DECYZJA

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnówka, dn. 10.10.2017 r.

 

GK.6620.11.16.2012

 

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 7d pkt 1, art. 20, 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.), §3, §4 ust. 3, §5 ust. 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12 września 2012 r.( Dz.U. z 2012 r. poz. 1246) §44 pkt 2, § 66, § 67 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 10 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125), z urzędu

 

orzekam

 

o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych w obrębie Tarnopol, gmina Narewka w działkach objętych scaleniem gruntów, na podstawie operatu z aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych sporządzonych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, ul Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr ew. P.2005.2016.1064 w dniu 28.07.2017 r.

 

UZASADNIENIE

 

Zawiadomieniem nr GK.6620.11.16.2012 z dnia 27.02.2017 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia aktualizacji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie wsi Tarnopol, gm. Narewka, które wchodzą w skład obiektu scaleniowego „Tarnopol”, objętych postępowaniem scaleniowym na podstawie postanowienia Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.16.2012 z dnia 05.01.2017r.

Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego została wysłana do stron postępowania oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibach Sołtysa wsi Tarnopol, Urzędu Gminy Narewka, Starostwa Powiatowego w Hajnówce i stronie internetowej starostwa.

Obowiązek przeprowadzenia z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach objętych postępowaniem scaleniowym narzuca §4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z dnia 12.09.2012 r., jak również potrzeba dokonania aktualizacji użytków gruntowych i dostosowania ich oznaczenia do wymogów obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych Starosta Hajnowski upoważnił klasyfikatora gruntów Pana Artura Kuka działającego w imieniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W okresie 4-10.05.2017 r. klasyfikator gruntów przy udziale zainteresowanych osób dokonał sprawdzenia użytków gruntowych w działkach objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Porównał mapę ewidencji gruntu ze stanem użytkowania na gruncie, zaistniałe zmiany w użytkach i klasach uwidocznił na szkicach klasyfikacyjnych w kolorze czerwonym oraz opisał w protokole klasyfikacyjnym.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych został wyłożony do publicznego wglądu zainteresowanym osobom na okres 14 dni od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 13 lipca 2017 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Z wynikami gleboznawczej klasyfikacji gruntów zapoznało się 20 osób, z których żadna nie wniosła zastrzeżeń.

Biorąc powyższe pod uwagę należało postanowić jak w osnowie decyzji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys wsi Tarnopol – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni
  2. Urząd Gminy Narewka – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni
  3. Starostwo Powiatowe w Hajnówce – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni
  4. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
  5. a/a

 

Sp. A.P.