XXVI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

Kategoria: Informacje prasowe

w trakcie sesji26 października br. w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego.

W trakcie sesji Rada zapoznała się z informacjami:

 • wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu;
 • na temat działalności dydaktyczno – wychowawczej i organizacyjno – ekonomicznej szkół i placówek oświatowych powiatu hajnowskiego;
 • o złożonych oświadczeniach majątkowych;
 • o zamierzeniach związanych z zagospodarowaniem linii kolejowej Nieznany Bór – Białowieża.

 

Rada podjęła uchwały w sprawach:

 1. zmian w budżecie na 2017r.;
 2. zmiany uchwały Nr XXIX/198/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji;
 3. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023;
 4. określenia zasad umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym;
 5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnicy;
 6. darowizny nieruchomości;
 7. zmiany uchwały Nr XX/151/12 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce;
 8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Podstawowej Szkoły Specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce w ośmioletnią Podstawową Szkołę Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce;
 9.  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce;
 10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Tadeusza Kościuszki funkcjonującej w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce w trzyletnią Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce;
 11. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r.
 12.  przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”;
 13.  rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce.

W trakcie sesji, w punkcie obrad pn. „informacja o pracy Zarządu”, Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk przedstawił Radnym informację o działaniach inwestycyjnych na terenie powiatu. Starosta poinformował Radę o ostatnich sukcesach hajnowskiego szpitala: SP ZOZ będzie realizował kolejne dwa projekty – jeden, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, dotyczy modernizacji bloku operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii. Wartość inwestycji to 10 mln zł. Kolejny projekt dotyczy modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), koszt inwestycji to 6,5 mln zł. Realizacja projektów obejmie lata 2018-2019.

Pozostając w temacie środków unijnych, Starosta poinformował Radę o podpisaniu umowy na termomodernizację budynku Zespołu Szkól z DNJB w Hajnówce. Beneficjentem programu jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce, koszt inwestycji zamyka się w kwocie ponad 1,8 mln zł, zaś termin realizacji inwestycji przypada na  sierpień 2018r.

  Ponadto, starosta przekazał Radnym informacje o ostatnich inwestycjach drogowych w powiecie hajnowskim. Na chwilę obecną trwają prace modernizacyjne na drogach w Starzynie, Witowo – Długi Bród oraz ul. Boćkowskiej w Kleszczelach. Inwestycje są współfinansowane ze środków Lasów Państwowych i samorządów poszczególnych gmin, ich koszt zamyka się w kwocie 2,5 mln zł. Planowane zakończenie robót przypada na koniec listopada. Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk zaznaczył, iż Zarząd Powiatu, przy wsparciu samorządów gminnych, realizuje także inne inwestycje na drogach powiatowych. Powiat Hajnowski ma swój wkład w inwestycjach modernizacyjnych: na drodze do wsi Przybudki i polegających na odwodnieniu ulicy Lipowej w Czeremsze. Ponadto, została wszczęta procedura mająca na celu przebudowę ul. Górnej i Wrzosowej w Hajnówce. Starosta poinformował Radę o fakcie podpisania umowy na dokumentację techniczną obu ulic. Koszt inwestycji to 190 tyś. zł, zaś termin realizacji – lipiec 2018r. 

Starosta poinformował również o dofinansowaniu Zarządu Dróg Powiatowych – ZDP w trakcie bieżącej kadencji Rady, zostanie wyposażony w sprzęt o wartości 342 tyś. zł. W 2015r. na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych został zakupiony ciągnik wraz z osprzętem. W zeszłym roku udało się nieodpłatnie pozyskać dziewięcioosobowy samochód do przewozu pracowników. W 2017r., w listopadzie do Zarządu Dróg Powiatowych trafi piaskarka ze stali kwasoodpornej. Koszt inwestycji to ponad 92 tyś. zł.

W dalszej części swojego wystąpienia Starosta poinformował o pracach modernizacyjnych podjętych przez samorząd województwa na odcinkach linii kolejowych: Bielsk Podlaski – Czeremcha, Czeremcha – Hajnówka oraz nieczynnej linii kolejowej nr 52 Hajnówka – Lewki. Prace związane z modernizacją linii już trwają, ich zakres obejmuje także prace na drogach powiatowych. Zostaną przebudowane przejazdy kolejowe na drogach powiatowych: Morze – Zbucz, w Starym Berezowie, W Dubiczach Osocznych, w Chytrej, w Progalach, na ul. Górnej w Hajnówce, ul. Warszawskiej w Hajnówce.

W swoim wystąpieniu Starosta odniósł się także do trwających w powiecie hajnowskim prac scaleniowych. Powiatowi Hajnowskiemu na ten cel udało się pozyskać 14 mln zł, aktualnie trwają prace na dwóch obiektach: Kotłówka - Łopuchówka w gm. Narew oraz w miejscowości Tarnopol, gm. Narewka. Starosta poinformował Radę o rozpoczęciu prac nad uruchomieniem kolejnych dwóch obiektów „Eliaszuki” i „Dubicze Cerkiewne” – w tym celu powiat będzie aplikował o fundusze do Marszałka Województwa Podlaskiego. Wnioski należy składać do końca marca 2018r. Starosta podkreślił, iż jednym z kryteriów warunkujących pozyskanie środków jest ilość zgłoszeń ze strony mieszkańców, stąd zaapelował o aktywizację środowiska lokalnego.

 Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk nawiązał także do wniosku Komisji Spraw Społecznych dotyczącego rozważenia możliwości reorganizacji placówek oświatowych w powiecie hajnowskim. Starosta zaznaczył, iż intencją samorządu nie jest likwidacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce. Nie bierzemy tego pod uwagę, będziemy szukać innych dróg wyjścia z sytuacji. Jednym z tematów podejmowanych na Zarządzie i Komisjach było przeniesienie szkoły do innego budynku, ale to są rozważania hipotetyczne, nie należy tego traktować jako jedynego rozwiązania – podkreślił Mirosław Romaniuk. Starosta Hajnowski wyjaśnił, iż celem Zarządu jest wypracowanie takiego rozwiązania, w którym ujęty zostanie nie tylko aspekt ekonomiczny ale przede wszystkim społeczny. Dodał, iż Zarząd przygotuje analizę w tej sprawie i przedłoży ją pod obrady Komisji, a każda decyzja w tej sprawie będzie konsultowana.

Podczas sesji głos zabrała także Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska. Wicestarosta za pośrednictwem mediów obecnych na sesji, zaapelowała do rodziców i uczniów o wybór hajnowskich szkół jako kolejnego etapu edukacji, zważywszy na fakt, iż poziomem nauczania nie odbiegają od średniej ogólnopolskiej.

W punkcie wolne wnioski głos zabrali:

Radna Alla Gryc: radna zwróciła się o wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce w związku z planami zakupu nowego auta. Ponadto, Radna zaprosiła na spotkanie z poetką Iwoną Piwowar w dniu 27 października br.

Radny Sejmiku Województwa Włodzimierz Pietroczuk: radny poinformował Radę o stanie drogowych projektów inwestycyjnych w powiecie hajnowskim tj. drogi 685 Zabłudów – Nowosady i drogi 687 Juszkowy Gród – Zwodzieckie. Inwestycja polegająca na przebudowie drogi wojewódzkiej Zabłudów – Nowosady została podzielona na dwa zadania. Pierwszy: Zabłudów – granica gminy Zabłudów już jest w trakcie realizacji. W kwestii drugiego etap, którego prace obejmują fragment drogi w powiecie hajnowskim, Radny poinformował, iż jeden z konsorcjantów wycofał się i umowa nie została podpisana. Został ogłoszony drugi przetarg, ma zostać rozstrzygnięty do 15 listopada. W ocenie Radnego są niewielkie szanse na fizyczne rozpoczęcie prac w tym roku, zaapelował jednocześnie o monitorowanie przebiegu postępowania prac modernizacyjnych po podpisaniu umowy, by te rozpoczęły się jak najszybciej. W temacie drogi nr 687 Juszkowy Gród – Zwodzieckie, Radny poinformował, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich czeka na zakończenie prac nad dokumentacją techniczną odcinka drogi wojewódzkiej Tarnopol- Siemianówka, bo chce ze względów praktycznych zrealizować obie inwestycje w ramach jednego przetargu. Radny przywołał deklarację Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, który pytany na ostatnim posiedzeniu sejmiku województwa o kwestię terminu sporządzenia dokumentacji, odpowiedział, że wykonawca zobowiązał się do wykonania jej jeszcze w tym roku. Z tego wniosek, że przetarg zostanie ogłoszony po przekazaniu dokumentacji. Radny powiedział, iż wraz z pozostałymi przedstawicielami powiatu hajnowskiego w sejmiku województwa, czynią starania, by w razie niedotrzymania terminu przez wykonawcę dokumentacji, Zarząd Województwa ogłosił przetarg na samą drogę Juszkowy Gród –Zwodzieckie. Wówczas droga Tarnopol – Siemianówka została by wykonana w ramach odrębnego przetargu. 

Głos zabrał mieszkaniec wsi Siemianówka, który podziękował Zarządowi Dróg Powiatowych za dokładanie wszelkich starań w prace na odcinkach Siemianówka – Leśna, Mikłaszewo – Narewka, Narewka – Olchówka, Zabrody - Guszczewina, polegających na usunięciu krzaków oraz wiszących konarów, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Przypomniał jednocześnie o wniosku ujęcia w planach inwestycyjnych w budżecie na przyszły rok modernizacji ul. Lipowej w Siemianówce.

Głos zabrał także Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Romulad Wołkowycki. Inspektor  przypomniał, iż przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, od inwestora wymagane jest zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy. Niedopatrzenie tego może skutkować nałożeniem przez PINB mandatu. Inspektor zaznaczył, iż intencją organu nie jest karanie inwestorów, zaapelował więc o czytanie decyzji wydawanych przez organy administracji czy też konsultacje z kierownikami budowy, których powinnością jest wspieranie inwestora w procesie budowalnym. Inspektor zaznaczył, iż każdy inwestor uzyska pomoc merytoryczną także w  PINB czy Starostwie Powiatowym.

W ostatnim słowie Przewodniczący Lech Jan Michalak poinformował o zaproszeniu na Koncert „Orkiestra i Mażoretki Swojemu Miastu”, 5.11.2017.  Na tym obrady zakończono.

Interpelacje zgłoszone w trakcie XXVI sesji Rady Powiatu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce, link:

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/radapowiatuhajnowskiego/interpelacje/interpelacjevkadencjaradypoiwatu20142018/interpelacje-zgloszone-w-trakcie-xxvi-sesji-rady-powiatu-hajnowskiego-w-dniu-26-pazdziernika-2017r.html

Katarzyna Miszczuk