Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki - szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych

Kategoria: Informacje prasowe

W ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”, powiat hajnowski otrzyma w ciągu trwania projektu blisko 5 mln zł na wsparcie mieszkańców regionu w procesie podnoszenia wykształcenia.

 Projekt zakłada dofinansowanie:

  1. Bonów na szkolenia i kursy w zakresie informatyki oraz języków obcych, a także studiów podyplomowych. Osoba zgłaszająca się do projektu może liczyć na wsparcie do maksymalnej wysokości 9 000 złotych.
  2. Bonów na szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe.
    W tym wypadku beneficjenci mogą liczyć na wsparcie do kwoty 15 000 złotych.

Wkład własny uczestnika wynosi minimum 12% wartości kursu. Istnieje możliwość ukończenia więcej niż jednego szkolenia/kursu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą miały dowolność w wyborze miejsca szkolenia bądź studiów, niemniej bony szkoleniowe pokrywają tylko koszty edukacji, bez dojazdów i noclegów. Uczestnik może dokonać wyboru kierunku kształcenia z ofert umieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych – bezpośredni link:https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Projekt jest adresowany do osób w wieku 18 lat, mieszkających na terenie subregionu łomżyńskiego (m. Łomża, partnerskie powiaty). Udział w projekcie jest możliwy dla każdego, bez względu na status na rynku pracy (w projekcie więc wziąć udział mogą osoby pracujące, studenci, uczniowie). Niemniej, preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie, osób 50+ oraz osób posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące, zawodowe lub gimnazjalne.  Z szansy na podniesienie swoich kompetencji zawodowych  będzie mogło skorzystać ok. 430 mieszkańców powiatu hajnowskiego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają w Biurze Projektu kwestionariusz zgłoszeniowy.

Gdzie szukać informacji?

  • Pomoc merytoryczna i informacyjna:  Biuro  Projektu

Biuro mieści się  przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ul. Piłsudskiego 7, Hajnówka). jest czynne w godzinach:

pon. 10.00-18.00

wt.- pt. 7.30-15.30

Kontakt do biura:  502 285 722.

Biuro Projektu świadczy wszelką pomoc informacyjną, dotyczącą warunków uczestnictwa i terminów rekrutacji w projekcie  oraz  doradczą m.in. w zakresie pomocy wyszukania odpowiedniego kursu i wypełnianiu wniosku aplikacyjnego.

  • Informacji ogólnych o projekcie udzielają także koordynatorzy projektu:  

Jadwiga Dąbrowska, Wicestarosta, Koordynator projektu w powiecie hajnowskim - (85) 682-49-21

Ewa Cieślik, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, Asystent Koordynatora - (85) 682 93 76.

 

Termin naboru do projektu nie został jeszcze ogłoszony. Informacja zostanie zamieszczona na stroniewww.powiat.hajnowka.pl

Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim. Termin realizacji projektu obejmuje okres od lipca 2017r. do końca czerwca 2020r. Całkowita wartość projektu to 45,5 mln zł, dofinansowanie – 40,8 mln. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki / Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu to szansa dla jego uczestników, by zmienić coś w swoim życiu zawodowym. Dążenie do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych to najlepsza inwestycja, na jaką decyduje się każdy człowiek – bo  gdy posiadamy odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, tylko wówczas jesteśmy w stanie kształtować  swoją karierę zgodnie z oczekiwaniami.

Katarzyna Miszczuk