Zawiadomienie o XVI sesji Rady Powiatu

Zawiadamiam, iż dnia 17 grudnia 2020r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie XVI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań.
  5. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  6. Budżet Powiatu Hajnowskiego na 2021r.:
  1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Hajnowskiego.
  1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  2. Sprawozdania z działalności Komisji Rady w 2020r.
  3. Powzięcie uchwał w sprawie:

10.1. zmian w budżecie na 2020r;

10.2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2020- 2030;

10.3. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Hajnowskiego na 2021r.

10.4. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021r.

10.5.uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021r.

10.6.uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Hajnowskiego na 2021r.

10.7. utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak oraz regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Hajnowskiego;

10.8. uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce;

10.9. zmiany uchwały Nr XXV/240/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

10.10. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok;

10.11. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020r.

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12.Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Eugeniusz Saczko