XXIII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

Kategoria: Informacje prasowe

27 kwietnia w Sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego. W sesji wzięło udział 14. radnych oraz zaproszeni goście: radny sejmiku Włodzimierz Pietroczuk, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych oraz społecznych, prowadzonych przez powiat oraz pracownicy starostwa. W związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Powiatu Lecha Jana Michalaka, obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Andrzej Szwarc.

Rada zapoznała się: z informacją o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz o przeciwdziałaniu bezrobociu z uwzględnieniem zadań realizowanych przez Powiatową Radę Zatrudnienia, z informacją z przebiegu realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w 2016r., z informacją o realizacji zadań powiatowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem działalności Domu Pomocy Społecznej w Białowieży, Domu Dziecka
w Białowieży, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016r.

W trakcie sesji Rada podjęła uchwały w sprawach: zmian w budżecie na 2017r.; zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023;  zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Hajnowskiego, w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rady Powiatu – uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl

W punkcie interpelacje i zapytania głos zabrali:

  • Radny Jan Adamczuk:

Interpelacje dotyczyły uzupełnienia ubytków na drodze łączącą wsie Szostakowo, Czyże i Nowoberezowo. Ponadto radny poinformował o złym stanie technicznym drogi biegnącej przez wieś Nowoberezowo, zwracając szczególną uwagę na dziurę zlokalizowaną na skrzyżowaniu Nowoberezowo – Kojły, tuż przy stojącej nieopodal kapliczce. Radny zaznaczył, iż Zarząd Dróg Powiatowych dokonuje przeglądu dróg na terenie powiatu, poprosił jednak o ponowne skontrolowanie stanu nawierzchni dróg.

Na interpelację odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Starosta poinformował o  pracach zmierzających do uzupełnienia nawierzchni w Nowoberezowie. Starosta dodał, że 25 kwietnia uzupełniane były ubytki na drogach masą na zimno. Natomiast od dwóch dni ubytki uzupełniane są gresami i emulsją. Starosta zaznaczył, iż prace na drogach mogą być realizowane przy temperaturze powyżej 10°C. Zapewnił jednocześnie, iż ubytki będą systematycznie uzupełniane.  

  • Radny Mirosław Kulbacki:

Radny dopytywał o plany działań w ramach współpracy z regionami partnerskimi: powiatem nowosądeckim, miastem Hadsttadt i Lichtenberg w Niemczech oraz Kraslava na Łotwie.

Na interpelację odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Starosta przypomniał  dotychczasowe spotkania, jakie miały miejsce w ramach współpracy z poszczególnymi parterami. Starosta zaznaczył, że w ramach współpracy z powiatem nowosądeckim, na początku czerwca dwie drużyny młodzieżowe  z Narewki wyjadą do Nowego Sącza na turniej piłki nożnej. Starosta zaznaczył, iż w wyjeździe uczestniczyć powinni także dyrektorzy szkół powiatowych w celu wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy z tamtejszymi placówkami oświatowymi. Z kolei w ramach współpracy z miastem Hadsttadt, w tym roku powiat tradycyjnie będzie gościć delegację z Niemiec, która weźmie udział w zakończeniu roku w jednej ze szkół prowadzonej przez powiat hajnowski. Wówczas trzech uczniów zostanie nagrodzonych za swoją pracę na rzecz społeczności lokalnej. Starosta przypominał, iż rok temu Liceum z DNJB w Hajnówce odwiedziła młodzież z Hadsttadt, zaś do Niemiec pojechała grupa młodzieży z Domu Dziecka z Białowieży. Co się tyczy współpracy z regionami łotewskimi, starosta nadmienił, że w czerwcu br. partnerski Rundale odwiedzi młodzież z Domu Dziecka w Białowieży

 

  • Radna Agnieszka Jarmocik:

Radna zwróciła się z pytaniem o termin realizacji przebudowy drogi Puchły – granica powiatu, zapisaną w planie inwestycji na rok 2017.

Na interpelację odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk . Starosta wyjaśnił, iż w budżecie zostało założone, że inwestycja zostanie zrealizowana przy wsparciu Lasów Państwowych. Porozumienie o współpracy pomiędzy samorządem a Lasami zostało podpisane w marcu. Starosta dodał, że w tym temacie Lasy wypowiedzą się do połowy maja, a informacja które wnioski zostaną zaakceptowane do realizacji zostanie przedstawiona na kolejnej sesji.

 

  • Radny Jan Korcz:

Radny chciał wiedzieć, czy w razie uszkodzenia auta w wyniku istniejących ubytków na drogach, powiat nie zostanie pociągnięty do uregulowania kosztów tytułem naprawy. Radny argumentował, że jeżdżąc po terenie Kleszczele, Policzna, Wojnówka, Kleszczele – Dobrowoda, Kleszczele – Dubicze, to wszędzie są dziury. Kolejna interpelacja dotyczyła naprawy drogi powiatowej Kleszczele – Wólka Wygonowska.

Na interpelacje odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Starosta wyjaśnił, iż powiat posiada  ubezpieczenie na wypadek roszczeń wynikających z wypadków na drogach,  będących następstwem nieodpowiedniego utrzymania dróg. Dodał jednocześnie, że czynione jest wszystko,  żeby do takich nieszczęść nie dochodziło. Z kolei w kwestii drogi Kleszczele – Wólka Wygonowska starosta potwierdził, że stan drogi jest monitorowany przez przewoźnika wywożącego tą drogą śmieci na wysypisko. Ponadto starosta poinformował o wyprofilowaniu drogi przez Zarząd Dróg Powiatowych.

 

W punkcie wolne wnioski Radny Sejmiku Województwa Włodzimierz Pietroczuk poinformował Radę o postępach realizacji inwestycji drogowych planowanych przez Zarząd Województwa na terenie powiatu hajnowskiego. Radny poinformował, że ku finalizacji zmierza postępowanie przetargowe na realizację drogi Nowosady – Zabłudów. Został wybrany wykonawca tej inwestycji, teraz jest czas na ewentualne odwołania. Także myślę, że na najbliższej, majowej sesji, zostanie ta sprawa już rozstrzygnięta i zostaną przeznaczone, przed podpisaniem umowy, zostaną przesunięte w budżecie środki i będzie można zaczynać inwestycję – stwierdził radny. Ponadto poinformował, że rozstrzygnięty został przetarg na drogę Tarnopol – Siemianówka, przeznaczono 90 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Oznacza to, że sprawy idą w dobrym kierunku i że ta droga będzie przez samorząd województwa w przyszłości realizowana, mamy nadzieję, że razem z drogą Juszkowy Gród – Zwodzieckie – mówił Włodzimierz Pietroczuk. Podczas sesji radny poinformował także o planowanej realizacji przepustów na drodze 689 z Hajnówki do Białowieży, w Puszczy Białowieskiej. Ta inwestycja także będzie realizowana z budżetu województwa, jej koszt to 150 tys. zł.

Głos zabrała także Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska, poinformowała Radę o debacie zorganizowanej w kwietniu br. przez Komendę Powiatową Policji w Hajnówce. Inicjatywa dotyczyła kwestii bezpieczeństwa mieszkańców regionu, w trakcie spotkania przedstawiciele Komendy przedstawili nowoczesne, dostępne dla każdego narzędzia wpływające na wzrost bezpieczeństwa: to program „Dzielnicowy bliżej nas”, a także  mobilna aplikacji „Moja komenda”. Wicestarosta poinformowała o organizacji kolejnych debat w przyszłości, zachęciła jednocześnie do uczestnictwa.

W dalszej części głos zabrał także Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szwarc, który w imieniu kierownika ARiMR w Hajnówce, Pana Marka Szczerby zaapelował o jak najszybsze składanie wniosków o płatności. Wiceprzewodniczący dodał, że termin ostateczny przypada 15 maja, a później są już terminy sankcyjne.

Na tym obrady zakończono.

 

Katarzyna Miszczuk

w trakcie sesji

w trakcie sesji

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi