Prace na drogach powiatowych w 2017r.

Kategoria: Informacje prasowe

W trosce o szeroko rozumiany rozwój regionu we wszystkich dziedzinach życia i bezpieczeństwa ruchu drogowego, samorząd powiatu hajnowskiego inicjuje działania  budowy i przebudowy dróg powiatowych, wspiera działania samorządów gminnych w tym zakresie jak też zabiega o wsparcie z zewnątrz.

W 2017 roku Powiat Hajnowski zrealizował 5 inwestycji na drogach powiatowych na łączną kwotę prawie 3 mln złotych.  Na podstawie porozumienia z Lasami Państwowymi, przy wparciu poszczególnych gmin, dokonano przebudowy dróg powiatowych: Nr 1666 B Witowo – Długi Bród, Nr 1668 B Starzyna – Górny Gród i Nr 1747 B ul. Boćkowska w Kleszczelach. W ramach przebudowy dokonano kompleksowej modernizacji stanu dróg. Prace na odcinkach Witowo – Długi Bród, Starzyna - Górny Gród polegały na przebudowie metodą trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia, ponadto dokonano przebudowy poboczy i zjazdów wraz z przepustami oraz przepustów pod koroną drogi. Inwestycja przebudowy drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boćkowskiej w Kleszczelach obejmowała natomiast wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 579 m, poboczy o nawierzchni żwirowej, przepustu pod koroną drogi oraz zjazdów i chodników z brukowej kostki betonowej. Łączny koszt wszystkich inwestycji to blisko 2,5 mln zł, z czego dotacja z funduszu leśnego zamyka się w kwocie 1,4 mln zł, zaś wkład własny samorządu powiatu hajnowskiego to ponad pół miliona złotych. Pozostałe środki finansowe zostały przekazane przez samorządy gminne, tj. Kleszczele i Dubicze Cerkiewne. Prace związane z przebudową trzech dróg zakończyły się w  listopadzie 2017r.  W listopadzie br. zakończona została także inwestycja polegającej na przebudowie odwodnienia drogi powiatowej nr 1779B.  Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w porozumieniu z gminą Czeremcha, wartość inwestycji to 305 188 tyś. zł, z czego dotacja z budżetu powiatu wynosi 144 621 tys. zł.

W 2017r. zrealizowano także przebudowę drogi powiatowej nr 1614B na odcinku Leniewo – Podrzeczany o długości 649 m metodą trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia. Inwestycja została całkowicie sfinansowana z budżetu powiatu hajnowskiego, łączny koszt to  ponad 85 tys. zł.  Powiatu Hajnowski ma też swój wkład w inwestycji polegającej na przebudowie 3 przepustów na odcinku drogi Nr 1620 B w Kuraszewie. W porozumieniu z gminą Czyże, wydatkowano na ten cel 63 787 tys., z czego 25 tys. pochodzi ze środków budżetu powiatu.

Powiat Hajnowski wniósł także wkład w inwestycjach modernizacyjnych na drogach powiatowych  do wsi Przybudki. W porozumieniu z gminą Narew,  na odcinku Przybudki – Grodzisko wykonano podbudowę z kruszywa łamanego i naturalnego na drodze powiatowej Nr 1625B do wsi Przybudki. 

W 2017 roku, przy wsparciu Gminy Białowieża, zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ulicy Olgi Gabiec (obecnie ulica Pałacowa) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B”. Ogółem powiat hajnowski przeznaczył na ten cel  28 tys. zł, zaś całkowita wartość inwestycji  to ponad 56 tys. zł. Tegoroczny plan inwestycyjny zamyka wszczęcie procedury mającej na celu przebudowę drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna i Wrzosowa w Hajnówce.  W tym celu podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, termin realizacji przypada w  lipiec 2018r. , wartość inwestycji to blisko 190 tyś zł. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków Powiatu Hajnowskiego i Urzędu Miasta Hajnówka.

Powiat Hajnowski wspiera także inwestycje drogowe realizowane przez samorządy gminne. W tym roku na ten cel z budżetu powiatu wydatkowano blisko 1,1 mln zł: tym samym powiat ma swój wkład w przebudowie drogi gminnej Zatrościniec – Podtrościniec -etap II w Orzeszkowie, przebudowie dróg gminnych w Narewce oraz ulic Nowowarszawskiej i część ul. Mazury w mieście Hajnówka.

Reasumując, z budżetu powiatu tylko w 2017r.  na realizację na inwestycji na drogach powiatowych i gminnych wydatkowano ponad 2 mln zł.

Poza przedsięwzięciami o charakterze inwestycyjnym, samorząd realizuje zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Jednostką budżetową powołaną w tym celu jest Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce.  Działania ZDP skupiają się na utrzymaniu dróg powiatowych w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczny przejazd. W tym celu ZDP przeprowadza kontrolę stanu dróg i mostów oraz wykonuje szereg prac interwencyjnych na drogach powiatowych.

W celu podniesienia standardu usług świadczonych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w miarę możliwości finansowych z budżetu powiatu wydatkowane są środki na zakup niezbędnego sprzętu. W 2015r. na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych został zakupiony ciągnik wraz z osprzętem. W zeszłym roku udało się nieodpłatnie pozyskać dziewięcioosobowy samochód do przewozu pracowników. Z kolei w 2017r., w listopadzie do Zarządu Dróg Powiatowych trafi piaskarka ze stali kwasoodpornej. Koszt inwestycji to ponad 92 tyś. zł.  Reasumując, w przeciągu ostatnich czterech lat, Zarząd Dróg Powiatowych zostanie wyposażony w sprzęt o łącznej wartości 342 tyś. zł.

Powiat Hajnowski sprawuje nadzór nad 83 drogami o statusie powiatowych. To ponad 497, 605 km dróg. Sieć dróg powiatowych,  stanowiących uzupełnienie regionalnej i krajowej sieci dróg, wpływa decydująco na spójność przestrzenną i rozwój regionu – bo drogi powiatowe łączą siedziby powiatów z gminami, stanowią podstawową obsługę komunikacyjną w codziennym funkcjonowaniu człowieka. O wszelkich innych inwestycjach realizowalnych na drogach powiatowych będziemy systematycznie informować.

Katarzyna Miszczuk

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi