STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO GEODETY W WYDZIALE geodezji katastru I NIERUCHOMOŚCI W STAROSTWIE POWIATOWYM W HAJNÓWCE

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnówka, dnia 15 grudnia 2017

OA.2110.7.2017

STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO GEODETY W WYDZIALE geodezji katastru
I NIERUCHOMOŚCI W STAROSTWIE POWIATOWYM W HAJNÓWCE

 1. Wymagania niezbędne:
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. obywatelstwo polskie,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 7. wykształcenie wyższe geodezyjne lub średnie geodezyjne,
 8. staż pracy: 3 lata na stanowisku związanym z geodezją i kartografią.
 9. Wymagania dodatkowe:
 10. znajomość przepisów prawa: o samorządzie powiatowym, o pracownikach

samorządowych, prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi,

 1. znajomość obsługi programów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków EWOPIS, EWMAPA,
 2. umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, odpowiedzialność.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 4. prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 5. prowadzenie mapy zasadniczej w programie EWMAPA,
 6. wydawanie danych w obowiązującym formacie,
 7. przekazywanie i pobieranie metadanych,
 8. sporządzanie sprawozdań związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 9. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 10. miejsce pracy: I piętro w budynku nie posiadającym windy, ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka,
 11. stanowisko pracy: praca przy komputerze, prace biurowe
 12. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 10. oświadczenie o niekaralności,
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby naboru,
 12. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiat.hainowka.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko geodety w wydziale geodezji, katastru i nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w terminie do dnia 27 grudnia 2017r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 15 grudnia 2017 r.

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

Załącznik

Ogłoszenie.PDF

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi