OBWIESZCZENIE

Kategoria: Ogłoszenia

 

Załącznik do Uchwały Nr ............. /................ /2017

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia   .... września 2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), oraz §3 ust. 1 uchwały nr XXIII/219/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1838), podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży.

 

W Y K A Z

 

L.p.

Nr geod.

działki

Nr KW

Pow.

 m ²

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Położenie

Cena

zbycia

Tryb i forma zbycia

1.

273/2

brak

990

Nieruchomość niezabudowana

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków zagosp. przestrzennego gminy Czyże z 1999r. jest to  obszar należący do kompleksu zabudowy siedliskowej wsi jako teren obsługi komunikacji.

Wieś Czyże, gm. Czyże. Położona na skraju zabudowy wsi. Przylega do rozjazdu drogi z Czyż do Klejnik i do Łuszczy.

6 019,00 zł

 

+VAT

+ koszty notarialne

 

Bezprzetargowo

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie) i złożą stosowne wnioski w tut. Starostwie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.