Realizacja inwestycji na drogach powiatowych

W sierpniu rusza inwestycja przebudowy drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce – I etap. Ale to nie jedyna inwestycja na drogach powiatowych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce to koszt ponad 1,8 mln zł. Powiat Hajnowski podpisał umowy na współfinansowanie inwestycji z Urzędem Marszałkowskim (samorząd pozyskał 380 000 tyś. zł dofinansowania w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych), a także Urzędem Miasta Hajnówka na kwotę 250 tyś. zł. Pozostała część zostanie wydatkowana z budżetu powiatu. Zakres inwestycji z przejazdem PKP obejmuje kompleksową przebudowę drogi o łącznej długości ok. 422 m z uwzględnieniem robót ziemnych, podbudowy,  nawierzchni, robót wykończeniowych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Przekazano już teren budowy oraz podpisano umowę na pełnienie nadzoru. Termin zakończenia realizacji inwestycji to listopad br.

Ku końcowi zbliża się realizacja podbudowy na drodze Nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino. W ramach prac wykonano roboty ziemne oraz nową nawierzchnię. Mieszkańcy już korzystają z nowo wyremontowanego odcinka drogi, Wykonawcy (Zarządowi Dróg Powiatowych)  pozostało zamknięcie inwestycji „na papierze” – z czym wiąże się opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej i rozliczenia inwestycji.  Koszt przedsięwzięcia to ok. 190 tyś. zł, inwestycja została zrealizowana z budżetu powiatu.

Na tym nie koniec działań – trwają prace nad dokumentacją projektową przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce. Wartość inwestycji to blisko 190 tyś. zł. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków Powiatu Hajnowskiego i Urzędu Miasta Hajnówka. Ponadto samorząd Powiatu Hajnowskiego podpisał porozumienie z gminą Hajnówka na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowa. Został już ogłoszony przetarg.

Poza przedsięwzięciami o charakterze inwestycyjnym, samorząd realizuje zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Jednostką budżetową powołaną w tym celu jest Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce.  Działania ZDP skupiają się na utrzymaniu dróg powiatowych w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczny przejazd. W tym celu ZDP przeprowadza kontrolę stanu dróg i mostów oraz wykonuje szereg prac interwencyjnych na drogach powiatowych.

W celu podniesienia standardu usług świadczonych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w miarę możliwości finansowych z budżetu powiatu wydatkowane są środki na zakup niezbędnego sprzętu. W 2015r. na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych został zakupiony ciągnik wraz z osprzętem. W 2016r.  udało się nieodpłatnie pozyskać dziewięcioosobowy samochód do przewozu pracowników. Z kolei w 2017r., do Zarządu Dróg Powiatowych trafiła piaskarka ze stali kwasoodpornej. Koszt inwestycji to ponad 92 tyś. zł.  Reasumując, w przeciągu ostatnich czterech lat, Zarząd Dróg Powiatowych zostanie wyposażony w sprzęt o łącznej wartości 342 tyś. zł.

Podsumowując, w latach 2014-2018 na prace na drogach powiatowych wydatkowano 12 372 831,41 zł, w tym - 4 405 537, 44 zł  z budżetu powiatu, zaś 4 394 888, 34 zł samorząd pozyskał z funduszy krajowych i unijnych. Pozostała wartość została przekazana przez samorządy gminne w ramach współpracy z powiatem.

Powiat Hajnowski sprawuje nadzór nad 82 drogami o statusie powiatowych. To ponad 491 km dróg. Sieć dróg powiatowych,  stanowiących uzupełnienie regionalnej i krajowej sieci dróg, wpływa decydująco na spójność przestrzenną i rozwój regionu – bo drogi powiatowe łączą siedziby powiatów z gminami, stanowią podstawową obsługę komunikacyjną w codziennym funkcjonowaniu człowieka. O wszelkich innych inwestycjach realizowalnych na drogach powiatowych będziemy systematycznie informować.

Katarzyna Miszczuk

 Aktuazliacja z dnia 22.08.2018