Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

Kategoria: Ogłoszenia

Na podstawie Statutu Powiatu Hajnowskiego (UCHWAŁA NR XI/96/15 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Hajnowskiego.) inicjatywa uchwałodawcza przysługuje m.in. grupie 100 mieszkańców.

Do projektu uchwały zgłoszonego przez mieszkańców należy dołączyć wniosek do Przewodniczącego Rady o przyjęcie uchwały ze wskazaniem osób upoważnionych do kontaktów w imieniu inicjatorów wraz z listą osób popierających inicjatywę.

 Na liście osób popierających inicjatywę powinny się znaleźć:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • nr PESEL,
  • podpis.

Przewodniczący Rady po otrzymaniu projektu uchwały kieruje go do akceptacji przez radcę prawnego oraz skarbnika w celu wskazania źródła pokrycia finansowania działań będących przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej. Projekt uchwały, który nie uzyskał akceptacji pod względem formalnoprawnym nie jest dalej rozpatrywany. Po uzyskaniu akceptacji radcy prawnego i skarbnika Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu i właściwe komisje rady.

1.  Projekt uchwały powinien zawierać:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) przepisy regulujące przedmiot uchwały,

4) rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem uchwały.

5) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

6) data wejścia w życie uchwały.

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.

3. Uchwały rady powiatu podpisuje Przewodniczący Rady.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady powiatu, uchwały podpisuje

wiceprzewodniczący rady prowadzący sesję.

5. Podjętym uchwałom nadaje się numer, wpisując cyfrą rzymską numer sesji, łamaną przezcyfrę arabską - kolejny numer uchwały, łamaną przez dwie ostatnie cyfry roku np. X/15/08. Uchwałę

opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.

6. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady

powiatu. Rejestr uchwał prowadzi starosta.

7. Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.

8. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.

9. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy przewodniczący rady powiatu.

10. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady powiatu.

11. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.

12. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się, nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.

13. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów - to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50 % ważnie oddanych głosów plus 1 ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi