Rada Powiatu podsumowała stan ochrony środowiska za lata 2016-2020

Podczas XV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego (29.10.2020) radni przyjęli raport z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska w Powiecie Hajnowskim obejmującego lata 2016 – 2020.

Raport obrazuje działania podjęte przez samorządy powiatowy i gminne, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz nadleśnictwa w ostatnich latach na rzecz ochrony środowiska. Znakomita większość zadań, jakie stały przed samorządami w mijającej czteroletniej perspektywie została zrealizowana w 100% bądź pozostaje w trakcie realizacji. Pełen obraz inwestycji mających na celu ochronę środowiska oddaje końcowy raport dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, my przypomnimy najważniejsze zadania, podjęte przez samorząd powiatu hajnowskiego w 2019 r.:

 Zobacz:

Kolejne prace na drogach powiatowych zakończone!

Rozbudowa ul. Pałacowej stała się faktem!

Wszystkie inwestycje na drogach powiatowych z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych.

Tymczasem przed Powiatem Hajnowskim kolejne wyzwania – Rada Powiatu uchwałą Nr XV/136/2020 z dnia 29 października 2020 r. przyjęła Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2021-2024. Dokument przedstawia aktualny stan środowiska oraz określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu. Cele ujęte w Programie Ochrony Środowiska odzwierciedlają misję polityki ekologicznej państwa. Raport przyjmowany jest na 4 lata. Obowiązek sporządzania programów ochrony środowiska wynika z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz.1219 z późn. zm.).

W perspektywie kolejnych czterech lat samorząd Powiatu Hajnowskiego zamierza kontynuować modernizację dróg powiatowych celem zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powietrza i zmniejszenie hałasu, gminy zaś są zobowiązane do kontynuacji działań z zakresie m.in. gospodarki wodno – ściekowej, ochrony klimatu i jakości powietrza, gospodarki odpadami. Jako że realizacja polityki ochrony środowiska opiera się na współpracy samorządów z instytucjami ochrony środowiska – BPN i nadleśnictwami, Raport uwzględnia również działania, które zobowiązały się realizować Lasy Państwowe. Za trzy lata poznamy pierwsze efekty stopnia wdrożenia założonych działań – samorząd powiatowy zobowiązany jest do składania okresowego sprawozdania z realizacji Programu.

Katarzyna Miszczuk

Konsultacja merytoryczna: Ewa Cieślik, Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska