałej infrastruktury  drogowej.