Powiat Hajnowski pozyskał fundusze unijne. Podpisano umowy o dofinansowanie projektu "Puszcza i ludzie".

Kategoria: fundusze unijne

podpisanie umowyDnia 29.05.2017 r. Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska i Skarbnik Powiatu Aniela Majewska podpisali w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu Romana Wójcika i Pełnomocnika p.o. Głównego Księgowego Janusza Topolskiego,  umowę na realizację projektu pn. "Puszcza i ludzie".

            Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej. Zaplanowane działania angażować będą społeczność lokalną w aktywne poznawanie różnorodności biologicznej oraz przyczynią się do budowania społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zachowania bogactwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.

            Całkowita kwota projektu to 911 400,00 zł, z czego 85%, tj. 774 690,00 zł pochodzi ze środków unijnych -  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Powiat Hajnowski zapewnia wkład własny w wysokości 5%, o kolejne 10 % stara się o dofinansowanie ze środków krajowych NFOŚiGW. Okres realizacji projektu: 01.06.2017 - 30.06.2019.

            O konkretnych działaniach projektu będziemy informować Państwa na bieżąco. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu do aktywnego uczestnictwa w projekcie.

Wydział Promocji i Rozwoju

logotyp_1.jpg

podpisanie umowy

podpisanie umowy