Kolejne fundusze na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w Powiecie

logotypy

130 432,52 – to wartość dwóch projektów, które realizuje DPS Domu Rokitnik w Białowieży. Fundusze wesprą DPS w podjęciu działań przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Pierwszy z grantów -  w wysokości 16 726,30 zł, Dom Pomocy Rokitnik w Białowieży otrzymał na realizację zadań polegających na wsparciu finansowym pracowników DPS oraz zakupie środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Fundusze przekazał NFZ Podlaski Odział Wojewódzki z siedzibą w Białymstoku. Środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Z kolei w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, DPS Rokitnik w Białowieży realizuje przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”. Wśród celów udzielenia grantu wymieniane są:

Wartość projektu ogółem wynosi 113 706,22 PLN z czego:

Ww. granty finansowe to kolejne fundusze, które trafiły do samorządu Powiatu Hajnowskiego w związku z rozwojem pandemii COVID-19. Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  w ramach projektu   „Bezpieczna przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”, pozyskał 140.136,57 PLN, zaś jego całkowita wartość to 160 275,00 PLN. Projekt realizowany jest ze środków unijnych i rządowych.

Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia personelu zapewniającego usługi bytowe, opiekuńcze, personelu gospodarczego i obsługi, pracującego w Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” oraz mieszkańcom Domu.

Finansowym i rzeczowym wsparciem objęte zostały również hajnowskie szkoły średnie oraz sektor pomocy społecznej. Przypomnijmy, w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła”, Powiat Hajnowski pozyskał 70 tys. zł na zakup sprzętu. Zakupione komputery z pełnym oprogramowaniem i sprzętem umożliwiającym zdalną naukę zostały przekazane dyrektorom hajnowskich szkół 24 czerwca br. Do I LO im. Marii Skłodowskiej  - Curie przekazano 3 laptopy, II LO z DNJB – 7, do Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce – 10, zaś do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 2. Laptopy są  wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna w szkołach w trakcie nauki zdalnej.

Na tym nie koniec - Powiat Hajnowski wychodząc naprzeciw potrzebom wynikających ze zdalnego nauczania,  w ramach przedsięwzięcia "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zakupił 66 zestawów komputerów z oprogramowaniem oraz 36 urządzeń wielofunkcyjnych, spełniających jednocześnie funkcję drukarki, kserokopiarki, scanera i faksu. Ponadto, w ramach realizacji projektu dokonano zakupu środków ochrony indywidulanej (maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji) oraz wyposażono miejsce kwarantanny w Domu Dziecka w Białowieży.

Finalnie pomocą objęto 45 form pieczy zastępczej, w tym 35 rodzin zastępczych spokrewnionych, 8 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 rodzinne domy dziecka i Dom Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży. Dzieci pozostające w pieczy zastępczej w ramach nauki zdalnej, korzystają z nowego sprzętu. Wartość projektu to 214 533,00 zł.

W związku z pandemią COVID – 19 finansowa pomoc przysługuje również  osobom niepełnosprawnym - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje Program pn.:  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Nadal można starać się o pomoc - Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków do 16 listopada. Zobacz więcej klikając w linki:

http://powiat.hajnowka.pl/news/pomoc-spoleczna/komunikat-pcpr-dotyczacych-wsparcia-pfron-modul-iii-2020

http://powiat.hajnowka.pl/news/pomoc-spoleczna/finansowa-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi

Katarzyna Miszczuk

Do pobrania:

Plakat promujący Program pn.: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.pdf