Konsultacje programu współpracy powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi

Kategoria: Ogłoszenia

    Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”

_________________________________________________________________

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”.
    Konsultacje prowadzone są w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na formularzu dostępnym poniżej do pobrania.
    Wypełnione formularze należy składać w terminie od 19.09.2016 r. do 30.09.2016 r.
w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce (pok. Nr 9), przesyłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka (liczy się data wpływu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
    Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej powiatu nie później niż do 7 października 2016 r.

Pliki do pobrania:

1. Uchwała Nr 60/126/16 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego
z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku"

2. Projekt Programu współpracy
3. Formularz zgłaszania uwag i wniosków

________________________________________________________________________________

archiwum.jpg

* Aby uzyskać podgląd archiwum należy kliknąć w obrazek